SmartwayZ.NL heeft verschillende expertteams. In elk team bundelen de experts, van SmartwayZ.NL en de partners, hun kennis en ervaring rondom een specifiek thema. Het team adviseert en overlegt met de regio’s, stemt af op landelijk niveau en coördineert de uitvoering van diverse projecten. Deze manier van werken in Zuid-Nederland zorgt niet alleen voor schaalvoordeel, maar ook voor kennisdeling, (nieuwe) verbindingen, uitvoeringskracht en een uniforme benadering van reizigers, werkgevers en kennispartners.

Mobility as a Service (MaaS)

Met MaaS (Mobiliteit als dienst) kiest de reiziger op elk moment het meest gunstige vervoermiddel. Beschikbaarheid, flexibiliteit en dienstverlening worden belangrijker dan eigen bezit. Daarbij spelen kosten, tijdsduur en duurzaamheid een belangrijke rol.

We streven naar één systeem waarmee reizigers in Zuid-Nederland gemakkelijk inzicht krijgen in alle reismogelijkheden en deze eenvoudig kunnen boeken en betalen. Denk bijvoorbeeld aan de deelfiets, -auto, -scooter, trein of taxi. En combinaties daarvan. MaaS verbetert het mobiliteitssysteem en biedt de reiziger de meest optimale reis.

Meer over MaaS Regio Zuid-Nederland

Smart Logistics

Smart Logistics helpt bij het integreren en opschalen van slimme toepassingen in de logistieke praktijk. De focus van deze toepassingen ligt op ladingen efficiënt vervoeren, piekmomenten op de weg mijden, routereistijd betrouwbaarder en sneller maken én de verkeersveiligheid verhogen. Data uitwisselen tussen de wegbeheerder en logistieke dienstverlener (in-truck, via wegkantborden en planningsinformatie) is daarbij veelal de basis. Samen zorgen we ervoor dat Zuid-Nederland een mobiliteitssysteem krijgt waarbinnen vervoerders efficiënter, zuiniger en veiliger kunnen rijden.

Meer over Smart Logistics

Verkeersmanagement

Het Verkeersmanagement Team Z.NL werkt aan het effectiever en efficiënter geleiden en sturen van het verkeer en het nog beter informeren van de weggebruiker. Dit doen we samen met wegbeheerders, weggebruikers, Verkeerscentrale Zuid-Nederland, hulpdiensten, marktpartijen en overheden. Dat kan en willen we niet anders; we leren van elkaar en delen kennis. Samen verbeteren we de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Innovaties, drukte op de weg, geplande verstoringen (zoals wegwerkzaamheden en evenementen) en ongeplande verstoringen (zoals ongelukken, objecten op de weg en gladheid) maken dat dit een complexe uitdaging is. We zijn op weg naar een situatie waarin iedere reiziger en transporteur persoonlijk actuele informatie krijgt. Om zo in Zuid-Nederland de meest comfortabele en efficiënte reis te kunnen maken.

Bekijk de aflevering van 'Dit is Smart' over Verkeersmanagement.

Ga naar het Multimodaal netwerkkader

Data en digitalisering

Data is een onmisbare voedingsbron voor smart mobility. Een goede databasis stelt ons in staat om de bereikbaarheid-en veiligheidsknelpunten aan te pakken en innovaties aan te jagen. Zo kan de weggebruiker onderweg maximaal profiteren van slimme en innovatieve diensten. 

Het SmartwayZ.NL Data Insights Team voert data analyses uit voor gebieden en specifieke knelpunten en opgaven. Het team streeft er naar om alle publieke mobiliteitsdata structureel orde te krijgen, veilig en real-time te ontsluiten én te organiseren in werkprocessen. Zo wordt wegbeheer efficiënter en goedkoper en kunnen betere beleidsbeslissingen worden genomen. 

Brabant Mobiliteitsnetwerk

Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) inspireert en adviseert werkgevers om hun mobiliteitsbeleid en regelingen te moderniseren en te verduurzamen. BMN werkt in opdracht van overheden op specifieke locaties, corridors en rondom thema’s. Er zijn in Zuid-Nederland diverse communities actief waarin overheden, werkgevers, onderwijs en marktpartijen samenwerken. Naast kennisdelen en campagnes worden aantrekkelijke faciliteiten gerealiseerd. 

www.brabantmobiliteitsnetwerk.nl

Minder Hinder

Minder Hinder is de aanpak waarmee we Zuid-Nederland tijdens werkzaamheden aan weg, spoor en water bereikbaar houden. We willen de hinder voor reizigers en vervoerders zo klein mogelijk houden. Dat doen we door slim te bouwen en werkzaamheden slim te plannen en te combineren. We inventariseren twee keer per jaar de infrastructurele projecten in en rond Zuid-Nederland voor de komende jaren en bekijken de impact daarvan op de doorstroming. In de projecten die hinder veroorzaken zetten we, in samenwerking met regionale uitvoeringsorganisaties, ook acties op om automobilisten alternatieve reismethoden - zoals OV, fiets of thuiswerken - te laten ontdekken. Zo kan het gedrag van reizigers en vervoerders structureel veranderen.

Structurele gedragsverandering

De reiziger van nu heeft iets te kiezen. Toch is veel reisgedrag nog steeds gewoontegedrag en maken mensen voor hun reis geen bewuste afweging of en hoe zij reizen. Terwijl niet reizen (bijvoorbeeld door thuis te werken) of een duurzamer vervoersmiddel misschien veel beter bij hun situatie past. In Zuid-Nederland kiezen we voor een gezamenlijke aanpak: samen met regio’s, gemeenten en vervoerders delen we kennis en kunde en werken we aan projecten om mensen andere reiskeuzes te laten maken. Mensen reizen immers ook over de grenzen gemeenten en provincies heen. Met wetenschappelijke gedragsinterventies en -campagnes kunnen we reizigers verleiden om een duurzame reiskeuze te maken of vaker thuis te werken. Zodat uiteindelijk dát gewoontegedrag wordt. Team structurele gedragsverandering van SmartwayZ.NL helpt gemeenten, regio’s en vervoerders bij het ontwikkelen en uitvoeren van dit soort gedragstechnieken.

Meer over Structurele gedragsverandering