Uit onderzoek blijkt dat na realisatie van de deelopgaven InnovA58, N279 en A67 een nieuwe opgave ontstaat voor de randweg Eindhoven (A2, N2 en A50). Daarvoor lieten we in 2019 een probleemanalyse uitvoeren. Hieruit constateerden we een aantal verkeersknelpunten. Samen met experts onderzochten we de mogelijke oplossingsrichtingen voor deze knelpunten. In 2021 ligt er een pakket aan concrete maatregelen om de randweg Eindhoven en de A50 in de toekomst bereikbaar te houden.

Designaanpak

De bereikbaarheidsproblemen kunnen we (deels) oplossen met infrastructurele aanpassingen. Maar als een deel van de weggebruikers op een ander tijdstip vertrekt, zouden de problemen er niet of veel kleiner zijn. Daarom kiest SmartwayZ.NL bij deze opgave ook voor de ‘designaanpak’ waarin de mensen en hun gedrag centraal staan.

Bereikbaarheid Brainport Eindhoven

Brainport Eindhoven omvat een ecosysteem van een bedrijfsleven met wereldmarktleiders, toonaangevende kennisinstellingen, R&D (onderzoek en ontwikkeling) en toeleveranciers. Bedrijventerrein De Run in Veldhoven en enkele omliggende economische toplocaties in de Brainport regio groeien snel. Dit heeft positieve invloed op onder andere de economie in het gebied. Het betekent ook dat de bereikbaarheid, met name op en rondom de Randweg A2/N2 en de A50 bij Eindhoven, steeds meer onder druk komt te staan. Daarom werken we aan een pakket van kortetermijnmaatregelen, waaronder:

  • aanleg van snelfietsroutes;
  • bus over de vluchtstrook op de A50;
  • verbeteren van de aansluitingen van de A50 en de N2 Randweg;
  • optimaliseren van het knooppunt Leenderheide;
  • ontwikkeling van mobiliteitshubs op strategische locaties in de regio;
  • extra inzet op de werkgeversbenadering.

De uitvoering van de maatregelen vindt naar verwachting van 2021 tot en met 2025 plaats. Het moet de groei van het autoverkeer beperken en zorgen dat de verwachte knelpunten niet of later optreden. Intussen voeren we voor de lange termijn een MIRT-onderzoek voor de Brainportregio uit. Dit brengt de verstedelijking en bereikbaarheid van de regio door de verdere groei van banen en inwoners in kaart.

Bereikbaarheid De Run

In 2018 maakten de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Veldhoven en Eindhoven, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ASML afspraken over een breed maatregelenpakket, ter waarde van ongeveer 50 miljoen euro. Het maatregelenpakket moet ervoor zorgen dat met name bedrijventerrein De Run bereikbaar blijft als het aantal arbeidsplaatsen hier de komende jaren flink groeit. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat we niet alleen de infrastructuur aanpassen. Ook het bedrijfsleven en overheidsinstellingen stimuleren hun medewerkers actief om duurzame(re) vervoersmogelijkheden te gebruiken, die we ook met dit pakket verbeteren. De effecten van de eerste maatregelen zijn al merkbaar voor reizigers. Zo startte begin 2019 de express busdienst; in de spits pendelen 4 tot 6 extra bussen tussen Centraal Station Eindhoven en De Run. We verbeteren de fietsinfrastructuur door de aanleg van tunnels, betere bewegwijzering en nieuwe fietsverbindingen zoals de snelfietsroute De Run-Geldrop. En er komen P&R-locaties in combinatie met deelfietsen en een shuttle services tussen belangrijke bedrijfslocaties in de regio, waarbij de shuttlebussen over de busbaan rijden.

Kaart Randweg Eindhoven

Heeft u vragen?

Stephan Suiker

Stephan Suiker

Functie
Projectmanager
E-mail

Monique List

Functie
Bestuurlijke trekker - gemeente Eindhoven

Tijdlijn

29 september 2017

Programmaraad geeft akkoord op opstarten probleemanalyse

December 2018

Probleemanalyse en globale oplossingsrichtingen gereed

November 2019

Besluit BO-MIRT voor uitvoering eerste tranche korte termijnmaatregelen

September 2020

Eerste onderzoeksresultaten beschikbaar.

November 2020

Mogelijk besluit voor aanvullend uitvoeringsbudget korte termijnmaatregelen

September 2021

Alle onderzoeksresultaten korte termijnmaatregelen beschikbaar

November 2021

Mogelijk besluit uitvoeringsbudget tweede tranche korte termijnmaatregelen

2025

Realisatie van alle korte termijnmaatregelen gereed