De N279 tussen Veghel en Asten wordt een toekomstbestendige, innovatieve provinciale weg. Met ongelijkvloerse kruisingen, een omleiding bij Helmond en toepassing van slimme technieken als smart mobility.

De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen aan de deelopgave N279 Veghel-Asten. Het doel is het verbeteren van de doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid. Dat is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant en vergroot de leefbaarheid. Dit realiseren we door:

  • de aanleg van ongelijkvloerse aansluitingen en kruisingen;
  • de N279 blijft grotendeels 2x1-baans. De weg wordt zo aangelegd dat een eventuele verbreding naar 2x2 op termijn zonder veel extra investeringen mogelijk is;
  • een omleiding om de wijk Dierdonk;
  • uitbreiding van het huidige tracé bij Veghel naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen.

Provinciaal Inpassingsplan

De provincie heeft met breed draagvlak van bestuurders uit de regio gekozen voor een robuuste en toekomstvaste oplossing voor de N279. Na het vaststellen van het Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel – Asten hebben verschillende partijen bezwaar aangetekend. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, heeft zich over de beroepsschriften gebogen en op 15 december 2021 het plan vernietigd.

Vervolg

Provincie en gemeenten hebben begin juli 2022 besloten om een zogenoemde brede belangenbenadering op te starten om de gebiedsopgave rond de N279 opnieuw vast te stellen. Dit is de uitkomst van intensief overleg tussen provincie, direct betrokken gemeenten (Meierijstad, Asten, Gemert-Bakel, Helmond, Deurne en Laarbeek), waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Daarnaast heeft een quick scan laten zien dat het verkeer nog sneller groeit dan verwacht. De komende maanden worden de belangen van de verschillende partners en de opgaven in het gebied op en rond de provinciale weg verkend. Eind dit jaar moet er op basis van deze gebiedsopgave een plan van aanpak bij de stuurgroep N279 liggen en kan een besluit worden genomen. Vanaf 2023 kan het plan dan verder uitgewerkt worden.

Meer informatie

Interactieve kaart

Bekijk de interactieve tracé informatiekaart van de N279 Veghel-Asten.

Kaart N279 Veghel - Asten

Heeft u vragen?

Hans van Zandvoort

Hans van Zandvoort

Functie
Projectmanager
E-mail

Tijdlijn

12 september 2016

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter visie

Maart 2017

Gedeputeerde Staten nemen een besluit over de onderdelen die in de project-millieueffectenrapport (m.e.r.) worden onderzocht.

Midden 2017

Milieueffectenrapport gereed

22 mei 2018

Vaststelling Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) door Gedeputeerde Staten

2017-2018

Verkenning mogelijke smart mobility maatregelen

December 2018

Vaststelling Provinciaal Inpassingsplan (PIP) door Provinciale Staten

Documenten

Notitie Reikwijdte en Detailniveau.pdf Grootte: 3 MB | Type: PDF
Reactienota NRD N279.pdf Grootte: 2 MB | Type: PDF