Publicatiedatum: 26-06-2023
Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten om 17 wegen- en vaarwegenprojecten in Nederland te pauzeren. Geld en menskracht uit deze projecten uit het aanlegprogramma (MIRT) worden de komende jaren besteed aan groot onderhoud van de infrastructuur en projecten die in vergevorderd stadium of onder de rechter zijn.

Door stikstofproblematiek, stijgende prijzen in de bouw en krapte op de arbeidsmarkt kan een aantal aanlegprojecten op korte termijn niet worden uitgevoerd. Het geld en de menskracht worden daarom besteed aan een grote onderhoudsbeurt voor de bestaande infrastructuur, die deels verouderd is en toe is aan groot onderhoud of vervanging. Ook wordt er geld verschoven naar projecten die wel aangelegd kunnen worden of onder de rechter zijn om de uitvoering zeker te stellen. De afgelopen weken is met de provincies gesproken over welke projecten gepauzeerd zouden worden, dit omdat er bij veel projecten sprake is van cofinanciering.

 

Impact besluit op SmartwayZ.NL wegprojecten 

Op de lijst met 17 projecten van de minister staan drie projecten die binnen het mobiliteitsprogramma voor Zuid-Nederland, SmartwayZ.NL, vallen. Dit zijn: 

 • A58 Breda – Tilburg 
 • InnovA58 Annabosch – Galder 
 • A67 Leenderheide – Geldrop. 
  De verbreding heeft alleen betrekking op het deel Leenderheide-Geldrop.  

De projecten die worden gepauzeerd blijven in het aanlegprogramma staan en de inzet is om, als er genoeg stikstofruimte, geld en personeel is, zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de aanleg ervan. 

De volgende SmartwayZ.NL wegprojecten vallen niet onder de gepauzeerde projecten: 
 • Kortetermijnmaatregelenpakket A2 Randweg
  185 Miljoen euro wordt de komende jaren geïnvesteerd voor concrete maatregelen die de A2 Randweg Eindhoven en de A50 in de toekomst bereikbaar moeten houden. Bij de uitvoering staan de mensen en hun reisgedrag centraal. Het SmartwayZ.NL-project ‘kortetermijnmaatregelenpakket A2 Randweg’ maakt onderdeel uit van de Brainportdeal waar Rijk, provincie en regionale overheden 1,5 miljard euro voor reserveren. Met dit pakket willen Rijk en de Brainportregio samen met private partners de transitie naar duurzaam reisgedrag versnellen. Dit wordt gedaan door tot 2030 onder meer in te zetten op het aanleggen en het stimuleren van het gebruik van snelfietsroutes en regionale mobiliteitshubs. Ook zetten we in op het stimuleren van openbaar vervoer op en rondom de Randweg A2 bij Eindhoven. Het maatregelenpakket heeft als doel de toenemende verkeersdruk op dit belangrijke deel van de Zuid-Nederlandse weginfrastructuur af te remmen, waardoor de regio bereikbaar blijft.
 • A58 Eindhoven – Tilburg 
  De A58 Eindhoven – Tilburg is een aanlegproject dat is vastgelegd in het BO MIRT in het najaar van 2022 en gaat door. Dit in het kader van de € 7,5 miljard voor de bereikbaarheid en ontsluiting van nieuwe woningen. Het project InnovA58 Eindhoven is met 126 miljoen euro uit de 7,5 miljard euro aangevuld in het BO Mirt.
 • Innovaties InnovA58
  Dit is geen MIRT-project, maar betreft een reservering van € 59 miljoen voor het afdekken van mogelijke innovatierisico’s bij de aanbesteding van de aanleg van InnovA58 bij Oirschot. Ook voor dit project wordt niet op de pauzeknop gedrukt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
 • A2 Weert – Eindhoven 
  In 2020 is het anders reizen maatregelenpakket voor A2 Weert-Eindhoven vastgelegd in een eindrapport. De belangrijkste resultaten zijn in zes punten samengevat. Zoals fiets en ov-maatregelen, werkgeversbenadering en slimme aanpassingen wegennet. 
 • N279 Veghel – Asten 
  In de tweede helft van 2022 zijn de belangen van de verschillende partners en de opgaven in het gebied op en rond de provinciale weg verkend. Dit leidde tot een plan van aanpak. Hierin is vastgelegd dat de provincie Noord-Brabant, de bij de N279 betrokken gemeenten en het waterschap Aa en Maas kortetermijnmaatregelen laten uitwerken voor de provinciale weg tussen Veghel en Asten. Tegelijkertijd wordt aanvullend verkeersonderzoek gedaan. Dat vormt samen met een brede belangenbenadering, de basis voor de nog te nemen besluiten.


Groeiende behoefte aan mobiliteit 

De komende jaren groeit de behoefte aan mobiliteit. Het aantal inwoners groeit en daarmee de druk op bestaande infrastructuur. Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven is er richting 2040 sprake van een woningbouwopgave van circa 62.000 woningen en circa 72.000 potentiële werkplekken. Dit betekent dat we binnen SmartwayZ.NL bekijken op welke wijze we kunnen bijdragen aan de mobiliteitstransitie die nodig is. Dit gebeurt met Smart Mobility projecten waar het kan en met infrastructurele projecten waar het moet. Sinds de start van het programma in 2016 hebben we vele innovaties en projecten uitgevoerd en er staan nog projecten op de planning. Bekijk hier het projectenoverzicht.

 

Meer informatie 

Foto afslag A58 Tilburg Breda

A58 Tilburg - Breda

 

 

A67 Leenderheide – Geldrop

A67 Leenderheide - Geldrop