SmartwayZ.NL werkt al zeven jaar lang samen aan slimme oplossingen voor de reis van vandaag en de wereld van morgen. Dat doen we samen, innovatief en adaptief. Benieuwd hoe het programma tot stand kwam? Je leest het op deze pagina.
Maart 2015: Tweede kamer roept provincie Noord-Brabant op om met plannen te komen voor het verbeteren van de bereikbaarheid

In het voorjaar van 2015 blijkt dat de plannen rondom Ruit in Eindhoven niet haalbaar zijn. Er is niet genoeg draagvlak bij de verschillende partijen. Toch is er nog steeds noodzaak om de bereikbaarheid in Zuid-Nederland verbeteren. De Tweede Kamer roept daarom het provinciebestuur van Noord-Brabant op om te komen met een nieuw plan voor infrastructurele en smart mobility maatregelen, dat gedragen wordt door de verschillende belanghebbenden.

 

Foto van bord met tekst Tweede Kamer der Staten-Generaal
Afbeeldbing voorpagina bidbook SmartwayZ.NL
Eind 2015: 141 partners bieden het bidbook “Bereikbaarheid Zuid-Nederland’ aan minister Schultz van Hagen van het Ministerie van het Infrastructuur en Waterstaat

Het bidbook is een bod met het concrete maatregelenpakket van de regio Zuid-Nederland om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Dit wordt gedaan om samen de ambities van het Rijk, provincies Noord-Brabant en Limburg, gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te realiseren.

1 juli 2016: Het programma SmartwayZ.NL gaat officieel van start

Naar aanleiding van het bidbook maken de minister en de provincies Noord-Brabant en Limburg afspraken tijdens het BO-MIRT 2015. Deze afspraken worden vervolgens door de Tweede Kamer bekrachtigd. Acht deelopgaven vormen samen één programma dat op 1 juli 2016 is gestart onder de naam SmartwayZ.NL. De laatste drie letters symboliseren de regio Zuid-Nederland. SmartwayZ.NL gaat actief aan de slag met de infrastructuuropgaven en smart mobility maatregelen in Brabant en Limburg.

SmartwayZ.NL Logo
Foto groep deelnemers Mobility Lab.jpg
Januari 2018: SmartwayZ.NL sluit aan bij startupprogramma Mobility Lab

Mobility Lab speurt naar startups met een goed idee op het gebied van mobiliteit. SmartwayZ.NL en de Verkeersonderneming uit Rotterdam zorgen ervoor dat de toepassing ervan in een stroomversnelling komt. Wij verbinden veelbelovende startups met een aansprekende eerste klant. Daar kunnen ze hun mobiliteitsinnovatie testen én bewijzen. Zodat ze impact maken op jouw dagelijkse reis! Dat doen we sinds 2018 in de regio’s Rotterdam, Brabant en Limburg.

28 februari 2018: Strategische langetermijnagenda vastgesteld

De programmaraad heeft op 28 februari 2018 de Strategische langetermijnagenda vastgesteld. Deze agenda maakt de verbinding tussen de acties op korte termijn en het perspectief voor de langere termijn (2040). SmartwayZ.NL heeft betrekking op de periode 2016 – 2026, maar de opgaven zijn dan nog niet gereed. Daarom richten we ons ook op de langere termijn.

Foto Snelweg vol verkeer in schemerdonker.jpg
Foto Bekendmaking MobilitymoveZ.NL op Intertraffic.jpeg
20 Maart 2018: MobilitymoveZ.NL sluit intentieovereenkomst met zes marktpartijen

MobilitymoveZ.NL heeft als ambitie om binnen vier jaar autonoom rijden te testen. Op grote schaal, in stedelijk gebied en met echte gebruikers. Na een uitgebreid proces gaat MobilitymoveZ.NL in 2018 aan de slag met de marktpartijen: Beamrz, Buurauto-Noom, Get Hooked, Mobility Concept, Sweco en Vetuda. Het programma MobilitymoveZ.NL is inmiddels verlengd tot en met 2023. Voorheen lag de focus op ‘connected, coöperatief en geautomatiseerd rijden’. Nu is de scope breder. Ook verkeersmanagement, slimme logistiek, wegbeheer, duurzaamheid, verkeersveiligheid, data en digitalisering zijn thema’s waar MobilitymoveZ.NL zich mee bezighoudt.

Minister ondertekent startbeslissing A58 Tilburg-Breda

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft maandag 4 juni 2018 het startschot gegeven voor de aanpak van fileknelpunten op zowel de A2 tussen Deil, ‘s-Hertogenbosch en Vught, als de SmartwayZ.NL deelopgave A58 Tilburg - Breda. Beide knelpunten staan in de top-10 van dagelijkse files en de minister en de regionale partners willen dat ze daar zo snel mogelijk uit verdwijnen.

