Publicatiedatum: 15-12-2016
SmartwayZ.NL heeft een programmaraad. Waarom bestaat deze raad? Wie zit er in? En waar neemt ze beslissingen over? We spraken Christophe van der Maat, voorzitter van de programmaraad.
Foto van Christophe van der Maat

Waarom bent u voorzitter van de programmaraad?

De provincie Noord-Brabant heeft anderhalf jaar geleden het eerste initiatief genomen om samen met de partners te komen tot een gedragen maatregelenpakket om de bereikbaarheid in Zuid-Nederland te verbeteren. Daarvoor heb ik partijen gezocht die hierin ook een belang hebben of er iets slims over vinden. Dat maatregelenpakket heeft geleid tot het programma SmartwayZ.NL waarin we met een groot aantal partijen écht samenwerken. We hebben financiële middelen bij elkaar gebracht waardoor we nu één budget hebben van circa een miljard euro om dat programma samen uit te voeren. Ik ben er namelijk van overtuigd dat we verder kunnen komen als we niet langer allerlei projecten apart aanvliegen, maar juist integraal en samen zoeken naar oplossingen om Zuid-Nederland bereikbaar te houden. Daarvoor staan niet alleen overheden aan de lat, maar ook marktpartijen en kennisinstellingen. Ik ben dan ook heel tevreden met de bezetting van de programmaraad. We hebben uit allerlei disciplines echte experts en boegbeelden om samen de lijn voor de toekomst te bepalen. En dan is het eigenlijk helemaal niet belangrijk wie die vergaderingen praktisch voorzit. We hebben een gezamenlijk doel en zetten hier in Zuid-Nederland een nieuwe manier van werken neer.

 

Waarom heeft SmartwayZ.NL een programmaraad?

SmartwayZ.NL vraagt om een programmaorganisatie en sturing, die adaptief is en meegroeit met de kansen die zich in de loop der tijd voordoen. De deelopgaven kennen een eigen aansturing via bijvoorbeeld een stuurgroep en hebben eigen teams om de opgaven uit te voeren. Qua inhoud en fasering in de tijd zijn de deelopgaven echter van elkaar afhankelijk. De programmaraad stuurt aan op de samenhang, de voortgang, het leren van elkaar en het doelbereik. Zo zorgen we ervoor dat SmartwayZ.NL meer is dan slechts de optelsom van acht deelopgaven.

 

Waar neemt de programmaraad beslissingen over?

De programmaraad zorgt ervoor dat de afspraken die zijn gemaakt tussen de Tweede Kamer en de regio worden uitgevoerd. De programmaraad geeft op basis van een plan van aanpak een ‘go’ of ‘no-go’ af aan de deelopgaven. We nemen dus het startbesluit en stemmen waar nodig in met een alternatief plan. Wij zijn samen verantwoordelijk voor sturing op de doelstellingen van het programma, waarbij afstemming qua inhoud, planning en financiën tussen de deelopgaven plaatsvindt. We sturen vooral op hoofdlijnen en grijpen in waar nodig. Vandaar dat onze rol kleiner wordt, naarmate deelopgaven in de concretere uitvoeringsfase komen. Zo kunnen de deelopgaven binnen het programma decentraal hun taken blijven doen.

 

Waarom is de programmaraad een afspiegeling van de ‘triple helix’?

Voor het succes van het programma zijn een gezamenlijk opgavenbesef en gezamenlijke ambities en doelen een voorwaarde. Dit vereist samenwerking, afstemming en gerichtheid op het totale programma. ‘De omgeving’ speelt hierin een belangrijke rol. We hebben gezorgd dat alle partijen uit de triple helix (overheid, kennisinstellingen en markt) vertegenwoordigd zijn. Zo zit bijvoorbeeld Willem Heeren van Dinalog in de raad als vertegenwoordiger van de logistieksector, Maurice Geraets van NXP namens de techsector en Jan Mengelers van de TU Eindhoven namens de kennissector. Zoals ik al eerder zei, echte experts in hun vakgebied en boegbeelden die heel goed weten wat er op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit in de wereld speelt. Op de webpagina programmaraad op SmartwayZ.NL staat een overzicht van de programmaraad.

 

Hoe ziet in uw dromen het mobiliteitsnetwerk van Zuid-Nederland er uit over tien jaar?

Er wordt de laatste tijd veel gesproken over Smart Mobility. Ik ben ervan overtuigd dat dit veel gaat opleveren voor de doorstroming en veiligheid. Maar hoe dat in de praktijk precies gaat uitpakken weten we nog niet. En laten we er geen doekjes om winden: daar waar de wegcapaciteit onvoldoende is, moet er ook extra asfalt komen. Voor bepaalde trajecten blijft verbreding van wegen nog steeds noodzakelijk. Maar mijn droom is wel dat over tien of misschien vijftien jaar de reizende consument de spil is in een netwerk van mobiliteitssystemen en afnemer is van slimme oplossingen van diensten. Dat je op basis van je agenda, van de weersverwachting, van de drukte op de weg een advies op maat krijgt welk vervoersmiddel je het beste kunt nemen. Stap je in de bus, pak je de E-bike of maak je gebruik van die deelauto waarvoor je een abonnement hebt.