De A58 staat in de file top-50 van Rijkswaterstaat. Zonder maatregelen blijven er structureel files optreden op de A58 tussen Tilburg en Breda. In 2017 is gestart met een MIRT-verkenning. Inmiddels zijn de kansrijke oplossingsrichtingen in beeld gebracht.

Voortgang MIRT-verkenning

De MIRT-verkenning bestaat uit 4 onderdelen:

  1. De probleemanalyse;
  2. Het vaststellen van de notitie kansrijke oplossingen;
  3. Het analyseren van alle alle oplossingsrichtingen en de concrete maatregelen verwerken in de MER (milieueffectrapportage) en ontwerp-structuurvisie;
  4. Het vaststellen van de structuurvisie en definitieve voorkeursbeslissing.

Op 17 juni 2020 is de notitie kansrijke oplossingen vastgesteld. Om vervolgens tot één voorkeursalternatief te komen, is een verdere uitwerking van de alternatieven nodig, inclusief een effecten- en kostenanalyse. Met deze analyses kunnen we een onderbouwde keuze maken voor de concrete maatregelen in het voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief en de beoordeling van de analyse komen vervolgens samen in een ontwerp-structuurvisie. Op basis van de reacties op de ontwerp-structuurvisie en de MER, neemt de minister een definitieve voorkeursbeslissing en stelt de structuurvisie vast.

Vervolg 

Het proces om tot de voorkeursalternatief te komen, is vertraagd. Er komt voorlopig nog geen definitief voorkeursalternatief en ook geen duidelijkheid over de oplossingsrichtingen voor de aansluitingen bij Bavel, Gilze en Rijen en Tilburg-West. 

Minister Harbers zet nieuwe wegprojecten op pauze - 23 juni 2023

Stand van zaken MIRT-verkenning A58 Tilburg-Breda per juli 2022

Kaart A58 Tilburg - Breda (1)

Heeft u vragen?

Hendrik Jan Bergveld

Hendrik Jan Bergveld

Functie
Projectmanager
E-mail

Ruth Clabbers

Ruth Clabbers

Functie
Bestuurlijk trekker
E-mail

Tijdlijn

2016

Uitvraag slimste oplossing

September 2017

Vaststelling probleemanalyse en mogelijke innovatieve capaciteitsoplossingen door programmaraad

6 december 2017

Agendering BO-MIRT

11 december 2017

Notaoverleg MIRT Tweede kamer

4 juni 2018

Ondertekening Startbeslissing Verkenning A58 Tilburg-Breda

2019

Start MIRT Verkenning

Najaar 2021

Einde Verkenning, vaststellen Voorkeursalternatief

2022 en 2023

Planuitwerking

2024

Start realisatie

2026

Werkzaamheden gereed