Afbeelding van 6 personen die startbeslissing A2 Deil Vught vasthouden
Logo Slimme reis
Augustus 2018: ‘Slimme reis’ wordt gestart op het traject A2 Weert-Eindhoven

Slimme Reis is een campagne die heeft gelopen van augustus 2018 tot en met april 2020. Met behulp van de app TimesUpp werd slim reisgedrag gestimuleerd. Reizigers werden op verschillende manieren verleid om slimmere en schonere keuzes te maken. Daarbij werd gedacht aan thuiswerken, fietsen, met het openbaar vervoer reizen of buiten de spits reizen

3, 4, 5 en 6 Juni 2019: Het ITS Congress wordt gehouden in de Brainportregio

 Het 13e  ITS EU Congress kwam naar Helmond en Eindhoven. Het bleek het meest succesvolle ITS EU Congress ooit te worden. 3.500 professionals uit meer dan 50 landen bezochten het congres, dat tevens het grootste smart mobility-event in Europa was. Trekkers van het evenement waren ERTICO en gaststeden Eindhoven en Helmond. Ook SmartwayZ.NL was als partner betrokken bij de voorbereiding en realisatie.

Foto ITS Congress met zelfrijdende bus - 3 tot 6 juni 2019
Foto kaart Nederland over CTC-trajecten Rotterdam naar Venlo.png
Juni 2019: SmartwayZ.NL sluit aan bij Connected Transport Corridors

SmartwayZ.NL zet samen met de Provincies Zuid- en Noord-Holland, Brabant en Limburg, de Amsterdam Logistics Board, MRA, VRA en MRDH volop in op een versnelde digitalisering in de logistieke sector. Onder de noemer ‘Connected Transport Corridors’ werken de partijen samen met de Rijksoverheid, logistieke dienstverleners en verladers om de resultaten uit eerdere succesvolle pilots te vertalen naar praktische tools en werkwijzen op nationale schaal.

Oktober 2019: Brabantse organisaties gaan aan de slag in Brainport-regio met ‘Collectief vervoer 2.0’

Om de regio Brainport Eindhoven in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden, slaan diverse Brabantse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden de handen ineen. Met ‘Collectief vervoer 2.0’, is het de bedoeling dat werknemers en studenten straks onder andere met ‘dedicated’ bussen, rechtstreeks naar werk of school worden gebracht.

Foto van ondertenkening Collectie Besloten Vervoer
Foto van ondertekening Krachtenbundeling Smart Mobility 2020 - 2023
31 oktober 2019: Verklaring Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020-2023 wordt ondertekend.

De realisatie van de infrastructuur projecten heeft vertraging op gelopen, door onder andere de aanpak van het stikstofprobleem. De verkeersdruk blijft echter stijgen. Daarom wordt het initiatief genomen om de smart mobility inzet te intensiveren. De ambitie is dat reizigers en vervoerders zich als spil in een slim mobiliteitssysteem kunnen bewegen. Dat wordt bereikt door een match te maken tussen hun vraag en het aanbod van slimme mobiliteitsdiensten. Zuid-Nederland groeit daarmee uit tot dé ‘Smart Mobility Region’ met een optimale bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. 

November 2019: Slimme bandenspanningsmeter N279 in gebruik genomen

De ‘slimme’ bandenspanningsmeter op de N279 – traject Asten/Veghel - is in gebruik genomen. Deze bandenspanningsmeter geeft ‘real time’ inzicht in de eventuele afwijking van de band. Het blijkt namelijk dat maar liefst 41% van de pechgevallen bij vrachtverkeer komt door een te lage bandenspanning. Dit is een project vanuit SmartwayZ.NL, uitgevoerd door Heijmans Infra.

Foto van Slimme Bandenspanningsmeter
Foto van deelvoertuigen voor Brainport Eindhoven banner
2020: Start MIRT onderzoek Brainport Verstedelijking en Mobiliteit

In 2020 is een MIRT onderzoek naar verstedelijking en mobiliteit voor de Brainport regio uitgevoerd. De uitwerking daarvan in vier clusters vindt ook plaats onder de paraplu van het programma SmartwayZ.NL. Dat is ook aanleiding geweest tot een actualisering van de strategische koers en governance van het programma.

 

6 april 2020: SmartwayZ.NL en het Brabant Mobiliteitsnetwerk slaan handen ineen

 Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) helpt overheden, werkgevers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties hun werknemers te stimuleren om op een slimme manier te reizen door onder andere fietsstimulering, hybride werken of flexibel reizen. Deze aanpak past goed bij de gebiedsgerichte aanpak van SmartwayZ.NL.

Afbeelding Van 3 Fietsers Met Een Sjees Mee Banner
Foto van A67 met verkeer bij viaduct Genoenhuis in Geldrop
19 mei 2015: Structuurvisie vastgesteld: Start Planuitwerkingsfase A67

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Structuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken vastgesteld. Met deze Structuurvisie wordt de Verkenningsfase afgesloten en start de Planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het voorkeursalternatief in detail uitgewerkt. Een belangrijke stap in deze SmartwayZ.NL deelopgave.

September 2020: SmartwayZ.NL bundelt met 11 bereikbaarheidsprogramma’s kennis op platform Zo werkt het

Samen met andere regionetwerken bundelen SmartwayZ.NL en Brabant Mobiliteitsnetwerk alle kennis over flexibel (thuis)werken en slim reizen op www.zowerkthet.nl. Het platform wordt ondersteund met een landelijke campagne om werkgevers en werknemers te inspireren en ondersteunen bij het maken van slimme(re) reis keuzes op het gebied van werken en reizen.

