Verkeersmanagement

Het Verkeersmanagement Team Z.NL werkt al jaren aan het effectiever en efficiënter geleiden en sturen van het verkeer over het regionale wegennet en het nog beter informeren van de weggebruiker bij wegwerkzaamheden, evenementen en incidenten. Dit doen we samen met wegbeheerders, weggebruikers, Verkeerscentrale Zuid-Nederland, hulpdiensten, marktpartijen en overheden. We leren van elkaar en delen kennis. Samen verbeteren we de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.

Klik op de afbeelding hieronder om de praatplaat van verkeersmanagement te bekijken.

Resultaten

Door het VM team is afgelopen jaren onder andere het volgende gerealiseerd:

Multimodaal netwerkkader

Voor alle Brabantse regio’s is een multimodaal netwerkkader Dit vormt de basis voor het stimuleren van andere modaliteiten dan autoverkeer door (andere) prioriteiten bij verkeerslichten en het concentreren van verkeer op beleidsmatige gewenste routes (met behulp van serviceproviders).

 

Uitrol van iVRI’s

Van de 1030 VRI's in het SmartwayZ.NL gebied zijn er momenteel (eind 2023), 223 werkende iVRI’s, eind 2020 waren dit er 195. Er is ondersteuning geleverd aan de gemeenten (buiten de B5) bij subsidieaanvragen voor nieuwe iVRI’s en geadviseerd over de implementatie van Use Cases (informeren, prioriteren en optimaliseren van specifieke doelgroepen.

 

Samenwerking verkeerscentrale

De VCZN verzorgt de uitvoering van operationeel VM op het regionale wegennet in Brabant. Verder zijn er gezamenlijke communicatieafspraken gemaakt tussen met de B5 steden en politie (meldkamer) om stedelijke incidenten sneller af te kunnen handelen. Gemeenten Eindhoven en Helmond hebben bovendien voor een aantal belangrijke wegen aanvullende afspraken gemaakt over versnelde inzet van bergingsvoertuigen en weginspecteurs (‘incident management’).

 

Inzet serviceproviders

Toepassing begeleid en (deels) gefinancierd bij werkzaamheden rotonde Postweg in 2021 (social media bereik 750.000) en bij La Vuelta Holanda in 2022 (bereik 1,5 mln). Daarnaast is er ondersteuning en advies geleverd aan wegbeheerders bij diverse werkzaamheden en evenementen waar de inzet van serviceproviders nog niet werd toegepast: zoals ondertunneling A2/N2 (Eindhoven) en Maxwell Taylorbrug (Veghel)

Regionaal verkeerskundige teams

Circa 180 RVT bijeenkomsten georganiseerd, verdeeld over de vier Brabantse regio’s. Hierdoor is de melddiscipline (aandeel Brabantse wegbeheerders wat digitaal werkzaamheden meldt) gestegen van 85% naar 98%. Het aantal digitale meldingen op jaarbasis is gestegen van ca. 1.500 in 2019 naar ca. 4.000 meldingen in 2022 (cijfers 2023 nog niet bekend). Daarnaast zijn op datagedreven wijze ca. 900 knelpunten op het regionale netwerk geïdentificeerd, behandeld en daar waar mogelijk aangepakt.

Roadmap Innovatief Verkeersmanagement

In samenwerking met het team Innovatie & Ontwikkeling (I&O) van SmartwayZ.NL is een roadmap opgesteld voor VM in de toekomst, waarin alle relevante ontwikkelingen, connectiviteit, automatisering, brede welvaart enzovoort, zijn meegewogen. Er is een gezamenlijke ambitie geformuleerd voor VM (‘optimale verkeersafwikkeling, in balans met maatschappelijke doelen’) en een ontwikkelagenda opgesteld met de activiteiten tot 2030 (met een doorkijk naar 2040).

Een greep uit de vele mijlpalen

In dit overzicht vind je een greep uit de vele mijlpalen. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Rutger Smeets, rjsmeets@brabant.nl.