Publicatiedatum: 17-07-2023
In Noord-Brabant werken de wegbeheerders van het rijk, de provincie en de gemeenten, hulpdiensten en OV bedrijven al een aantal jaar samen in vier Regionaal Verkeerskundige Teams (RVT’s), onder regie van het Verkeersmanagement Team Z.NL van SmartwayZ.NL. In de RVT’s worden geplande werkzaamheden en evenementen op elkaar afgestemd, om verkeershinder in de regio zoveel mogelijk te voorkomen. Deze samenwerking werpt zijn vruchten af.

Anneke Merkx, voorzitter van RVT Noordoost-Brabant. “Het RVT komt elke maand bij elkaar. Naast de afstemming over actuele wegwerkzaamheden en evenementen, kijken we hoe het wegennet heeft gefunctioneerd. Zijn er knelpunten? Hoe komt dat en kunnen we er iets aan doen? Is het incidenteel en komt het door werkzaamheden, dan bekijken we wat we daarvan kunnen leren voor de volgende keer. Bij meer structurele knelpunten bekijken we welke maatregelen genomen kunnen worden om het knelpunt te verhelpen.”

 

Deze samenwerking heeft de afgelopen jaren zeker zijn vruchten afgeworpen. “Door de afstemming tussen de wegbeheerders kunnen we slim plannen, waardoor conflicterende werkzaamheden niet gelijktijdig plaatsvinden en hinder voor weggebruikers wordt voorkomen. Doordat we ook hulpdiensten, ov-bedrijven, ProRail en RWS bij de afstemming betrekken, waarborgen we bovendien de bereikbaarheid in de regio’s. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat er niet gelijktijdig een afsluiting van spoor én weg plaatsvindt op hetzelfde traject, of dat een buslijn niet twee keer te maken krijgt met een omleiding op de route.”

 

Dat de RVT-leden de samenwerking waarderen, blijkt uit een enquête die onlangs is gehouden onder de leden. De algemene waardering voor de RVT’s is een 7.9. Op de vraag of men voortzetting van de RVT’s na 2023 wenselijk vindt, gaf 90% van de respondenten aan dit inderdaad wenselijk of zeer wenselijk te vinden. “Ook de hoge opkomst bij de bijeenkomsten toont aan dat wegbeheerders het nut inzien van de RVT’s” aldus Anneke.

 

Melanie de Bruin, medewerker Verkeer en Vervoer van de gemeente Heusden (RVT regio Noordoost-Brabant) kan dit beamen. “Met name het uitwisselen van ervaringen met en het leren van vakgenoten uit de regio is voor mij heel waardevol. Daardoor heb ik beter voor ogen wat er allemaal komt kijken bij het plannen van wegwerkzaamheden of evenementen in onze gemeente en wat de impact ervan is op andere wegbeheerders. Bovendien weet je elkaar makkelijker te vinden en is het sneller schakelen als je elkaar nodig hebt”. Ook Leon Deckers, Verkeerskundige bij de gemeente Oosterhout (RVT West-Brabant) heeft profijt van de samenwerking in het RVT: “Ik vind het belangrijk tijd vrij te maken om maandelijks bij het RVT-overleg te zijn. Alles wat er aan de orde komt binnen het RVT is relevant voor mijn functie, zowel de afstemming over actuele projecten of knelpunten in de regio, als de kennisdeling over bepaalde thema’s of projecten.”

 

Naast de reguliere afstemming van actuele onderwerpen staat er ook altijd een wisselend kennisdelingsthema op de agenda. Denk aan een presentatie over een project, zoals de A29 Haringvlietbrug, N631 bij Rijen en Maxwell Taylorbrug in Veghel. Of innovaties in het werkveld zoals digitale regelsenario’s (Diego) en de inzet van serviceproviders bij wegwerkzaamheden en evenementen (informatie via social media of navigatie-apps). Anneke: “RVT-leden kunnen zelf een thema of onderwerp aandragen. Wij proberen daar dan een passende spreker bij te zoeken, zodat we voor dat onderwerp de verdiepingsslag kunnen maken.”

 

Richard Kees, medewerker Verkeer van Rijkswaterstaat Eindhoven: “De échte meerwaarde van het RVT blijkt voor mij vaak juist buiten de bijeenkomsten om. Als er zich knelpunten of incidenten voordoen, is er veel meer begrip voor elkaars situatie en zie je meer bereidheid om een stapje extra te zetten. Voor mij zit het voordeel ook in het feit dat ik door het RVT op de hoogte ben van wat er speelt in de regio en ik altijd een klankbord vanuit de regio heb als ik bepaalde zaken even wil afstemmen of peilen.”

 

Brabantbrede bijeenkomst

Tijdens de jaarlijkse Brabantbrede bijeenkomst, waar de RVT-leden van alle regio’s samenkomen, vindt de verbinding ook tussen de regio’s plaats. “De vier regio’s verschillen van elkaar, met ieder hun eigen accenten. Anderzijds hebben wegbeheerders ook vaak wel vergelijkbare knelpunten. Daarom kunnen we ook Brabant-breed weer veel van elkaar leren.” aldus Anneke Merkx.

 

Op 6 juli jl. vond deze sessie voor de tweede keer plaats. Op de agenda stond het bezoek aan het project N631, waar de provincie nauw samenwerkt met ProRail om een spooronderdoorgang te realiseren bij Rijen. “Bijzonder aan dit project is de enorm strakke planning, omdat je te maken hebt met spoorwerkzaamheden en buitendienststellingen van het spoor. Die worden ver vooraf gepland en daarmee kan niet geschoven worden. Des te belangrijker is een optimale afstemming met alle betrokkenen binnen het project, maar ook met de regio. Ook hier heeft de afstemming binnen het RVT zeker zijn dienst bewezen.”  

20230706 160036