Door de economische groei binnen en buiten onze regio staan de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in onze regio onder druk. Daarom werken in Zuid-Nederland overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven samen aan duurzame en slimme mobiliteit. Die samenwerking wordt nu geïntensiveerd en uitgebreid met meer partners.

Op 31 oktober 2019 ondertekenden de verschillende partners de Verklaring Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020-2023. De ambitie is dat reizigers en vervoerders zich als spil in een slim mobiliteitssysteem kunnen bewegen. Dat wordt bereikt door een match te maken tussen hun vraag en het aanbod van slimme mobiliteitsdiensten. Zuid-Nederland groeit daarmee uit tot dé ‘Smart Mobility Region’ met een optimale bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. We onderscheiden 8 thema’s. Per thema geven we hieronder een beknopte uitleg.

 

1. Structurele gedragsverandering

We stellen een gezamenlijke visie en strategie op die gebiedsgericht tot uitvoering kan worden gebracht om zo gecoördineerd te werken aan structurele gedragsverandering. Onderdeel van die aanpak vormt betere kennis van en contact met reizigers en vervoerders in Zuid-Nederland, zodat we meer inzicht krijgen in drijfveren en verplaatsingsmotieven.

 

2. Regionaal verkeersmanagement

 • We geleiden weggebruikers door het verkeer om zo te komen tot optimale benutting van het wegennet.
 • We gaan efficiënter data uitwisselen tussen verschillende wegbeheerders, zodat reizigers en vervoerders goed geïnformeerd, vlot en veilig kunnen reizen binnen ons netwerk. Hiervoor creëren we een werkproces dat over wegbeheerdersgrenzen heen het verkeer kan managen.
 • We gaan verkeerslichten die de komende jaren aan vervanging toe zijn, vervangen door intelligente verkeerslichten (iVRI’s), waarmee we weggebruikers op maat kunnen informeren. NB: Mits dit technologisch haalbaar is en de onderlinge verhouding tussen markt en overheid op dit gebied duidelijk zijn.
 • We sturen het verkeer binnen het (stedelijke) mobiliteitsnetwerk van Zuid-Nederland in 2023 overwegend aan met iVRI’s.

 

3. Connected/cooperative and Automated Driving (CAD)

 • We zetten ons in om binnen drie jaar het gebruik van zgn. Advanced Driver Assistance Systems (‘ADAS’: rijtaak-ondersteunende systemen) te verhogen met minimaal 20%. Zo gaan we proeven doen met Intelligent Speed Assistance (ISA). Met de implementatie van dit systeem willen we de verkeersveiligheid in dichtbevolkte gebieden borgen.
 • We gaan ook overige tests op het gebied van C-ITS en CAD breed opschalen in diverse steden. 
 • We werken samen aan de ontwikkeling van iVRI’s, waaronder de software.
 • We stimuleren autonoom zelfrijdend collectief vervoer door middel van ontwikkeling in publiek – private samenwerking.

 

4. Mobility as a Service (MaaS)

We zetten ons in voor de beschikbaarheid van ten minste één betrouwbaar goed functionerend MaaS-platform en een goed functionerende mobility hub voor personenvervoer in iedere B5-stad.

 

5. Smart Logistics

We gaan groeiende (stedelijke) logistieke stromen slimmer organiseren zodat deze stromen veiliger en schoner over de weg in Zuid-Nederland kunnen vloeien. We spannen ons in voor ten minste één goed functionerende logistieke hub in het stedelijk mobiliteitsnetwerk (bijvoorbeeld voor bouwlogistiek).

 

6. Minder Hinder

We organiseren een samenhangende aanpak om Zuid-Nederland bereikbaar te houden en de hinder voor reizigers en vervoerders zo klein mogelijk te houden tijdens werkzaamheden. We doen dat op twee manieren: (1) door slim te bouwen en werkzaamheden slim te plannen en (2) door campagnes te ontwikkelen met structurele gedragsverandering van reizigers en vervoerders als doel (zie ook thema 1).

 

7. Digitalisering en data op orde

 • We onderzoeken hoe we digitalisering en het beschikbaar stellen van mobiliteitsdata als randvoorwaarde kunnen stellen bij subsidies/geldstromen aan overige gemeenten.
 • We onderkennen dat we van elkaar afhankelijk zijn voor een succesvolle data-strategie en gaan daarom de dataverzameling gezamenlijk organiseren onder regie van de provincie Noord-Brabant.
 • We geven hoge prioriteit aan het structureel op orde brengen van de mobiliteitsdata binnen onze eigen organisaties en zorgen ervoor dat alle publieke mobiliteitsdata in 2023 structureel op orde zijn, en veilig en real-time worden ontsloten.

 

8. Human Capital Agenda

Smart Mobility vraagt om een andere houding, gedrag, kennis en competenties en werkprocessen van de overheid. We onderkennen dat we hier nog onvoldoende op zijn ingericht. Ter realisatie van onze ambitie(s) richten, in aansluiting op de landelijke te ontwikkelen aanpak, we een Human Capital Agenda in gericht op:

 • De inventarisatie van behoeften en knelpunten;
 • De identificatie van competenties en opleidingsbehoeften;
 • Het gecoördineerd gebruik van beschikbare expertise en capaciteit;
 • De opleiding van onze professionals voor de toekomst.

 

Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met Raymundo Pereira via info@smartwayz.nl.

De Verklaring Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020-2023 is ondertekend door: Gemeente Breda, Gemeente Eindhoven, Gemeente Helmond, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Gemeente Tilburg, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Limburg, Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

De volgende samenwerkingspartners hebben hun steun betuigd en werken ook mee: Arriva, Hermes, ProRail, NS en Reizigersoverleg Brabant, NXP, Dinalog, Brainport Development, TUE en BUas.