Uit onderzoek blijkt dat na realisatie van de deelopgaven InnovA58, N279 en A67 een nieuwe opgave ontstaat voor de randweg Eindhoven (A2, N2 en A50). Daarvoor lieten we in 2019 een probleemanalyse uitvoeren. Hieruit constateerden we een aantal verkeersknelpunten. Samen met experts onderzochten we de mogelijke oplossingsrichtingen voor deze knelpunten. In 2021 is er een pakket aan concrete maatregelen voorgesteld om de randweg Eindhoven en de A50 in de toekomst bereikbaar te houden.

Designaanpak

De bereikbaarheidsproblemen kunnen we (deels) oplossen met infrastructurele aanpassingen. Maar als een deel van de weggebruikers op een ander tijdstip vertrekt, zouden de problemen er niet of veel kleiner zijn. Daarom kiest SmartwayZ.NL bij deze opgave ook voor de ‘designaanpak’ waarin de mensen en hun gedrag centraal staan.

Bereikbaarheid Brainport Eindhoven

Brainport Eindhoven omvat een ecosysteem van een bedrijfsleven met wereldmarktleiders, toonaangevende kennisinstellingen, R&D (onderzoek en ontwikkeling) en toeleveranciers. Bedrijventerrein De Run in Veldhoven en enkele omliggende economische toplocaties in de Brainport regio groeien snel. Dit heeft positieve invloed op onder andere de economie in het gebied. Het betekent ook dat de bereikbaarheid, met name op en rondom de Randweg A2/N2 en de A50 bij Eindhoven, steeds meer onder druk komt te staan. Daarom werken we aan een pakket van kortetermijnmaatregelen, waaronder:

  • aanleg van snelfietsroutes;
  • bus over de vluchtstrook op de A50;
  • verbeteren van de aansluitingen van de A50 en de N2 Randweg;
  • optimaliseren van het knooppunt Leenderheide;
  • ontwikkeling van mobiliteitshubs op strategische locaties in de regio;
  • extra inzet op de werkgeversbenadering.

De uitvoering van de maatregelen vindt naar verwachting van 2023 tot en met 2030 plaats. Het moet de groei van het autoverkeer beperken en zorgen dat de verwachte knelpunten niet of later optreden. Inmiddels is voor de lange termijn ook een MIRT-onderzoek voor de Brainportregio uitgevoerd. Hiermee is de verstedelijking en bereikbaarheid van de regio door de verdere groei van banen en inwoners in kaart gebracht.

Bereikbaarheid De Run

In 2019 maakten de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Veldhoven en Eindhoven, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ASML afspraken over een breed maatregelenpakket, ter waarde van ongeveer 50 miljoen euro. Het maatregelenpakket moet ervoor zorgen dat met name bedrijventerrein De Run bereikbaar blijft als het aantal arbeidsplaatsen hier de komende jaren flink groeit. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat we niet alleen de infrastructuur aanpassen. Ook het bedrijfsleven en overheidsinstellingen stimuleren hun medewerkers actief om duurzame(re) vervoersmogelijkheden te gebruiken, die we ook met dit pakket verbeteren.

De effecten van de eerste maatregelen zijn al merkbaar voor reizigers. Zo startte begin 2019 de express busdienst; in de spits pendelen 4 tot 6 extra bussen tussen Centraal Station Eindhoven en De Run. We verbeteren de fietsinfrastructuur door de aanleg van tunnels, betere bewegwijzering en nieuwe fietsverbindingen zoals de snelfietsroute De Run-HTCE (High Tech Campus Eindhoven). Er komen P&R-locaties in combinatie met deelfietsen en een shuttle services tussen belangrijke bedrijfslocaties in de regio, waarbij de shuttlebussen over de busbaan rijden.

Voor en met ASML is al een (tijdelijke) hub/P&R nabij Eersel gemaakt, is een mobiliteitsapp ontwikkeld en beschikbaar voor werknemers evenals deelfietsen en busjes tussen de ASML-locaties.

Qua grootschalige weginfrastructuur is de Kempenbaan-West aangelegd en is de Kempenbaan-Oost in uitvoering sinds begin 2022 (het bestemmingsplan is onherroepelijk en de aanbesteding is geslaagd).

In de onderstaande poster (zie documenten) zijn de vorderingen van het maatregelenpakket Bereikbaarheid De Run weergegeven.

 

Stand van zaken

Rijk, provincie en regionale overheden leggen 1,5 miljard euro neer voor de zogeheten ‘Brainportdeal’. Het SmartwayZ.NL-project ‘kortetermijnmaatregelenpakket A2 Randweg' (totale budget: 185 miljoen euro) maakt hiervan onderdeel uit. Het maatregelenpakket heeft als doel de bereikbaarheid en doorstroming van de Brainport-regio op korte termijn te verbeteren.

In 2023 werken we aan het voorbereiden van de verschillende maatregelen. Zo doen we onderzoek naar de manier waarop de hubs geëxploiteerd kunnen worden, maken gemeenten en Provincie Noord-Brabant afspraken over de realisatie van snelfietsroutes - bijvoorbeeld voor de F67 - en bereiden we de uitvoering van de aanpassingen in infrastructuur voor.

Download hier de kaart en overzichtsplanning kortetermijnmaatregelenpakket A2 randweg Eindhoven.

Kaart Randweg Eindhoven

Heeft u vragen?

Ardjan Noorland

Ardjan Noorland

Functie
Projectmanager
E-mail

Monique Esselbrugge

Monique Esselbrugge

Functie
Bestuurlijke trekker - gemeente Eindhoven

Tijdlijn

September 2017

Programmaraad geeft akkoord op opstarten probleemanalyse

December 2018

Probleemanalyse en globale oplossingsrichtingen gereed

September 2020

Eerste onderzoeksresultaten beschikbaar

September 2021

Alle onderzoeksresultaten kortetermijnmaatregelen beschikbaar

November 2021

Besluitvorming pakket kortetermijnmaatregelen

Juni 2022

Besluit BO-Leefomgeving voor uitvoering eerste tranche kortetermijnmaatregelen

November 2022

Besluitvorming pakket kortetermijnmaatregelen in BO-MIRT

2030

Realisatie van alle kortetermijnmaatregelen gereed