Het Verkeersmanagement Team Z.NL heeft voor het gehele SmartwayZ.NL gebied een multimodaal netwerkkader ontwikkeld. Dit is een hulpmiddel voor wegbeheerders bij het uitvoeren van (innovaties op het gebied van) multimodaal en digitaal verkeersmanagement. Het multimodaal netwerkkader is een uniforme en digitale kaart, en vormt de basis om met verkeersmanagement bij te dragen aan de mobiliteitstransitie. Denk aan het slim sturen van verkeer via navigatieapps of het stimuleren van actieve modaliteiten door prioriteit bij verkeerslichten. In de uitwerking zijn de doelgroepen fiets, openbaar vervoer, voetgangers, vracht- en autoverkeer meegenomen.

1. Beleid als uitgangspunt

Een multimodaal netwerkkader geeft een eenduidige weergave van het (beleidsmatig) gewenste multimodale gebruik van het (huidige) regionale wegennet, met prioritering tussen de verschillende doelgroepen. Het is voor het eerst dat in onze regio op deze schaal de verschillende multimodale netwerken en prioriteiten op één plek digitaal inzichtelijk zijn gemaakt. Het multimodaal netwerkkader is geen nieuw beleid maar een verdere uitwerking van het bestaande mobiliteitsbeleid van de wegbeheerders.

2. Het multimodaal netwerkkader

Voor het opstellen van het multimodaal netwerkkader is de landelijke leidraad van het CROW gehanteerd. Deze stappen zijn per regio uitgewerkt en toegelicht in de eindrapportage 

De doorlopen stappen om te komen tot het multimodaal netwerkkader zijn:

  • Stap 1 Uitgangspunten

Het relevante mobiliteitsbeleid van de verschillende wegbeheerders en voor de verschillende modaliteiten is vertaald naar kwalitatieve beleidsdoelen die dienen als uitgangspunt voor het multimodaal netwerkkader.

  • Stap 2 Bereikbaarheidsprofielen

Om de beleidsmatig gewenste bereikbaarheid van gebieden te vertalen naar relaties en voorkeursroutes zijn de bestaande netwerken per modaliteit geïnventariseerd (en waar nodig gedigitaliseerd en aangevuld).

  • Stap 3 Functionele ordening

Het beleidsmatig gewenst functioneren van de netwerkdelen is per modaliteit beschreven en uitgewerkt in functiekaarten.

  • Stap 4 Prioriteiten

Op basis van de beleidsdoelen is een prioriteringslijst opgesteld voor de verschillende modaliteiten en functies. Deze prioriteringsvolgorde is vertaald naar een prioritering per kruispunt om visueel inzichtelijk te maken welke functies (doelgroepen) daar beleidsmatig het hoogste belang hebben.

  • Stap 5 Referentiekader

Het multimodale ‘wensbeeld’ ten aanzien van het functioneren van het netwerk (routes en trajecten) en de kruispunten is per functie vertaald naar een aantal indicatoren en een voorstel voor generieke grenswaarden.

Het multimodaal netwerkkader is opgesteld in samenwerking met een werkgroep per regio, overkoepelende begeleidingsgroep én digitale reviewrondes met alle wegbeheerders in Noord-Brabant en Noord-Limburg.

Toepassingen

Het Verkeersmanagement Team Z.NL werkt aan het beproeven én waar mogelijk opschalen van een aantal toepassingen:

  • Prioriteren van doelgroepen met behulp van verkeerslichten: het multimodaal netwerkkader is een hulpmiddel om te bepalen op welke locaties, welke doelgroepen prioriteit dienen te krijgen. Dit kan aanleiding zijn om (versneld) maatregelen te realiseren zoals iVRI’s of andere regeltechnische ingrepen om bepaalde doelgroepen extra te faciliteren.
  • Samenwerken met navigatiediensten om sluipverkeer tegen te gaan: door het delen van data uit het multimodale netwerkkader met serviceproviders en het maken van afspraken over toepassing in navigatiesystemen en -apps, verwachten we verkeer beter te kunnen concentreren en faciliteren op wegen die hiervoor het best geschikt zijn.
  • Monitoren en bijsturen van de multimodale verkeersafwikkeling: het ontwikkelen van structurele, multimodale monitoring om de afwikkeling van de verschillende doelgroepen kwantitatief inzichtelijk te maken en te vergelijken met de beleidsdoelen. Op basis daarvan kan de wegbeheerder de inzet van verkeersmanagementinstrumenten zoals verkeerslichten bijstellen.

Presentatie kennissessie multimodaal netwerkkader

We nodigen de Brabantse en Limburgse wegbeheerders daarom uit om aan de slag te gaan met multimodaal netwerkkader. Dit jaar bieden we vanuit SmartwayZ.NL ondersteuning aan geïnteresseerde wegbeheerders. Zo heeft er op 26 september een kennissessie plaatsgevonden over het gebruik van het multimodaal netwerkkader voor wegbeheerders. Gemist? Geen probleem, klik hier voor de presentatie en hier voor de Q&A's.

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met Geert van der Heijden, projectleider Multimodaal Netwerkkader: geert.van.der.heijden@rhdhv.com.

 

Multimodaal netwerkkader in één oogopslag

(klik op de afbeelding om de praatplaat te downloaden)