Publicatiedatum: 06-03-2019
In de ontwerp-structuurvisie, die op 22 februari is gepubliceerd, is het pakket aan maatregelen uitgewerkt dat de bestuurlijke voorkeur heeft voor de aanpak van de snelweg A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken. Iedereen kan de ontwerp-structuurvisie samen met het milieueffectrapport (planMER) inzien tijdens de inspraakprocedure die loopt tot en met 4 april 2019.
Foto viaduct A67.jpg

Het voorkeursalternatief is het resultaat van de MIRT-verkenning A67, die de afgelopen twee jaar is doorlopen met intensieve betrokkenheid vanuit de omgeving. Tijdens de Verkenning zijn de knelpunten in beeld gebracht en oplossingsrichtingen onderzocht en beoordeeld. Dit heeft geleid tot het zogenaamde voorkeursalternatief dat is uitgewerkt in de ontwerp-structuurvisie. Hiervoor is de inspraakprocedure gestart. De planMER beschrijft de effecten van de kansrijke alternatieven op het milieu.

Zienswijze indienen

Het voorkeursalternatief en de planMER zijn online in te zien via de website Platformparticipatie. Ook liggen de documenten ter inzage op de gemeentehuizen van Someren, Asten, Heeze-Leende, Geldrop-Mierlo, Venlo en het kantoor van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland in ‘s-Hertogenbosch. Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een zienswijze indienen door middel van een online reactie of per brief. Daarnaast worden er twee inspraakavonden georganiseerd, op 12 en 14 maart 2019. Tijdens deze inspraakavonden is het mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen.

Wat zit er in het voorkeurspakket?

De A67 is van groot belang voor de (inter)nationale bereikbaarheid en concurrentiepositie van Zuid-Nederland. Ook vervult de weg een belangrijke regionale functie. Daarom is de MIRT-verkenning A67 onderdeel van het programma SmartwayZ.NL. Voor een betere bereikbaarheid en doorstroming investeert SmartwayZ.NL in een pakket aan smart-mobility-maatregelen, maatregelen om de capaciteit van de weg structureel te vergroten en aanpassingen van de infrastructuur. Dit betekent:

  • Vermindering van de hoeveelheid personenverkeer in de spits, bijvoorbeeld door het fietsgebruik te stimuleren en door met werkgevers afspraken te maken.
  • Vermindering van het aantal pechgevallen van vrachtwagens, bijvoorbeeld oor vrachtwagenchauffeurs te informeren over de bandenspanning.
  • Het makkelijker en veiliger in laten voegen van verkeer door middel van een slim systeem.
  • Verbreding van de A67 op het gedeelte tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop:
    • De toevoeging van een derde rijstrook in de richting van Geldrop vanuit Eindhoven.
    • Uitbreiding van de capaciteit van de weg in de richting van Eindhoven door middel van een gecombineerde invoeg- en uitvoegstrook (weefvak).
    • Kleine infrastructurele maatregelen zoals het aanleggen van pechhavens, het aanpassen van de bebording en de verbetering van verschillende aansluitingen.

Na de realisatie van de capaciteitsvergroting wordt de verkeerskundige situatie op het netwerk in Zuid-Nederland gemonitord. Binnen ons programma SmartwayZ.NL wordt beoordeeld of, en zo ja wanneer eventuele aanvullende maatregelen op de A67 nodig zijn.

Vervolg

Met de structuurvisie wordt de MIRT-verkenning afgerond. De volgende fase van de MIRT-procedure gaat daarna van start: de zogenaamde Planuitwerkingsfase. De Planuitwerkingsfase is gericht op de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief en een goede inpassing van de maatregelen in de omgeving. De maatregelen voor de korte termijn kunnen snel gestart worden. Meer informatie over het project en de stukken die ter inzage liggen vindt u op de website van de deelopgave MIRT A67.

Het voorkeursalternatief van de A67 Leenderheide-Zaarderheiken.

Het voorkeursalternatief van de A67 Leenderheide-Zaarderheiken. 

Foto bij artikel: Rijkswaterstaat.