Publicatiedatum: 19-02-2024
In de 14e Voortgangsrapportage van SmartwayZ.NL lezen delen we informatie over de voortgang van het programma van 1 januari 2023 – 30 juni 2023. Deze voortgangsrapportage is op 14 december 2023 vastgesteld door de programmaraad van SmartwayZ.NL.

SmartwayZ.NL in de eerste helft van 2023

Er is duidelijkheid over de financiële schuif binnen het mobiliteitsfonds, waarbij gereserveerde budgetten van projecten grotendeels anders worden ingezet. Ondanks de verdere vertraging in de infrastructurele projecten, zijn er mijlpalen te melden. Het gaat dan onder andere om goedkeuring van de eerste tranche van Bus op de Vluchtstrook, de werkgeversaanpak die steeds meer werkgevers en werknemers weet te bereiken, nadere uitwerkingen van maatregelen en diverse studies die zijn opgestart.

De eerste helft van 2023 stond volop in het teken van de strategische heroriëntatie van het programma SmartwayZ.NL. Een aantal maatregelen-pakketten is goedgekeurd, zodat de bijbehorende projecten nog in 2023 kunnen starten. Ondertussen wordt in de regio’s en binnen de shared services druk gewerkt aan het afronden van projecten, het borgen van resultaten en het verankeren van de continuïteit van projecten die over de jaargrens 2023 heen lopen. Ook heeft de programmaraad de opdracht gegeven om een nieuw werkprogramma voor SmartwayZ.NL op te stellen.

 

14e Voortgangsrapportage SmartwayZ.NL

In deze 14e voortgangsrapportage leest u meer over:
• de infra-opgaven (deel II)
• de verstedelijkings- en mobiliteitsopgave in de Brainportregio (deel III)
• het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020 t/m 2023 (deel IV).

 

Infra-opgaven

Door stikstof-problematiek liggen meerdere projecten stil. Tegelijk kampt het ministerie van IenW met steeds meer prijsstijgingen en financiële tegenvallers op aanleg en onderhoud, naast schaarste in personele capaciteit. Dat vraagt om nog scherpere keuzes. IenW focust op wat wél kan en zet haar financiële middelen en capaciteit zo in dat de bereikbaarheid en veiligheid daar het meeste van profiteren. Dit betekent inzet op het in stand houden van de hoofdwegen en hoofdvaarwegen, evenals aanleg-projecten die reeds in realisatie zijn. Concreet betekent dit dat met de budgetten van de SmartwayZ.NL-/MIRT-projecten InnovA58 Sint-Annabosch-Galder, A58 Tilburg-Breda en A67 Leenderheide-Zaarderheiken wordt geschoven en dat deze projecten door IenW op pauze worden gezet.

 

Verstedelijking en Mobiliteit Brainport Eindhoven

In dit onderdeel geven we de stand van zaken van de uitwerking van het MIRT-onderzoek Verstedelijking en Mobiliteit Brainport Eindhoven.
Daarnaast gaan we in op het Maatregelenpakket De Run.

 

Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020 t/m 2023 (deel IV)

In het Uitvoeringsplan bundelen de overheden in Zuid-Nederland in samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven hun krachten op het gebied van smart mobility. Het Uitvoeringsplan bestaat deels uit projecten die uit eerdere BrabantStad- en SmartwayZ.NL-afspraken doorlopen in 2020 en de volgende jaren. Daarnaast geeft het Uitvoeringsplan invulling aan de BO MIRT-afspraken die in november 2019 en 2020 zijn gemaakt tussen IenW en de regio (Brabant en Limburg). Ten slotte bevat het Uitvoeringsplan een set nieuwe afspraken die verder inhoud geeft aan de gebiedsgerichte realisatie, Innovatie en Ontwikkeling (I&O) en het gezamenlijk organiseren van shared services.

Het Uitvoeringsplan is in maart 2020 vastgesteld en heeft een looptijd van 2020 tot en met eind 2023. Er loopt een evaluatie van het Uitvoeringsplan. De uitkomsten van deze evaluatie zullen worden betrokken in de strategische heroriëntatie. Resultaten van projecten die uiterlijk in 2023 zijn afgerond, worden geborgd. Projecten die over de jaargrens 2023 heen doorlopen, worden verankerd in het Werkprogramma 2024-2027 en het Jaarplan 2024.


Download de 14e voortgangsrapportage

Download de volledige 14e Voortgangsrapportage SmartwayZ.NL