Publicatiedatum: 14-03-2022
Hoe kunnen we automobilisten verleiden om over te stappen op duurzame vervoerswijzen (o.a. fiets, ov) en thuiswerken? En wat houdt hen daarin nu tegen? Deze inzichten zijn noodzakelijk om een structurele gedragsverandering in de mobiliteitskeuze te realiseren. Team Structurele Gedragsverandering en Werkgeversbenadering (TSGW) van SmartwayZ.NL ondersteunt de regio’s in Noord-Brabant en Limburg bij het opzetten en uitvoeren van projecten die tot doel hebben om reisgedrag structureel te kunnen veranderen. Zowel vanuit de regio’s als vanuit TSGW zelf is er de behoefte aan meer inzicht in hoe dat het beste kan. Om tot de gewenste inzichten te komen, is een grootschalig onderzoek in de regio’s van Zuid-Nederland van belang.
Brainport Smart Mobility Databed9b73509fa.A416a6f32d7b 2

Vervolgonderzoek nodig

Er zijn al eerder onderzoeken gedaan naar de motieven en weerstanden van automobilisten om over te stappen naar andere vervoersmiddelen of om thuis te werken. Hiermee is een eerste inzicht gekregen in wat mensen zoal motiveert tot of juist weerhoudt van de gewenste gedragsverandering. De inzichten die er al zijn bieden echter te weinig aanknopingspunten om de structurele gedragsverandering in de praktijk te realiseren en het duurzamere mobiliteitsaanbod te verbeteren. Zo kunnen we op dit moment de motieven en weerstanden nog niet relateren aan demografische gegevens. In het onderzoek dat we gaan uitvoeren, gaan we dit uitgebreid uitvragen. Zo kunnen we bepaalde groepen mensen gerichter verleiden om anders of niet te reizen.

Planning onderzoek 2022

Momenteel zijn we bezig met de uitvraag voor een bureau die dit onderzoek gaat uitvoeren. De verwachting is dat het onderzoek over enkele weken kan starten en dat we in juni 2022 de eerste resultaten hebben. Deze delen we met alle regio’s.

Kunnen we gebruik maken van lokale of regionale burgerpanels?

We zoeken natuurlijk naar een zo groot mogelijke respons. Daarvoor maken we graag gebruik van burgerpanels in jullie gemeenten of regio. Zijn die er en kan dat? We horen het graag via gedrag@smartwayz.nl.