Publicatiedatum: 11-03-2020
Het bestuurlijk overleg Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) voor het landsdeel Zuid is naar volle tevredenheid verlopen. Tussen Rijk en regio zijn goedeafspraken gemaakt; ook over SmartwayZ.NL. Een belangrijke afspraak is dat het MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport Eindhoven onder verantwoordelijkheid van de programmaraad zal worden uitgevoerd. De relatie tussen verstedelijking en het realiseren van een integraal mobiliteitssysteem komt hierin duidelijk naar voren. Er is een ambitieus tijdpad afgesproken om in het BO MIRT van 2020 al eerste vervolgafspraken te kunnen maken.
Foto van weg A58 met auto's  en vrachtverkeer

Krachten bundelen in Zuid-Nederland

De uitspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt, heeft in de tweede helft van 2019 veel reuring veroorzaakt in de politiek en de samenleving. Ook de deelopgaven van SmartwayZ.NL worden er direct door beïnvloed. In de Verklaring Krachtenbundeling Smart Mobility 2020-2023 Zuid-Nederland hebben de partners van SmartwayZ.NL en Brabantstad de handen ineengeslagen. Om de bereikbaarheid van Zuid-Nederland ook de komende jaren te borgen, is afgesproken de komende vier jaar op acht onderwerpen intensief samen te werken.

 

Programmaraad

De programmaraad is versterkt met drie personen. Jacqueline de Rijk, bestuurslid van de Economic Board West-Brabant, zal in de programmaraad het belang van de werkgevers inbrengen. Peter Pardoel, voorzitter van SMART Logistics Centre Venlo, zal de inbreng van vervoerders en verladers verzorgen. De focus van Vincent Werff van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ligt specifiek op het MIRT-onderzoek Brainportregio.

 

Meer informatie

7e Voortgangsrapportage van SmartwayZ.NL

 

Ervaart u problemen met de toegankelijkheid van deze rapportage? En wilt u een toelichting? Stuur dan een e-mail aan info@smartwayz.nl.