Het integraal MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport is afgerond. Rijk en regio zijn eensgezind over de koers en zullen gezamenlijk inzet plegen om de Brainportregio richting 2040 verder te ontwikkelen.

Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven is er richting 2040 sprake van een woningbouwopgave van circa 62.000 woningen en circa 72.000 potentiële werkplekken. Het Rijk en de regio onderschrijven dat de keuze voor binnenstedelijk verdichten een toekomstvaste richting is, die verder de agglomeratiekracht versterkt. Bij deze opgaven hoort een passend, veilig, slim, robuust, duurzaam en toekomstvast mobiliteitssysteem.

Er zal worden ingezet op een verregaande mobiliteitstransitie naar meer OV, fiets, slimme mobiliteit, parkeerbeleid, alsook toekomstvaste en robuuste oplossingen voor de systeemopgaven op het wegennet. De ontwikkeling van de verstedelijking en de bereikbaarheid zijn wederzijds afhankelijk.

Rijk en regio spreken af dat de inzichten uit het MIRT onderzoek, het adaptief ontwikkelpad op hoofdlijnen en de no-regret maatregelen zoals bij het multimodaal knooppunt rondom station Eindhoven Centraal, een belangrijke basis vormen voor de gezamenlijke nadere uitwerking en onderzoek het komend jaar. Op het bestuurlijk Overleg Leefomgeving 2022 (BOL) worden de eerste afspraken gemaakt over investeringen in bereikbaarheid om de woningbouwopgave te versnellen. In de komende periode wordt wat betreft mobiliteitsinvesteringen in ieder geval ingezet op het maken van afspraken over de mobiliteitstransitie en schaalsprong OV, inclusief Multimodale Knoop Eindhoven. 

 

Rechts naast de tijdlijn vindt u alle documenten over het MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport. Heeft u problemen met de toegankelijkheid van deze documenten? Neem dan contact met info@smartwayz.nl. 

 

 

 

Kaartje Bedenken Ontwerpen Onderzoeken Maken Verkopen

Heeft u vragen?

Bas Hoogeboom

Bas Hoogeboom

Functie
Projectleider
E-mail

Monique Esselbrugge

Monique Esselbrugge

Functie
Bestuurlijk trekker - gemeente Eindhoven

Tijdlijn

November 2019

Start MIRT-onderzoek Brainportregio Eindhoven

19 mei 2020

Oplevering Feitenrelaas MIRT-onderzoek

Eind 2020

Afronding MIRT-onderzoek Brainportregio Eindhoven

2021

Uitvoering deelonderzoeken