 

Afbeelding Zowerkthet mascotte Birdie met Brabantkoffer in hand
Foto van geanimeerder auto
10 november 2020: Proef Slim Sturen in Zuid Nederland gaat van start

In het project Slim Sturen gaan wegbeheerders hun informatie delen met serviceproviders van navigatieapps. Zo weten serviceproviders straks waar verkeer wel of niet gewenst is en welke keuzes de wegbeheerder gedurende de dag maakt. En daar kunnen ze hun routes dan op aanpassen. Het doel: veiliger verkeer en een betere doorstroming.

11 maart 2021: Krachtenbundeling op structurele gedragsverandering: gedrag van de reiziger sturen en veranderen

In Zuid-Nederland werken we samen aan de werkgeversbenadering en structurele gedragsverandering van reizigers. Naast het uitvoeren van projecten, delen we met elkaar kennis over gedrag en gedragsprojecten. Hierdoor leren we meer over de motieven en weerstanden van reizigers. En daardoor kunnen we sneller, efficiënter en effectiever het gedrag van de reiziger sturen en veranderen. De partners in Noord-Brabant en Limburg stelden samen de gedragsstrategie Zuid-Nederland 2020 t/m 2023 op. 

In december 2022 werden de resultaten bekend van een grootschalig onderzoek onder automobilisten in Zuid-Nederland. Daaruit bleek onder andere dat meer dan twee derde van de ondervraagden ervoor open staat om te kiezen voor het openbaar vervoer, de (elektrische) fiets of thuiswerken.

Sfeerfoto mensen op roltrap.jpg
Afbeelding van cirkelmodel met diverse iconen kernwaarden SmartwayZ.NL
22 september 2021: Programmaraad stelt geactualiseerde Strategische Koers en Governance vast.

Nieuwe inzichten en verschuivingen in opgaven waren de aanleiding om onze strategie te herijken. Zo kent Zuid-Nederland en met name de Brainportregio een forse verstedelij­kingsopgave. In het bestaand stedelijk gebied worden tienduizenden nieuwe woningen gebouwd en is een stevige groei aan arbeidsplaatsen voorzien. We zien deze ontwikkelingen als een kans voor een versnelling naar schonere, duurzamere en veiligere mobiliteit. Daarom stelden we een nieuwe Strategische Koers en Governance vast, als roapmap naar 2040. Het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sluit zich tevens aan bij programmaraad SmartwayZ.NL.

Met de campagne Groeten uit 2040 en het SmartwayZ.NL-spel vertaalden we de nieuwe strategie naar het dagelijkse werk.

 

27 September 2021: Aanleg Innovatiestrook A58 gaat van start

In het project InnovA58 werken we aan het verbreden van de A58 tussen Eindhoven-Tilburg en Sint Annabosch-Galder van 2 naar 3 rijstroken. De Innovatiestrook A58 Kloosters is het eerste deelproject van InnovA58 dat in realisatie gaat

Foto Van Minister Visser En 2 Anderen Bij Start Aanleg Innovatiestrook
Foto Van Gestalde Deelfietsen En Een Fietster Met Een Deelfiets
Rijk en regio investeren miljoenen euro’s in verstedelijking en mobiliteit in Zuid-Nederland

De komende jaren worden miljoenen euro’s geïnvesteerd in verstedelijking en mobiliteit in Zuid-Nederland. Tijdens het Bestuurlijk Overleg Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) in Den Haag is dit afgesproken. Deze afspraken hebben ook invloed op een aantal projecten binnen SmartwayZ.NL.

Juist nú blijven inzetten op de kracht van samenwerking

Nu de belangrijke rijksinfraprojecten vertragen, is de vraag urgent hoe we de regio bereikbaar houden. De groei van de regio zet immers flink door en dat brengt ook grote uitdagingen met zich mee op het gebied van wonen, bereikbaarheid en leefbaarheid. Tegelijkertijd zien we dat de wegen in Zuid-Nederland inmiddels weer vol lopen, nu er minder wordt thuisgewerkt. Maatregelen zijn daarom noodzakelijk. Ook op de korte termijn. We zullen echt anders moeten gaan kijken naar de mobiliteitsvraagstukken en mogelijkheden moeten zoeken om dit innovatief op te lossen. Daarbij blijft het niet alleen bij kijken, we moeten het ook durven doen. Juist nu moeten we de weg inslaan naar meer samenwerking en innovatie. Samenwerking is de kracht van onze regio en innovatie zit in ons DNA. Alleen door samenwerking kunnen wij tot haalbare oplossingen komen en een stap voorwaarts maken met de mobiliteitstransitie.

Lees meer in de 12e voortgangsrapportage.

Foto jongen en meisje op scooter van Go Sharing in Eindhoven
Terugblik op 2022

2022 was een jaar waarin we samen werkten aan heel wat slimme projecten en activiteiten met impact. In de video hiernaast blikken we daarom nog eens terug op de mijlpalen van het afgelopen jaar.