De A67 is een belangrijke snelweg voor goederenvervoer. Ongeveer 30 procent van de voertuigen op de A67 zijn vrachtwagens. Er gebeuren regelmatig ongevallen die leiden tot vertragingen. Met name in de spits zijn hier problemen met de doorstroming. We werken nu aan maatregelen die de doorstroming van de personenauto’s en vrachtwagens verbeteren.

Maatregelen op korte termijn

Vanaf 2022 passen we een aantal kortetermijnmaatregelen toe.

Smart Mobility-maatregelen:
  • Stimulering van fietsgebruik en afspraken met werkgevers in de regio over vervoersalternatieven. Dit om de hoeveelheid personenverkeer tussen Geldrop en Leenderheide in de spits verminderen;
  • Plaatsing van een slim bandenspanning-meetsysteem om pechgevallen met vrachtwagens te voorkomen.
Kleine infrastructurele maatregelen:
  • Aanleg van pechhavens;
  • Bebording beter zichtbaar maken nabij afritten (gereed);
  • Aanpassing van verschillende aansluitingen ten oosten van Geldrop.

De effecten van de kortetermijnmaatregelen monitoren we, zodat besloten kan worden of en wanneer er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Uitbreiding wegcapaciteit

Structurele verbreding: als de werkzaamheden op A58 Tilburg-Eindhoven gereed zijn, wordt (vanuit Eindhoven) richting Geldrop een derde rijstrook toegevoegd. In de richting van Eindhoven wordt de capaciteit uitgebreid door middel van een weefvak. Het weefvak zorgt ervoor dat verkeer vanaf de oprit Geldrop dat bij Leenderheide de A67 weer verlaat, niet hoeft in te voegen tussen het overige verkeer.

Fasering

In 2016 startte de MIRT-verkenning. In mei 2020 is de structuurvisie vastgesteld door de minister. Daarmee is de MIRT-verkenning formeel afgerond en start de planuitwerkingsfase. In deze fase worden de maatregelen verder uitgewerkt. Deze maatregelen hebben als doel om de doorstroming van de personenauto’s en vrachtwagens te verbeteren.

Vertraging

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op 23 juni 2023 besloten om 17 wegen- en vaarwegenprojecten in Nederland te pauzeren. Dit geldt ook voor de verbreding van de snelweg A67 Leenderheide-Geldrop. Hiermee loopt dit deel van het project vertraging op. De reden van dit besluit door de minister is de stikstofproblematiek, stijgende prijzen in de bouw en krapte op de arbeidsmarkt. Lees meer in dit bericht. 

 

Kaart A67 Knooppunt Leenderheide - Zaarderheiken

Tijdlijn

2016 - 2017

Plan van aanpak opgesteld

2017

Analyse: Notitie kansrijke oplossingen opgesteld

2017 - 2019

Verkenning: Ontwerpstructuurvisie en plan MER opgesteld

2020

Ontwerpstructuurvisie ter inzage

2022

Start korte termijnmaatregelen en smart mobility maatregelen tussen Leenderheide en Geldrop

Nader te bepalen

Ontwerptracébesluit knooppunt Leenderheide – aansluiting Geldrop (OTB)

Nader te bepalen

Tracébesluit (TB)

Na openstelling A58 Tilburg-Eindhoven

Start uitvoering wegverbreding Eindhoven-Geldrop