Publicatiedatum: 22-04-2021
In de regio West-Brabant stellen de wegbeheerders, onder aanvoering van het Verkeersmanagement Team Z.NL, een beleidsmatige onderlegger voor de uitvoering van verkeersmanagement op: het multimodaal netwerkkader. Multimodaal betekent dat het netwerkkader niet alleen gericht is op autoverkeer, maar ook op logistiek, fiets, voetgangers, openbaar vervoer en hulpdiensten. Dit sluit aan bij het gedachtegoed van SmartwayZ.NL: met een verschuiving naar andere modaliteiten kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan een duurzamere, leefbaardere en veiligere omgeving. Beter zicht op het belang van de verschillende modaliteiten kan dan ook leiden tot andere keuzes over de invulling van verkeersmanagement, bijvoorbeeld met behulp van specifieke Use Cases voor iVRI’s.
Foto dame in auto voor verkeersbord sluipverkeer

Voorkeurroutes uitstippelen

In het netwerkkader leggen de wegbeheerders gezamenlijk vast hoe zij het wegennet willen gebruiken. Elke weg krijgt een bepaalde functie toegewezen die aangeeft hoe de weg moet functioneren binnen het netwerk. Op basis van deze ordening kan de wegbeheerder voorkeurroutes uitstippelen voor het verkeer op zijn wegennet. Hij gebruikt dan alleen wegen die een functie hebben die past bij het bedoelde gebruik. Wegen rond een school of dat ene smalle straatje door een dorpskern worden zo vanzelf ontzien. Dit zie je uiteindelijk terug op straat in de vorm van bewegwijzering en verkeersmanagementmaatregelen.  

 

Samenwerking met serviceproviders 

Dat klinkt als een sluitend systeem. Het probleem is alleen dat de wegbeheerder niet de enige ‘sturende factor’ in het verkeer is. Menig weggebruiker volgt immers trouw de instructies van zijn navigatiesysteem op. Willen wegbeheerders het verkeer op de juiste, geschikte wegen houden? Dan moeten ze er dus voor zorgen dat de partijen achter de navigatiesoftware, serviceproviders en kaartleveranciers, ook kennis hebben van het netwerkkader. Die informatie moeten de overheden niet alleen delen, maar bij voorkeur zó aanbieden dat providers de informatie gemakkelijk in hun software kunnen opnemen. Dit laatste testen we in het project Slim Sturen. 

 

Over regiogrenzen heen 

Met het ontwikkelen van een multimodaal netwerkkader voor heel Brabant en (Noord-)Limburg sorteren we voor op opschaling van het Slim Sturen concept. We startten in de regio West-Brabant. Daar worden, onder andere vanuit de gebiedsgerichte aanpak, een aantal concrete maatregelen voorbereid om sluipverkeer (zoals bij de A27 Hooipolder, A16 Zonzeel, Bergen op Zoom en Chaam) te beperkenDe ervaringen uit West-Brabant gebruiken we in de andere regio’s, die later dit jaar starten. Standaardisatie en uniformiteit over de regiogrenzen heen zijn daarbij van cruciaal belang. Daarom draagt SmartwayZ.NL als koploper actief bij aan landelijke initiatieven op het gebied van samenwerking met serviceproviders en het ontwikkelen van landelijke en Europese standaarden voor het delen van data