Publicatiedatum: 05-11-2021
Met de voortgangsrapportage informeren we u over de voortgang van het programma in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2021. Per deelopgave geven we de stand van zaken weer. En ook is de voortgang van het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland gerapporteerd.
Foto 2 fietsers en auto op Automotive Campus

Krappe woningmarkt, weer toename verkeer, stikstof en budgettaire spanning: de druk neemt toe!

In juni werd het mogelijk de coronamaatregelen te versoepelen. Tegelijkertijd werd het ook weer drukker op de weg. Op vrijdag 25 juni stond er in de avondspits 623 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dat was sinds het begin van de coronapandemie niet meer voorgekomen.

(Gedeeltelijk) thuiswerken

Werkgevers en werknemers hebben aangegeven, dat afgelopen periode heeft geleerd, dat een deel van het werk goed vanuit huis gedaan kan worden. Tijdens allerlei bijeenkomsten, zoals Kruispunt Brabant, zijn hierover ideeën besproken en uitgewerkt. Voor werknemers, waarvoor (gedeeltelijk) thuiswerken een serieuze optie is, wordt het dus ook een keuze om wel of niet in de file te gaan staan. Net zoals we snel ervaring op hebben gedaan met thuiswerken, zullen we dat komende maanden doen met hybride werken en het bijbehorende reisgedrag.

Behaalde resultaten

In de eerste helft van 2021 zijn weer diverse stappen gezet om de ambities van Zuid-Nederland te realiseren. Vijf regio’s hebben een eerste maatregelenpakket smart mobility in realisatie genomen. Daarmee realiseren we al ten minste 1.000 automijdingen per dag, 2,5 kiloton CO2 reductie per jaar en 9.000 VVU (voertuigverliesuren) minder. Bij de vijfde uitvraag van Mobility Lab zijn 25 deelnemers geselecteerd, waarvan 9 internationale. De stikstofstrategie is vastgelegd in een overeenkomst tussen provincie Noord-Brabant en I&W en infrastructuurprojecten hebben voortgang geboekt dankzij digitale bijeenkomsten met bestuurders en omwonenden. Tegelijkertijd blijft de stikstofopgave en de drukte bij de Raad van State de infraprojecten parten spelen. Met gevolgen voor de planning en extra onderzoekslasten en een onderstreping van het belang om te blijven werken aan no regret kortetermijnmaatregelen.

MIRT-onderzoek Brainport Eindhoven

Ook het vervolg op het MIRT-onderzoek Verstedelijking en Mobiliteit Brainport Eindhoven is opgepakt onder SmartwayZ.NL. De vervolgonderzoeken lopen volop. Dit was een goede aanleiding de Strategische Koers en governance van het programma te actualiseren, waarbij we rekening houden met de flexibiliteit die nodig is om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals hybride werken.

Meer informatie

10e Voortgangsrapportage van SmartwayZ.NL