De Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland is geen blauwdruk maar schept ruimte. Ruimte voor overheid en marktpartijen om gebiedsgericht te werken en maatwerk te leveren. Dat maakt een versnelling mogelijk! Hoe we dat doen?

Van West-Brabant tot Zuid-Limburg

We hebben Zuid-Nederland verdeeld in zeven regio's. Van West-Brabant tot Zuid-Limburg. De afbakening van de regio's is in lijn met bestaande regionale mobiliteitsplannen. Wel zo helder! 

In iedere regio gaat een kwartiermaker aan de slag. Samen met partners bekijkt hij of zij hoe we met smart mobility de ambities in die regio kunnen realiseren. Daarbij hoort een uitgebreide gebiedsanalyse. Naast de beleidsmatige en verkeerskundige analyse nemen we ook aspecten mee zoals duurzaamheid, leefbaarheid en bestaande plannen en projecten. 

Kaart 7 regio's Zuid-Nederland

Van ambitie tot uitvoering

De betrokken partners formuleren samen ambities, doelen en prioriteiten. De specifieke opgaven tekenen zich af, net als het bijbehorende maatregelenpakket en de benodigde uitvoeringsorganisatie en financiering. Na besluitvorming in de regio en in de programmaraad van SmartwayZ.NL wordt het pakket maatregelen uitgevoerd. Eind 2020 zal het eerste maatregelenpakket voor de regio Noord-Limburg bekend zijn.

Meer weten?

Neem contact op met Pieter van Ginneken (programmamanager) via info@smartwayz.nl