Publicatiedatum: 14-11-2022
De komende jaren worden miljoenen euro’s geïnvesteerd in verstedelijking en mobiliteit in Zuid-Nederland. Tijdens het Bestuurlijk Overleg Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) in Den Haag is dit afgesproken. Deze afspraken hebben ook invloed op een aantal projecten binnen SmartwayZ.NL.
Foto vrachtwagens op de A58.jpg

A58 Eindhoven-Tilburg op prioriteitenlijst Rijk

Er is een oplossing gevonden voor het budgettekort voor de wegverbreding van de A58 Eindhoven-Tilburg. Het Rijk stelt hiervoor 126 miljoen euro beschikbaar. Brabant had eerder stikstofcapaciteit - experts die stikstofberekeningen maken – aangeboden, iets waar het Rijk een tekort aan heeft. Nu deze knelpunten zijn weggewerkt wordt de aanleg van de A58 Eindhoven-Tilburg met prioriteit verder voorbereid.

 

Maatregelenpakket mobiliteitstransitie Brainport

Rijk, provincie en regionale overheden leggen 1,5 miljard euro neer voor de zogeheten ‘Brainportdeal’. Het SmartwayZ.NL-project ‘kortetermijnmaatregelenpakket A2 Randweg’ (totale budget: 185 miljoen euro) maakt hiervan onderdeel uit. Met dit pakket willen Rijk en regio samen met private partners de transitie naar duurzaam reisgedrag versnellen door tot 2030 onder meer in te zetten op de realisatie en het gebruik van snelfietsroutes, regionale mobiliteitshubs en openbaar vervoer op en rondom de Randweg A2 bij Eindhoven. Dit maatregelenpakket beoogt daarmee ook de toenemende verkeersdruk op dit belangrijke deel van de Zuid-Nederlandse weginfrastructuur af te remmen, waardoor de Randweg kan doorstromen en de regio bereikbaar blijft.

Foto: Brainport

Veilig, Slim en Duurzaam in Zuid-Nederland

In Limburg investeren Rijk en regio samen voor 2023 2.010.000 euro in het integrale maatregelenpakket: onderwijsaanpak, werkgeversaanpak, fietsstimulering, onderzoek naar reisgedrag. Het Rijk reserveert tot 500.000 euro voor de realisatie van mobiliteitshubs. Rijk en regio investeren samen 3 miljoen euro voor het uitvoeringsplan 2024, voor in ieder geval de thema’s gedragsaanpak en fietsstimulering. Een deel van deze maatregelen wordt door de uitvoeringsorganisaties Zuid-Limburg Bereikbaar, Roermond Bereikbaar en Trendsportal in Noord-Limburg opgepakt.

Helmond en Heerlen krijgen van het Rijk een deel van de 5 miljoen euro voor slimme mobiliteit en versnellen stedelijke platforms. Dit zorgt voor een steviger fundament voor slimme mobiliteit in Zuid-Nederland.

 

Meer informatie