Publicatiedatum: 28-09-2023
In de 13e voortgangsrapportage lees je over de periode 1 juli 2022 – 31 december 2022. Deze voortgangsrapportage is in juni 2023 vastgesteld door de programmaraad van SmartwayZ.NL. Twee keer per jaar maken we binnen SmartwayZ.NL, het innovatieve mobiliteitsprogramma voor Zuid-Nederland, een voortgangsrapportage. Met de voortgangsrapportage delen we informatie over de voortgang van het programma.

In deze voortgangsrapportage leest u meer over de infra-opgaven in Deel II. In Deel III vindt u meer gegevens over de verstedelijkings- en mobiliteitsopgave in de Brainportregio. Ten slotte gaan we verder in op het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020 t/m 2023 in Deel IV.

Samenwerken aan bereikbaarheid in onzekere tijden

Ondanks dat de SmartwayZ.NL-infrastructuurprojecten verder vertraging oplopen door de stikstofproblematiek, kunnen we binnen een aantal infra-opgaven wel mijlpalen melden. Zo gaat de innovatieopgave die bij de InnovA58 hoort eigenstandig door, is voor de A58 Tilburg-Breda het bestuurlijk voorkeursalternatief in het BO MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) bevestigd, is er voor de A58 Eindhoven-Tilburg €126 miljoen door het Rijk uit de middelen voor ontsluiting van woningbouw toegekend waarmee de planuitwerking kan worden doorgezet én is er inhoudelijk vooruitgang geboekt met de nadere uitwerking van een aantal kortetermijnmaatregelen A2 Randweg Eindhoven. De Brainportdeal werd gesloten. Rijk, regio en bedrijfsleven brengen € 1.045 miljoen samen in voor het versnellen en ontsluiten van de woningbouw en bereikbaar houden van de regio.

Belang regionale maatregelenpakketten

In de 2e helft van 2022 werden evenementen waar veel bezoekers op afkomen – zoals La Vuelta Holanda –weer mogelijk. Buiten op straat waren de gevolgen van die versoepelingen direct waarneembaar in het verkeersbeeld. De omvang van het verkeer ging al snel richting de niveaus van voor de coronapandemie. Daarmee nam het belang van de maatregelenpakketten die in de regio’s in uitvoering zijn, verder toe. Daarom is vol ingezet op de uitvoering hiervan en heeft er kennisdeling plaatsgevonden tussen de regio’s. Ook vanuit de diverse shared services van SmartwayZ.NL kwamen in de 2e helft van 2022 concrete bijdragen om innovaties te stimuleren en de procesvoering en de bereikbaarheid te verbeteren.

 

Download de voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage 13 

Neem gerust contact op bij vragen

U bereikt ons op info@smartwayz.nl