SmartwayZ.NL meet, controleert en analyseert continu het effect van mobiliteitsoplossingen op de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming in Zuid-Nederland. Hoeveel en welke voertuigen rijden er op de weg? Is het wegdek nog in orde? Waar ontstaat een file en hoe komt dat? Als de verkeersdoorstroming onvoldoende verbetert, sturen we bij.

Meten is weten

SmartwayZ.NL volgt de trends en ontwikkelingen die impact hebben op mobiliteit. Dit gebruiken we, samen met de beschikbare data, om innovatie te stimuleren, de doorstroming en bereikbaarheid te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten.

Ieder jaar publiceren we de relevante ontwikkelingen in en om Zuid-Nederland in een monitoringsrapportage. De programmaraad en projectleiders binnen SmartwayZ.NL gebruiken de rapportages voor het maken van beleid en projectvoorstellen. En het draagt bij aan transparantie van én verantwoording over het programma. 

Jaarrapport 2019

Conclusies

Sluiten programma en de ontwikkeling nog op elkaar aan?

Wat zien we in 2019?

• In 2019 heeft de groei van het verkeer zich doorgezet. Zowel in etmaalintensiteiten, spitsintensiteiten (op de A58 na) als het toenemen van de reistijdvertraging op enkele trajecten.
• Het programma SmartwayZ.NL heeft op dit moment - conform verwachting - nog geen resultaten neergezet die grootschalig bijdragen aan het verbeteren van de verkeersdoorstroming op het HWN.

Wat is het verwachte effect van het programma?

• De prognose van het effect van het programma laat zien dat de doorstroming verbetert ten opzichte van een toekomst zónder maatregelen. Echter, het effect van het huidige programma is ook afhankelijk van externe factoren zoals de economische groei. Zo zorgt een grote economische groei (NRM 2030H) voor zoveel extra verkeer dat – ondanks alle verbredingen - de doorstroming verslechtert in vergelijking met de huidige situatie.

Welke invloed heeft COVID-19?

• COVID-19 en de gevolgen ervan bieden veel kansen. Zoals verder stimuleren thuiswerken, stimuleren flexibel werken en voorkomen dat mensen van OV overstappen naar de auto. Het programma SmartwayZ.NL kan deze kansen benutten om de doorstroming verder te verbeteren.
• COVID-19 biedt ook veel onzekerheden voor het programma. Hoe gaan factoren zich ontwikkelen, als het reisgedrag en de economie?

Monitoringsrapportage 2018

SmartwayZ.NL heeft als doel de doorstroming en bereikbaarheid in Zuid-Nederland te verbeteren. Doorstroming verbeteren is één van de hoofddoelen uit het ‘kompas’, waarbij de focus ligt op het verminderen van files op snelwegen, een goed functionerend regionaal netwerk en het stimuleren van co-modaliteit. De mate waarin SmartwayZ.NL er in slaagt de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren, wordt jaarlijks gerapporteerd.

Conclusies per subdoel

Files op snelwegen verminderen

 • Verkeersvolumes en files op het hoofdwegennet binnen SmartwayZ.NL blijven toenemen. De spitsen gaan langer duren.
 • Toenemende verkeersintensiteiten zorgen voor een snelle toename van de filezwaarte (groei van 86% sinds 2012). Op wegvakken en aansluitingen / knooppunten met een hoge filezwaarte zakt de snelheid in de ochtend en/of avondspits (ver) onder de referentienorm. De vertraging in de avondspits is groter dan in de ochtendspits.
 • De auto bereikbaarheid van economisch belangrijke locaties is verder afgenomen door de toename van de filezwaarte.

Een goed functionerend regionaal wegennet

 • Verkeersvolumes en verkeersdruk op N-wegen binnen SmartwayZ.NL nemen toe.
 • Tot 2030 wordt een verdere groei verwacht.

Verkeersveiligheid

 • Voor het eerst sinds 3 jaar zien we in 2017 op de SmartwayZ.NL-corridors een daling in het aantal verkeersongvallen. Daarentegen blijft het aantal ongevallen met letsel toenemen. Er zijn nog geen cijfers bekend over 2018.

Co-modaliteit stimuleren

 • In de hoogstedelijke gebieden binnen SmartwayZ.NL zien we een lichte afname van het aandeel auto in de modal-split. Daar tegenover staat een forse toename van het autogebruik in de laag stedelijke gebieden. Voor heel SmartwayZ.nl betekent dit dat het aandeel auto met circa 1% per jaar toeneemt.
 • Aandeel van openbaar vervoer en fiets groeit in stedelijk gebied.
 • Het aantal in- en uitstappers in de trein in het SmartwayZ.NL-gebied is tussen 2012 en 2018 gegroeid met 25%. Zeer succesvol lijkt de trein-fiets combinatie, gezien de verdrievoudiging van het OV-fietsgebruik tussen 2012-2018.

Deelmobiliteit en schone mobiliteit

 • In 2018 waren er in het SmartwayZ.NL-gebied 0,85 deelauto’s per 1.000 inwoners. Dit aantal neemt sinds 2012 gestaag toe. In de grote steden kan dit oplopen tot 2 deelauto’s per 1.000 inwoners (’s-Hertogenbosch en Eindhoven). Overigens blijft Zuid Nederland wel ver achter bij het Nederlands gemiddelde van 1,68 deelauto’s per 1.000 inwoners.
 • Het aantal elektrische auto’s is tussen 2013 en 2015 verdrievoudigd van 2,2 naar 6,8 elektrische auto’s per 1.000 inwoners. Deze groei is vervolgens gestagneerd tot 7,4 elektrische deelauto’s in 2018. Deze aantallen en stagnerende trend komen overeen met het Nederlandse gemiddelde.

   

Wilt u de volledige monitoringsrapportage of de infographic met de managementsamenvatting ontvangen? Mail dan naar info@smartwayz.nl