De N279 verbindt woon- en werklocaties tussen Veghel en Asten en is een belangrijke verkeersader in het oosten van Brabant. Om de krachtige positie van deze regio te behouden, is het belangrijk om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid op en rondom de N279 tussen Veghel en Asten te verbeteren.

De provincie, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen aan een nieuw plan voor een robuuste oplossing daarvoor. Dat nieuwe plan is nodig, nadat de Raad van State het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Veghel – Asten in december 2021 vernietigde. Maar ook gezien de snelle groei van verkeer in deze regio, dat vraagt om een duidelijke koers voor deze weg.

Brede belangenbenadering

De partijen werken via een brede belangenbenadering aan de opgave. Samen willen ze komen tot een pakket oplossingen, waarbij zoveel mogelijk aan de belangen van alle partijen tegemoet is gekomen. Ook de belangen van de belanghebbenden in het gebied worden opgehaald en hierin meegenomen.

Proces

Tempo, zorgvuldigheid en betrokkenheid zijn belangrijk bij dit project, maar het moet ook haalbaar, duurzaam en toekomstbestendig zijn. In 2022 is een start gemaakt met het inventariseren van de belangen en opgaven in het gebied. Het resultaat is eind 2022 vastgelegd in een plan van aanpak en vastgesteld door de Stuurgroep N279. Dat plan vormt de basis voor de verdere verkenning, waarin met input van partijen uit de omgeving de opgave en de oplossingsrichtingen een verdiepingsslag moeten krijgen.

Onderdeel van de verkenning is ook een nieuw verkeersonderzoek om op basis van actuele cijfers en berekeningen inzicht te verkrijgen in de toekomstige verkeersdrukte en de gevolgen daarvan (in 2030-2040). Dit onderzoek vormt de feitelijke basis voor de nog te nemen besluiten. Bij de uitwerking van oplossingen zal nadrukkelijk gekeken worden naar de mogelijkheden van brede mobiliteit, zoals beoogd in het Beleidskader Mobiliteit.

Parallel aan de verkenning naar oplossingsrichtingen voor de gehele gebiedsopgave, kijken de partijen of er maatregelen zijn die al vooruitlopend op een onherroepelijk totaalplan uitgevoerd kunnen worden. Het gaat om maatregelen die de verkeersveiligheid direct verbeteren en waarvan de uitvoering mogelijk is zonder dat dit later nog te maken keuzes in de weg zit. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van gevaarlijke oversteken en onveilige uitritten.

Meer informatie

www.brabant.nl/n279

Kaart N279 Veghel - Asten

Heeft u vragen?

Marco Loos

Marco Loos

Functie
Projectmanager
E-mail