De economische groei van Brainport is enorm. Dat is van betekenis voor het internationale speelveld, Nederland én de regio. De successen leggen wel een druk op de bereikbaarheid, leefbaarheid en woningmarkt. Daarom startte het MIRT-onderzoek Brainportregio. Het uitgangspunt is een verdere economische groei zonder dat de stad en regio vastlopen.

In november 2019 startte SmartwayZ.NL met diverse partners een MIRT-onderzoek (meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport) in de regio Eindhoven. Het onderzoek is gericht op verstedelijking en mobiliteit en moet inzicht geven in de knelpunten en de potentie van Brainport. Zo kunnen we samen slimme keuzes maken voor de lange termijn (2030-2040). Partners zijn o.a. het Rijk, Provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven, het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Gedeeld beeld

De Brainportregio levert een grote en sterk groeiende bijdrage aan de Nederlandse economie. De regio heeft een hightech-industrie met wereldfaam, een eigen identiteit en staat bekend om de eigen aanpak van de denk- en maakindustrie. We willen de sterke economische basis blijven verstevigen, ook op de lange termijn. Maar dan is het cruciaal dat de bereikbaarheid en de voorzieningen voor wonen, werken en verblijven goed zijn. Het MIRT-onderzoek moet leiden tot een gedeelde perceptie van de partners over de urgentie, aard, omvang, onderbouwing en aanpak van de samenhangende opgaven op het gebied van verstedelijking en bereikbaarheid. Op basis van dit beeld worden strategische hoofdkeuzes gemaakt. Het streven is om tijdens het bestuurlijk overleg (BO-MIRT) in november 2020 beslissingen te nemen over het ontwikkelpad, inclusief pakket aan maatregelen.

De aanpak: van feiten tot maatregelenpakket

In 2019 startten we het MIRT-onderzoek met een overzicht van de feiten en afweegkader. Uit een stapsgewijs vervolgproces van rekenen en ontwikkelen, volgden conclusies over de ruimtelijke ontwikkelingen, wonen en werken, maar ook over de verschillende mobiliteitsoplossingen. Aan de hand van vier ontwikkelperspectieven hebben we het speelveld verkend. Vervolgens is er op onderdelen een verdiepingsslag gemaakt. De laatste stap van dit MIRT-onderzoek bestaat uit het formuleren van samenhangende pakketten aan maatregelen, die tijdens het bestuurlijk overleg met de bewindspersonen besproken zullen worden.

A2 Randweg Eindhoven - SmartwayZ.NL.jpg

Heeft u vragen?

Anton Bos

Functie
Projectleider
E-mail

Monique List

Functie
Bestuurlijk trekker - gemeente Eindhoven

Tijdlijn

November 2019

Start MIRT-onderzoek Brainportregio Eindhoven

19 mei 2020

Oplevering Feitenrelaas MIRT-onderzoek

Eind 2020

Afronding MIRT-onderzoek Brainportregio Eindhoven

Documenten

Feitenrelaas Mirt Onderzoek Brainport Regio Grootte: 28 MB | Type: PDF