Publicatiedatum: 25-01-2023
185 miljoen euro wordt de komende jaren geïnvesteerd voor concrete maatregelen die de A2 Randweg Eindhoven en de A50 in de toekomst bereikbaar moeten houden. Bij de uitvoering staan de mensen en hun reisgedrag centraal. Welke maatregelen zijn dit dan? Waar worden ze uitgevoerd? Wanneer?
Kaart A2 Randweg Eindhoven Kortetermijnmaatregelenpakket En Planning

Het totaalpakket én de planning nu op een overzichtelijke kaart

Op de kaart staan de volgende maatregelen:

  • Aanleg van 112 km snelfietspaden
  • Aanleg (boven)regionale mobiliteitshubs (A58, A2 Noord, A2 Zuid, A67 West)
  • Bus op de vluchtstrook in beide richtingen op A50
  • Gezamenlijke afspraken met grote werkgevers over duurzame mobiliteitsoplossingen
  • Verbeteringen bestaande infrastructuur door optimalisaties aansluitingen bij A50 en N2; optimalisatie weefvakken A2 en uitvoeren bypasses Leenderheide
  • Overzichtsplanning van de verschillende maatregelen

 

Maatregelenpakket mobiliteitstransitie Brainport

De komende jaren worden miljoenen euro’s geïnvesteerd in verstedelijking en mobiliteit in Zuid-Nederland. Dit is afgesproken tijdens het Bestuurlijk Overleg Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) in november 2022 in Den Haag. Onderdeel hiervan is de ‘Brainportdeal’ waar Rijk, provincie en regionale overheden 1,5 miljard euro voor reserveren.

Het SmartwayZ.NL-project ‘kortetermijnmaatregelenpakket A2 Randweg’ maakt hiervan onderdeel uit. Met dit pakket willen Rijk en de Brainportregio samen met private partners de transitie naar duurzaam reisgedrag versnellen. Dit wordt gedaan door tot 2030 onder meer in te zetten op het aanleggen en het stimuleren van het gebruik van snelfietsroutes en regionale mobiliteitshubs. Ook zetten we in op  het stimuleren van openbaar vervoer op en rondom de Randweg A2 bij Eindhoven. Het maatregelenpakket heeft als doel de toenemende verkeersdruk op dit belangrijke deel van de Zuid-Nederlandse weginfrastructuur af te remmen, waardoor de regio bereikbaar blijft.

Download hier de kaart en overzichtsplanning kortetermijnmaatregelenpakket A2 randweg Eindhoven (PDF document)

Meer informatie

Infra-opgave A2 Randweg Eindhoven en de Run