Publicatiedatum: 08-10-2020
In het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport is onderzoek gedaan naar de problemen en verschillende oplossingsrichtingen voor de A58 tussen Tilburg en Breda. In een intensief participatieproces met weggebruikers, belanghebbenden en omwonenden bespraken we de problematiek en de mogelijke alternatieven. In de Programmaraad SmartwayZ.NL van 24 september is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld. Met de NRD brengen wij in beeld welke onderzoeksopgave er ligt voor het opstellen van de milieueffectrapportage (MER). Van donderdag 8 oktober tot en met woensdag 4 november 2020 kunt hierop reageren door een zienswijze in te dienen.
Foto snelweg met auto's en vrachtverkeer

Digitale bijeenkomsten

Het projectteam organiseert twee digitale informatiebijeenkomsten over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau(NRD) en zienswijzeprocedure. Deze digitale bijeenkomsten zijn om 20:00 op 27 en 28 oktober. Meer informatie en een link om digitaal deel te nemen verschijnt kort voor deze bijeenkomsten op de website www.a58tilburgbreda.nl. Hier kunt u ook de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vinden.

Bekijk voor meer informatie over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de diverse mogelijkheden om zienswijzen in te dienen de onderstaande film.

 

 

Een zienswijze indienen

Het projectteam hoort graag wat er volgens u moet worden meegenomen in het verdere onderzoek en of er nog andere aandachtspunten zijn in het proces. U kunt op drie manieren een zienswijze indienen:

  1. Digitaal via www.platformparticipatie.nl/A58tilburgbreda
  2. Per post via Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Participatie, o.v.v. NRD A58 Tilburg-Breda, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
  3. Telefonisch tijdens kantooruren 070-4568999.

 

Proces besluitvorming

Ondertussen werken we de alternatieven verder uit, zodat we een zorgvuldige analyse kunnen maken van onder andere het oplossend vermogen, de effecten en kosten. Met deze analyse kunnen we een onderbouwde keuze maken van de maatregelen die we nemen in het voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief en de resultaten van de beoordeling komen vervolgens samen in een ontwerp-structuurvisie. Deze visie maken we gelijktijdig met de Milieueffectenrapportage openbaar, naar verwachting in het 3e kwartaal van 2021. Direct na publicatie van deze ontwerp-structuurvisie kan iedereen wederom via de formele inspraakprocedure advies inwinnen en een reactie geven. Op basis van de reacties op de ontwerp-structuurvisie en het MER, neemt de minister een definitieve voorkeursbeslissing en stelt de structuurvisie vast. Dit moment staat eind 2021 gepland.