Privacy statement

Als een van de partners van SmartwayZ.NL beheert Provincie Noord-Brabant de database met geïnteresseerden. Provincie Noord-Brabant respecteert uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacy statement informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

De Provincie Noord-Brabant is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in dit privacy statement. 

 

Doelen van verwerking

De Provincie Noord-Brabant werkt binnen het programma SmartwayZ.NL intensief samen met haar partners om de bereikbaarheid en economie van Zuid-Nederland te verbeteren. Om te voorkomen dat u vanuit diverse mobiliteitsprojecten los wordt benaderd, heeft programma SmartwayZ.NL ervoor gekozen om het contact met u vanuit één overkoepelend aanspreekpunt en afzender te onderhouden. Vanuit SmartwayZ.NL benaderen we u na uw toestemming per e-mail en/of per post over de laatste mobiliteitsontwikkelingen in uw regio. We nodigen u uit om mee te doen aan testen, onderzoeken en enquêtes op het gebied van mobiliteit, geven we u de kans nieuwe mobiliteitsoplossingen uit te proberen en delen we de belangrijkste resultaten van de onderzoeken. Het doel hiervan is inzage te krijgen in uw reisbehoeften en -voorkeuren, uw gebruik van het verkeer en uw mogelijkheden om uw reisgedrag aan te passen. Op basis hiervan proberen wij de bereikbaarheid van de regio op een passende manier te verbeteren.

Grondslag: toestemming

U heeft het recht om op elk gewenst moment, ongeacht de reden, uw toestemming in te trekken. Na het intrekken van uw toestemming worden uw gegevens binnen een maand verwijderd.

U ontvangt van ons berichten per e-mail en/of post op basis van uw afgegeven voorkeuren.

 

Categorieën persoonsgegevens die wij verwerken

• Gegevens zoals naam, geslacht, geboortejaar, adres, postcode, e-mail, telefoonnummer
• Reisvoorkeuren zoals voorkeursvervoermiddelen, mogelijkheden om spits te mijden, e.d.
• Interessegebieden zoals interesse in nieuwe mobiliteitsdiensten, fiets- en/of OV concepten, e.d.
• Interactiegegevens, zoals het bijhouden of u onze mails leest.
• Onderzoeksresultaten na deelname aan enquête, onderzoek, test en/of experiment. De resultaten worden uitsluitend geanonimiseerd ingezet voor analysedoeleinden.

 

Delen van gegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen, tenzij u hier zelf voor de start van een onderzoek, test of project expliciet toestemming voor geeft. Voor het realiseren van onze doelstelling, kunnen uw gegevens wel geanonimiseerd gedeeld worden met derden. 
Ook is het mogelijk dat het noodzakelijk is om op basis van een wettelijke verplichting of ons gerechtvaardigd belang gegevens te verstrekken aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties.

Uw gegevens worden verwerkt via Europese systemen, volledig in lijn met Europese wetgeving.

 

Beveiliging

De provincie Noord-Brabant neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere Verwerking van Persoonsgegevens te voorkomen.

 

Bewaartermijn

SmartwayZ.NL is een langjarig programma waarbinnen diverse projecten uitgevoerd worden. Om de opgedane kennis binnen de diverse projecten toe te kunnen passen, bewaren wij uw gegevens 3 jaar waarna we u vragen om uw toestemming om deze termijn te verlengen. U heeft het recht om op elk gewenst moment, ongeacht de reden, uw toestemming in te trekken. Uw gegevens worden dan binnen één maand verwijderd.

 

Uw rechten

Recht op inzage, rectificatie, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid
U kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek of een verzoek om gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke richten aan de Provincie Noord-Brabant. Dit is mogelijk via het sturen van een mail naar info@smartwayz.nl. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is mogelijk dat wij in sommige gevallen om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te kunnen vaststellen.


Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht op beperking van de verwerking binnen de periode waarin wij de juistheid van de persoonsgegevens controleren indien u deze betwist, indien de verwerking onrechtmatig is en u aangeeft het gebruik van de gegevens te willen beperken in plaats van de gegevens te wissen of indien wij uw gegevens niet meer nodig hebben maar u aangeeft deze gegevens nodig te hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.


Recht om klacht bij toezichthouder in te dienen

U heeft het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Nederlandse privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zie hiervoor de website van de AP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Contact

Als u een vraag, klacht of opmerking voor ons heeft rondom opslag en beheer van uw gegevens, neemt u dan contact op met reiziger@smartwayz.nl.
Post kan worden gericht aan:    

Provincie Noord-Brabant
T.a.v. SmartwayZ.NL reizigersaanpak
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch

U kunt via onderstaande gegevens contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) om een vraag of klacht in te dienen: 

Provincie Noord-Brabant
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
dataprivacy@brabant.nl

 

Laatste wijziging van het privacy statement

De Provincie Noord-Brabant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit privacy statement. Daarom raden wij u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.


Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op: 24 juli 2018

 

Deel deze pagina: