Publicatiedatum: 10-03-2022
Met de voortgangsrapportage informeren we u over de voortgang van het programma in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 december 2021. Per deelopgave geven we de stand van zaken weer. En ook is de voortgang van het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland gerapporteerd.
Foto van weg A58 met auto's  en vrachtverkeer

‘Koers is helder, nu doorzetten’

Het fundament onder SmartwayZ.NL wordt steeds steviger. De Strategische Koers SmartwayZ.NL 2040 en de nieuwe Governance SmartwayZ.NL zijn vastgesteld. Deze bieden houvast in een dynamische tijd. De campagne ‘Groeten uit 2040’ geeft elan aan de Strategische Koers SmartwayZ.NL.

 

Koepelnotitie Brainport Eindhoven

Er is hard gewerkt om uitvoering te geven aan de afspraken die in het BO MIRT 2020 zijn gemaakt. De programmaraad SmartwayZ.NL heeft geconstateerd dat op vele vlakken het inhoudelijke huiswerk is gedaan. Het onderzoek naar het wegennet rondom Eindhoven is afgerond. De Koepelnotitie ‘Wonen en werken bereikbaar Brainport Eindhoven’ is vastgesteld. De notitie over hoofdstructuren en onderbouwing van de mobiliteitstransitie, inclusief de contouren voor een integraal maatregelenpakket, is afgerond. Hiermee schetsen de samenwerkende partijen een perspectief voor de langere termijn en leggen we de koppeling met de verstedelijkingsopgave; de Brainportregio kan daarbij als inspiratie dienen voor andere regio’s in Zuid-Nederland.

 

Studies gereed voor besluitvorming

Ook zijn veel studies voor infrastructurele projecten nagenoeg gereed voor besluitvorming. De MIRT-verkenning A58 nadert afronding. InnovA58 koerst op een Ontwerp-Tracébesluit (OTB)- besluit in 2022. Het korte termijnpakket van de A2 Randweg Eindhoven is gereed voor de laatste uitwerkingsstap.

 

Realisatie Uitvoeringsplan

We zijn inmiddels halverwege de realisatieperiode van het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020 t/m 2023. In de vier Brabantse regio’s en Noord-Limburg is de realisatie van de eerste maatregelenpakketten in volle gang. Ook op de weg werden nieuwe pilots en toepassingen zichtbaar. Voorbeelden zijn de slimme wegdeksensoren van Mobility Sensing in ’s-Hertogenbosch, de proef voor het platooning rijden van slim communicerende vrachtwagens in Tilburg en het uitrollen van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) in Helmond en ’s-Hertogenbosch, met prioriteit voor nood- en hulpdiensten. Rondom de A2 Weert- Eindhoven zijn doseerlichten in werking getreden om sluipverkeer tegen te gaan. Daarnaast zagen nieuwe kansrijke initiatieven het licht. Vier van de twaalf pilots die zijn gestart tijdens de vijfde editie van Mobility Lab vinden plaats in Zuid-Nederland. De Mobiliteitsindex werd geïntroduceerd door VNO-NCW Brabant Zeeland, Brainport Development, SmartwayZ.NL en provincie Noord-Brabant met als doel ondernemers alternatieven te laten zoeken voor de klassieke (lease)auto, om zo de bereikbaarheid, vitaliteit van werknemers en aantrekkelijk werkgeverschap te verbeteren.

 

Coronamaatregelen

Al dit werk is verricht ondanks de maatregelen tegen het coronavirus. De programmaraad spreekt haar waardering uit voor alle medewerkers die hierin samen, vaak vanuit huis, hebben doorgewerkt. Tegelijkertijd is er reden tot alertheid. Na de zomer was het thuiswerkadvies vervallen en groeiden de files vervolgens veel sneller dan verwacht. Ook de drukte in het OV nam toe. Dit verminderde weer tijdens het thuiswerkadvies dit najaar, maar het patroon is duidelijk. De economie ontwikkelt zich in hoog tempo en het blijkt uitermate lastig om op tempo te blijven om deze groei in bedrijvigheid en woningen te faciliteren. De druk op de overheidsfinanciën neemt fors toe. Bovendien hadden we bijna driekwart jaar met een demissionair kabinet te maken, dat geen grote besluiten meer kon nemen. En de stikstofkwestie drukt op uitvoeringsbesluiten.

 

Kortom

Besluitvorming over voortgang, prioritering en budget is komend half jaar nodig. Evenals investeringen in smart-mobility-maatregelen om de regio bereikbaar te houden en de mobiliteitstransitie voort te zetten. In tijden van mogelijke vertragingen in grote infrastructurele opgaven is het realiseren van smart-mobility-maatregelen extra belangrijk.

 

Meer informatie

11e Voortgangsrapportage van SmartwayZ.NL

 

Ervaart u problemen met de toegankelijkheid van deze rapportage? En wilt u een toelichting? Stuur dan een e-mail aan info@smartwayz.nl.