De N279 tussen Veghel en Asten wordt een toekomstbestendige, innovatieve provinciale weg. Met ongelijkvloerse kruisingen, een omleiding bij Helmond en toepassing van slimme technieken als smart mobility.

De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen aan de deelopgave N279 Veghel-Asten. Het doel is het verbeteren van de doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid. Dat is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant en vergroot de leefbaarheid. Dit realiseren we door:

  • de aanleg van ongelijkvloerse aansluitingen en kruisingen;
  • de N279 blijft grotendeels 2x1-baans. De weg wordt zo aangelegd dat een eventuele verbreding naar 2x2 op termijn zonder veel extra investeringen mogelijk is;
  • een omleiding om de wijk Dierdonk;
  • uitbreiding van het huidige tracé bij Veghel naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen.

Provinciaal Inpassingsplan

De provincie heeft met breed draagvlak van bestuurders uit de regio gekozen voor een robuuste en toekomstvaste oplossing voor de N279. Na het vaststellen van het Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel – Asten hebben verschillende partijen bezwaar aangetekend. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, heeft zich over de beroepsschriften gebogen en op 15 december 2021 het plan vernietigd.

Vervolg

Provincie en gemeenten hebben begin juli 2022 besloten om een zogenoemde brede belangenbenadering op te starten om de gebiedsopgave rond de N279 opnieuw vast te stellen. Dit is de uitkomst van intensief overleg tussen provincie, direct betrokken gemeenten (Meierijstad, Asten, Gemert-Bakel, Helmond, Deurne en Laarbeek), waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Daarnaast heeft een quick scan laten zien dat het verkeer nog sneller groeit dan verwacht. In de tweede helft van 2022 zijn de belangen van de verschillende partners en de opgaven in het gebied op en rond de provinciale weg verkend. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak. Hierin is onder meer vastgelegd dat de provincie Noord-Brabant, de bij de N279 betrokken gemeenten en het waterschap Aa en Maas kortetermijnmaatregelen laten uitwerken voor de provinciale weg tussen Veghel en Asten. Tegelijkertijd wordt in 2023 aanvullend verkeersonderzoek en een leefbaarheidsanalyse gedaan voor dit stuk van de N279. Deze vormen samen de feitelijke basis voor de nog te nemen besluiten.

Meer informatie

Interactieve kaart

Bekijk de interactieve tracé informatiekaart van de N279 Veghel-Asten.

Kaart N279 Veghel - Asten

Heeft u vragen?

Hans van Zandvoort

Hans van Zandvoort

Functie
Projectmanager
E-mail

Tijdlijn

12 september 2016

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter visie

Maart 2017

Gedeputeerde Staten nemen een besluit over de onderdelen die in de project-millieueffectenrapport (m.e.r.) worden onderzocht.

Midden 2017

Milieueffectenrapport gereed

22 mei 2018

Vaststelling Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) door Gedeputeerde Staten

2017-2018

Verkenning mogelijke smart mobility maatregelen

December 2018

Vaststelling Provinciaal Inpassingsplan (PIP) door Provinciale Staten

December 2021

Raad van State vernietigt Provinciaal Inpassingsplan

Juli 2022

Start brede belangenbenadering

December 2022

Plan van aanpak