Verwerkingsverantwoordelijke

De Provincie Noord-Brabant is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.

Doelen van de verwerkingen en daarvoor verzamelde gegevens

SmartwayZ.NL wil Zuid-Nederland bereikbaar houden. En dat op een veilige, duurzame en betaalbare manier. Om dat te bereiken, verzamelen we binnen SmartwayZ.NL persoonsgegevens voor de volgende subdoelen:

Vragen beantwoorden

Via het formulier op de contactpagina kunt u vragen insturen. Om uw vraag te kunnen beantwoorden, vragen wij uw naam, geslacht, telefoonnummer en/of e-mailadres achter te laten. Voor het ontvangen en versturen van e-mails werken wij met Microsoft Outlook.
Grondslag: toestemming van de betrokkene.

Aanmelden nieuwsbrief

Via het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief kunt u zich aanmelden om per mail het laatste nieuws van SmartwayZ.Nl te ontvangen. Hiervoor vragen wij uw e-mailadres, voornaam, achternaam en organisatienaam in te vullen. Na aanmelding ontvangt u een mail met een bevestigingslink. Klik op de link om uw aanmelding te voltooien. De nieuwsbrief versturen we ongeveer zes keer per jaar. Elke nieuwsbrief bevat de mogelijkheid om af te melden. De nieuwsbrief maken we met Mailchimp.


Grondslag: toestemming van de betrokkene.

 

Reizigerspanel benaderen

U kunt zich via de website opgeven voor het reizigerspanel. Via dit panel denkt en doet u, via SmartwayZ.NL, mee aan mobiliteitsontwikkeling in Zuid-Nederland. Op die manier krijgen wij inzage in uw reisbehoeften, voorkeuren en reisgedrag. De persoonsgegevens leggen we vast in een database die volledig in lijn met privacywetgeving en specifiek voor dit reizigerspanel ontwikkeld is. Categorieën persoonsgegevens die we hiervoor verwerken:

 • Contactgegevens zoals naam, geslacht, geboortejaar, adres, postcode, e-mail, telefoonnummer
 • Reisvoorkeuren zoals voorkeursvervoermiddelen, mogelijkheden om spits te mijden, e.d.
 • Interessegebieden zoals interesse in nieuwe mobiliteitsdiensten, fiets- en/of ov-concepten, e.d.
 • Interactiegegevens, zoals het bijhouden of u onze mails leest.
 • Onderzoeksresultaten na deelname aan enquête, onderzoek, test en/of experiment.

U kunt zich op ieder moment afmelden als panellid door een e-mail te sturen naar panel@smartwayz.nl of via de afmeldoptie in onze mailings. Meer informatie over uw rechten staat in de paragraaf ‘Uw rechten’.

Grondslag: toestemming van de betrokkene.

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?

Binnen het programma SmartwayZ.NL nemen we alle passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. De provincie Noord-Brabant draagt er zorg voor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor functionarissen die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie of opdracht.

Verwerking door derden

Bij de uitvoering van haar taken kan de provincie Noord-Brabant gebruik maken van diensten van derden. Dit kan zijn door externe krachten die de provincie ondersteunen bij het uitvoeren van haar taken, externe partijen waaraan de provincie taken (deels) heeft uitbesteed of in samenwerkingsverbanden waarbinnen taken in samenwerking met andere partijen worden opgepakt. In al deze gevallen zorgt de provincie Noord-Brabant ervoor dat de benodigde beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

De gegevens die u verstrekt ten behoeve van het reizigerspanel delen we met derden. Deze partijen analyseren de gegevens voor de provincie om inzicht te geven op vragen als: Waarop moeten we ons concentreren? Waar brengen we onze tijd en middelen onder? Hoe realiseren we een gedragsverandering? Om zo maatregelen te ontwikkelen op maat voor de reiziger. De provincie Noord-Brabant deelt uw naam, e-mailadres en telefoonnummer nooit met externe partijen. Daarnaast bekijken we per onderzoek welke gegevens minimaal nodig zijn om te delen. Om zo onnodige verwerking van uw gegevens te voorkomen. Het kan voorkomen dat wij op basis van een wettelijke verplichting of ons gerechtvaardigd belang gegevens moeten verstrekken aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties.

Bewaartermijn

SmartwayZ.NL is een langjarig programma waarbinnen diverse projecten uitgevoerd worden. Om de opgedane kennis binnen de diverse projecten toe te kunnen passen, bewaren wij uw gegevens 3 jaar waarna we u vragen om uw toestemming om deze termijn te verlengen. U heeft het recht om op elk gewenst moment, ongeacht de reden, uw toestemming in te trekken. Indien u geen toestemming geeft voor verlenging, verwijderen wij uw gegevens na 3 jaar. Voor sommige gegevens dient de Provincie Noord-Brabant vanwege de Archiefwet te voldoen aan bepaalde bewaartermijnen. De betreffende gegevens verwijderen we na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

Uw rechten

 • U heeft recht op inzage van de gegevens die de provincie van u verwerkt
 • U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt
 • U heeft recht op correctie of aanvulling van uw gegevens
 • U heeft het recht de provincie te verzoeken uw gegevens te verwijderen
 • U heeft het recht om minder gegevens te laten verwerken
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • U heeft het recht de provincie te verzoeken uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan u over te dragen (dataportabiliteit)
 • U heeft het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Nederlandse privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie hierover.

Voor het uitoefenen van deze rechten kunt u bij de provincie een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar dataprivacy@brabant.nl. De Provincie Noord-Brabant behandelt uw verzoek binnen 4 weken. U kunt een klacht indienen wanneer u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U ontvangt van ons altijd een bevestiging per e-mail en/of post op basis van uw afgegeven voorkeuren.

In bepaalde gevallen kunnen uw rechten beperkt zijn, bijvoorbeeld indien wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij informeren u hier altijd over.

Wat doen we om uw gegevens te beschermen?

De maatregelen van de Provincie Noord-Brabant zijn er op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Binnen onze informatievoorziening speelt informatiebeveiliging een belangrijke rol. Daarnaast maken wij onze medewerkers bewust van risico’s die samengaan met het verwerken van informatie en persoonsgegevens in het bijzonder.

Vragen of opmerkingen?

Hebt u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of over de wijze waarop de Provincie Noord-Brabant omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van de provincie. Mail naar dataprivacy@brabant.nl of stuur uw vraag/opmerking per post naar:
Provincie Noord-Brabant
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Heeft u een vraag over het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van het programma SmartwayZ.NL in het bijzonder? Mail uw vraag dan naar info@smartwayz.NL. Uw vragen over het reizigerspanel mailt u naar reiziger@smartwayz.nl. Wij streven naar een persoonlijke en snelle afhandeling van uw vragen en opmerkingen.

Laatste wijziging van de privacyverklaring

De Provincie Noord-Brabant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Daarom raden wij u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 oktober 2020.