Publicatiedatum: 14-06-2023
De afgelopen periode heeft het Verkeersmanagement Team Z.NL, onderdeel van SmartwayZ.NL, voor alle Brabantse regio’s en Noord-Limburg het multimodaal netwerkkader ontwikkeld. Het multimodaal netwerkkader is een hulpmiddel voor de regio’s en wegbeheerders bij het uitvoeren van (innovaties op het gebied van) multimodaal en digitaal verkeersmanagement.

Prioritering tussen doelgroepen

Een multimodaal netwerkkader is een concrete uitwerking op netwerk- en kruispuntniveau van de beleidsdoelen voor verschillende doelgroepen, zoals voetganger, fiets, openbaar vervoer, vracht- en autoverkeer. Het is een eenduidige weergave van het gewenste multimodale gebruik van het regionale wegennet, met prioritering tussen de verschillende doelgroepen. Het is voor het eerst dat in onze regio op deze schaal de verschillende multimodale netwerken op één plek digitaal inzichtelijk zijn gemaakt. Dit geeft inzicht in de locaties waar de verschillende netwerken elkaar kruisen en welke doelgroepen daar beleidsmatig prioriteit verdienen. Meer informatie is te vinden in onderstaande animatie van het CROW.

 

Bron: CROW

 

Eerste stap naar multimodaal verkeersmanagement

Het multimodaal netwerkkader is de eerste stap naar multimodaal verkeersmanagement en legt de basis voor het bereiken van de volgende doelstellingen:

  • Met verkeersmanagement bijdragen aan de mobiliteitstransitie: minder prioriteit voor auto, meer prioriteit voor actieve mobiliteit, verkeersluwe binnensteden en stimuleren gebruik van hubs.
  • Een multimodaal afwegingskader maken voor beleidsmatige en operationele keuzes tussen verschillende doelgroepen in het regionale netwerk, zoals prioritering bij verkeerslichten (iVRI’s).
  • Het uitvoeren van digitaal verkeersmanagement met (digitale) regelscenario’s, samenwerking met navigatieserviceproviders én multimodale knelpuntenanalyses.

 

Beproeven en opschalen van toepassingen

Het Verkeersmanagement Team Z.NL gaat de komende periode aan de slag met het beproeven én waar mogelijk opschalen van de volgende toepassingen:

  • Het tegengaan van ‘sluipverkeer' (beleidsmatig ongewenst gebruik van het wegennet) door het delen van data en samenwerking met navigatieserviceproviders. We doen dit in samenwerking met andere landelijke initiatieven en zo sorteren we voor op de nieuwe Europese verordening Real Time Traffic Information (RTTI) die vanaf 2025 gefaseerd wordt ingevoerd.
  • Het prioriteren van specifieke doelgroepen op kruispunten met verkeerslichten. We ondersteunen wegbeheerders die de stap willen zetten naar het realiseren en toepassen van intelligente verkeerslichten (iVRI’s).
  • Het bewaken en bijsturen van de kwaliteit van de multimodale verkeersafwikkeling (in plaats van alleen het autoverkeer). We gaan een monitor opzetten om de afwikkeling van de verschillende doelgroepen kwantitatief inzichtelijk te maken en te vergelijken met de beleidsdoelen. Op basis daarvan kan de wegbeheerder de inzet van verkeersmanagement instrumenten zoals verkeerslichten bijstellen (beleidsmatig regelen).

 

Hulpmiddel voor wegbeheerders

Bovendien kan het regionale, multimodaal netwerkkader de wegbeheerders helpen om een eigen multimodale (verkeersmanagement) beleid te ontwikkelen én uit te voeren. Het kan hiervoor verder  uitgewerkt worden voor het eigen beheergebied (fijnmaziger netwerk, differentiatie naar tijd en locatie) in afstemming met buurgemeenten. Zo wordt ook duidelijk waar verschillen in het mobiliteitsbeleid én ontbrekende schakels in de netwerken zitten.

We nodigen de Brabantse en Limburgse wegbeheerders daarom uit om aan de slag te gaan met multimodaal netwerkkader. Dit jaar bieden we vanuit SmartwayZ.NL ondersteuning aan geïnteresseerde wegbeheerders. Ook organiseren we in september een online kennissessie. De datum hiervan maken we binnenkort bekend via de SmartwayZ.NL kanalen.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Geert van der Heijden, projectleider Multimodaal Netwerkkader: geert.van.der.heijden@rhdhv.com.

Download hier de infographic over het Multimodaal Netwerkkader.

 

De druk op het mobiliteitssysteem in Zuid-Nederland neemt fors toe door de groeiende bedrijvigheid en de grote woningbouwopgave. Om te zorgen voor een aangename leefomgeving vraagt dit qua mobiliteit om andere keuzes op straat. Daar waar tot voor kort in het beleid van de wegbeheerders de auto altijd op de eerste plek stond, zien we dat actieve en gedeelde mobiliteit steeds vaker boven autoverkeer wordt geplaatst, zeker in stedelijk gebied. Vaak ontbreekt het de wegbeheerders echter nog aan een visie én mogelijkheden om andere modaliteiten op straat daadwerkelijk prioriteit te geven boven autoverkeer. Daarom heeft het Verkeersmanagement Team Z.NL zich de vraag gesteld: hoe kunnen we met verkeersmanagement een bijdrage leveren aan het beheersen van de toenemende druk op het mobiliteitssysteem en de noodzakelijke transitie naar andere, duurzamere vormen van mobiliteit? Het multimodaal netwerkkader is een mooi voorbeeld van wat we als SmartwayZ.NL willen bereiken: het ontwikkelen van mobiliteitsoplossingen en hulpmiddelen om het mobiliteitssysteem slimmer, flexibeler, schoner, duurzamer en veiliger te maken.

 

 

Infographic Multimodaal Netwerkkader