Publicatiedatum: 22-12-2023
De strategische heroriëntatie van SmartwayZ.NL is afgerond. De vraag die centraal stond: hoe kunnen we optimaal blijven bijdragen aan het bereikbaar en leefbaar houden van Zuid-Nederland, en wat vraagt dit qua organisatie, maatregelen en acties van ons? Wat houden we vast, wat willen we verbeteren en wat laten we los?

Maatschappelijke opgaven

In Brabant en Limburg wonen, werken én recreëren we. Een goede bereikbaarheid is daarvoor cruciaal. We zien de wereld van mobiliteit in hoog tempo veranderen.​ Er spelen op dit moment verschillende, grote maatschappelijke opgaven:

  • Stikstofproblematiek: gedeeltelijk of helemaal stilleggen van infraprojecten​
  • Verstedelijkingsakkoord: extra urgentie voor mobiliteitstransitie ​
  • Toenemende druk op de overheidsfinanciën ​
  • Krapte op de arbeidsmarkt ​
  • Energietransitie: overbelasting van het elektriciteitsnetwerk.​
  • Meedoen aan de samenleving: hoe houden we kleine kernen bereikbaar?

Aanpassing in koers, focus en governance

Deze maatschappelijke opgaven vragen om een bredere aanpak en integrale afweging om Zuid-Nederland bereikbaar en leefbaar te houden nu en in de toekomst. Want een veranderende tijd vraagt om een aanpassing in koers, focus en governance.

Brede welvaart als kapstok

Ons uitgangspunt is brede welvaart, waarbij mobiliteit niet alleen efficiënt moet zijn, maar ook bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Door een nieuwe bril op te zetten in het programma komen we tot nieuwe perspectieven en oplossingen. De afgelopen maanden zijn er vele gesprekken gevoerd met publieke en private partners uit het netwerk in Noord-Brabant en Limburg. In de verschillende werksessies, bilaterale overleggen en bestaande overlegtafels hebben we waardevolle suggesties gekregen, waarmee we een nieuw werkprogramma en jaarplan hebben gemaakt.

Plan van aanpak multimodale agenda

Om Zuid-Nederland bereikbaar te houden zijn samenhangende afspraken en uitvoering nodig. Een nog te ontwikkelen multimodale agenda is het gezamenlijke verhaal voor Rijk en regio voor een samenhangende uitvoering van de bereikbaarheidsafspraken in Zuid-Nederland. Lees hier het plan van aanpak voor deze multimodale agenda.

Hoe gaan we verder?

In het eerste kwartaal van 2024 gaan we de regio’s in om de activiteiten uit het jaarplan aan te scherpen op basis van behoeftes en te kijken waar urgentie zit om aan de slag te gaan. Dat past bij onze nieuwe manier van vraaggestuurd werken. En verder gaan we vooral verder met frisse energie, nemen we de geleerde lessen uit de afgelopen zeven jaar mee en gaan we door met projecten die over de jaargrens heen lopen. Samen blijven we werken aan de brede welvaart van Zuid-Nederland.

Het werkprogramma en het jaarplan

Lees hier het Werkprogramma SmartwayZ.NL 2024-2027 en het Jaarplan SmartwayZ.NL 2024.