In 2023 is de N279 tussen Veghel en Asten een toekomstbestendige, innovatieve provinciale weg. Met ongelijkvloerse kruisingen, een omleiding bij Helmond en toepassing van slimme technieken als smart mobility.

De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen aan de deelopgave N279 Veghel-Asten. Het doel is het verbeteren van de doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid. Dat is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant en vergroot de leefbaarheid. Dit realiseren we door:

  • de aanleg van ongelijkvloerse aansluitingen en kruisingen;
  • de N279 blijft grotendeels 2x1-baans. De weg wordt zo aangelegd dat een eventuele verbreding naar 2x2 op termijn zonder veel extra investeringen mogelijk is;
  • een omleiding om de wijk Dierdonk;
  • uitbreiding van het huidige tracé bij Veghel naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen.

Planning

Eind 2018 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Veghel-Asten vastgesteld. Het PIP ligt op dit moment ter behandeling bij de Raad van State in verband met beroepsschriften die zijn ingediend. Vanwege drukte heeft de Raad van State zich echter nog niet uitgesproken over de bezwaren op het Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten. Hierdoor loopt de projectplanning helaas achter op de oorspronkelijke planning. Afhankelijk van de uitspraak kan daarna met de aanbesteding worden gestart. Om te zorgen dat er geen verdere vertraging optreedt, worden alle voorbereidingen voor de start van de aanbesteding nu al getroffen.

Interactieve kaart

Bekijk de interactieve tracé informatiekaart van de N279 Veghel-Asten.

Kaart N279 Veghel - Asten

Heeft u vragen?

Hans van Zandvoort

Hans van Zandvoort

Functie
Projectmanager
E-mail

Christophe van der Maat

Functie
Bestuurlijk trekker - Provincie Noord-Brabant

Tijdlijn

12 september 2016

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter visie

Maart 2017

Gedeputeerde Staten nemen een besluit over de onderdelen die in de project-millieueffectenrapport (m.e.r.) worden onderzocht.

Midden 2017

Milieueffectenrapport gereed

22 mei 2018

Vaststelling Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) door Gedeputeerde Staten

2017-2018

Verkenning mogelijke smart mobility maatregelen

December 2018

Vaststelling Provinciaal Inpassingsplan (PIP) door Provinciale Staten

Na uitspraak Raad van State

Start realisatiefase

Documenten

Notitie Reikwijdte en Detailniveau.pdf Grootte: 3 MB | Type: PDF
Reactienota NRD N279.pdf Grootte: 2 MB | Type: PDF