Privacyverklaring

Verwerkingsverantwoordelijke
De Provincie Noord-Brabant is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.

Doelen van de verwerkingen en daarvoor verzamelde gegevens
SmartwayZ.NL heeft als primair doel het verbeteren van de bereikbaarheid, economie en leefbaarheid van Zuid-Nederland. Om dat te bereiken verzamelen we binnen SmartwayZ.NL we persoonsgegevens voor de volgende subdoelen:

1. Het beantwoorden van vragen
Op www.smartwayz.nl/nl/contact/ kunnen geïnteresseerden vragen achterlaten. Voor het behandelen van vragen, vragen wij hen hun naam, geslacht, telefoonnummer en/of e-mailadres achter te laten. Voor het ontvangen en versturen van e-mails werken wij met Microsoft Outlook.
Grondslag: toestemming van de betrokkene.

2. Nieuwsbrief
Via de website www.smartwayz.nl kunnen geïnteresseerden zich opgeven voor de nieuwsbrief van SmartwayZ.NL door hun mailadres, voornaam, achternaam en organisatienaam in te vullen. Na aanmelding ontvangt de geïnteresseerde een mail met een link waarop geklikt moet worden ter bevestiging. Dan pas is de aanmelding voltooid. De nieuwsbrief wordt ongeveer zes keer per jaar verstuurd. Elke nieuwsbrief bevat de mogelijkheid tot afmelding. De nieuwsbrief wordt opgemaakt in het platform Mailchimp.
Grondslag: toestemming van de betrokkene.

3. Reizigersaanpak
Via de website kunnen reizigers zich opgeven voor een database. Via deze ‘Reizigersaanpak’ kunt u meedenken en participeren aan mobiliteitsontwikkeling via SmartwayZ.NL. Op die manier krijgen wij inzage in uw reisbehoeften, voorkeuren en uw reisgedrag. Vastlegging van persoonsgegevens vindt plaats in een database die volledig in lijn met privacywetgeving en specifiek voor deze Reizigersaanpak ontwikkeld is.

Categorieën persoonsgegevens die we verwerken binnen de Reizigersaanpak:
• Contactgegevens zoals naam, geslacht, geboortejaar, adres, postcode, e-mail, telefoonnummer
• Reisvoorkeuren zoals voorkeursvervoermiddelen, mogelijkheden om spits te mijden, e.d.
• Interessegebieden zoals interesse in nieuwe mobiliteitsdiensten, fiets- en/of ov-concepten, e.d.
• Interactiegegevens, zoals het bijhouden of u onze mails leest.

• Onderzoeksresultaten na deelname aan enquête, onderzoek, test en/of experiment. De resultaten worden uitsluitend geanonimiseerd ingezet voor analysedoeleinden.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de reizigersaanpak door een e-mail te sturen naar reiziger@smartwayz.nl of via de afmeldoptie in onze mailings. U kunt meer informatie over uw rechten vinden in de paragraaf ‘Uw rechten’.
Grondslag: toestemming van de betrokkene.

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?
Binnen het programma SmartwayZ.NL nemen we alle passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. De provincie Noord-Brabant draagt er zorg voor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor functionarissen die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie of opdracht.

Verwerking door derden
Bij de uitvoering van haar taken kan de provincie Noord-Brabant gebruik maken van diensten van derden. Dit kan zijn door externe krachten die de provincie ondersteunen bij het uitvoeren van haar taken, externe partijen waaraan de provincie taken (deels) heeft uitbesteed, of in samenwerkingsverbanden waarbinnen taken in samenwerking met andere partijen worden opgepakt. In al deze gevallen zorgt de provincie Noord-Brabant ervoor dat de benodigde beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

De gegevens die u verstrekt ten behoeve van de reizigersaanpak worden niet gedeeld met derde partijen, tenzij u hier zelf voor de start van een onderzoek, test of project expliciet toestemming voor geeft. Voor het realiseren van onze doelstelling - inzicht krijgen in de behoeften en wensen van de reizigers in Zuid-Nederland -, kunnen uw gegevens wel geanonimiseerd gedeeld worden met derden.

Het kan voorkomen dat wij op basis van een wettelijke verplichting of ons gerechtvaardigd belang gegevens moeten verstrekken aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties.

Bewaartermijn
SmartwayZ.NL is een langjarig programma waarbinnen diverse projecten uitgevoerd worden. Om de opgedane kennis binnen de diverse projecten toe te kunnen passen, bewaren wij uw gegevens drie jaar waarna we u vragen om uw toestemming om deze termijn te verlengen. U heeft het recht om op elk gewenst moment, ongeacht de reden, uw toestemming in te trekken. Indien u geen toestemming geeft voor verlenging, verwijderen wij uw gegevens na drie jaar. Voor sommige gegevens dient de Provincie Noord-Brabant vanwege de Archiefwet te voldoen aan bepaalde bewaartermijnen. De betreffende gegevens zullen na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn worden verwijderd.

Uw rechten

• U heeft recht op inzage van de gegevens die de provincie van u verwerkt.
• U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
• U heeft recht op correctie of aanvulling van uw gegevens.
• U heeft het recht de provincie te verzoeken uw gegevens te verwijderen.
• U heeft het recht om minder gegevens te laten verwerken.
• U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
• U heeft het recht de provincie te verzoeken uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan u over te dragen (dataportabiliteit).

Voor het uitoefenen van deze rechten kunt u bij de provincie een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar dataprivacy@brabant.nl. De Provincie Noord-Brabant behandelt uw verzoek binnen vier weken. U kunt een klacht indienen wanneer u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U ontvangt van ons altijd een bevestiging per e-mail en/of post op basis van uw afgegeven voorkeuren.

In bepaalde gevallen kunnen uw rechten beperkt zijn, bijvoorbeeld indien wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen u hierover altijd informeren.

Ten slotte, heeft u het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Nederlandse privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie hierover.

Wat doen we om je gegevens te beschermen?
De maatregelen van de Provincie Noord- Brabant zijn er op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Binnen onze informatievoorziening speelt informatiebeveiliging een belangrijke rol. Daarnaast maken wij onze medewerkers bewust van risico’s die samengaan met het verwerken van informatie en persoonsgegevens in het bijzonder.

Vragen/contact
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of over de wijze waarop de Provincie Noord-Brabant omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de provincie door:

• te mailen naar dataprivacy@brabant.nl, of
• uw vraag of opmerking per post te sturen naar:

Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Heeft u een vraag over het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van het programma SmartwayZ.NL in het bijzonder? Stuur uw vraag dan per e-mail naar info@smartwayz.NL. Uw vragen over de Reizigersaanpak kunt u sturen naar reiziger@smartwayz.nl.

Wij streven naar een persoonlijke en snelle afhandeling van vragen en opmerkingen.

Laatste wijziging van de privacyverklaring
De Provincie Noord-Brabant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Daarom raden wij u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 november 2018

Deel deze pagina: