Het integraal MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport is afgerond. Rijk en regio zijn eensgezind over de koers en zullen gezamenlijk inzet plegen om de Brainportregio richting 2040 verder te ontwikkelen.

Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven is er richting 2040 sprake van een woningbouwopgave van circa 62.000 woningen en circa 72.000 potentiële werkplekken. Het Rijk en de regio onderschrijven dat de keuze voor binnenstedelijk verdichten een toekomstvaste richting is, die verder de agglomeratiekracht versterkt. Bij deze opgaven hoort een passend, veilig, slim, robuust, duurzaam en toekomstvast mobiliteitssysteem.

Er zal worden ingezet op een verregaande mobiliteitstransitie naar meer OV, fiets, slimme mobiliteit, parkeerbeleid, alsook toekomstvaste en robuuste oplossingen voor de systeemopgaven op het wegennet. De ontwikkeling van de verstedelijking en de bereikbaarheid zijn wederzijds afhankelijk.

Rijk en regio spreken af dat de inzichten uit het MIRT onderzoek, het adaptief ontwikkelpad op hoofdlijnen en de no-regret maatregelen zoals bij het multimodaal knooppunt rondom station Eindhoven Centraal, een belangrijke basis vormen voor de gezamenlijke nadere uitwerking en onderzoek het komend jaar. De diverse uitwerkingen worden geagendeerd op het Bestuurlijk Overleg MIRT van 2021 om op basis daarvan vervolgstappen te kunnen zetten ten aanzien van de invulling van de opgaven, meerjarige samenwerking en daarbij gezamenlijk te stellen prioriteiten en financiële afwegingen. Partijen dragen daartoe ieder € 1 miljoen aan onderzoeksgeld bij.

 

 

 

Kaartje Bedenken Ontwerpen Onderzoeken Maken Verkopen

Heeft u vragen?

Leonhard Heerema

Leonhard Heerema

Functie
Projectleider
E-mail

Monique List

Monique List

Functie
Bestuurlijk trekker - gemeente Eindhoven

Tijdlijn

November 2019

Start MIRT-onderzoek Brainportregio Eindhoven

19 mei 2020

Oplevering Feitenrelaas MIRT-onderzoek

Eind 2020

Afronding MIRT-onderzoek Brainportregio Eindhoven

2021

Uitvoering deelonderzoeken