N279 Veghel - Asten

Een toekomstbestendige N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant. Het doel van de deelopgave N279 Veghel-Asten is het verbeteren van de doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid. Dat vergroot de leefbaarheid. De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen om van de N279 een toekomstbestendige, innovatieve provinciale weg te maken.

Regionale bestuurders van betrokken gemeenten, waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat hebben op 26 juni 2017 een advies aan de provincie gegeven voor de toekomstbestendige aanpak van de provinciale weg N279 tussen Veghel en Asten. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 11 juli 2017 besloten dit advies over te nemen. Daarmee ligt er een definitief voorkeursalternatief.

Voorkeursalternatief:

  • Een aanpak van de N279 Veghel-Asten met behoud van het 2x1-baans wegprofiel met ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen.
  • Uitbreiding van de N279 op het huidige tracé door Veghel naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen tussen de Amert en de Taylorbrug.
  • Een ongelijkvloerse aansluiting bij Keldonk-Noord met een overgang over de Zuid-Willemsvaart. 
  • Bij Helmond wordt de weg om de wijk Dierdonk heen gelegd. Met daarbij extra maatregelen voor het beperken van hinder van de nieuwe weg voor de inwoners van de wijken Dierdonk, Brouwhuis en Rijpelberg en voor een goede inpassing van de weg.
  • Knelpunt Beekse Brug wordt onderdeel van de regionale studie naar de corridor N615, A270 en Kennedylaan. Op basis van de uitkomsten wordt bepaald welk oplossing haalbaar is.
  • Gezien het innovatieve karakter van de N279 Veghel – Asten wordt, naast de inzet van smart mobility, geïnvesteerd in het toepassen van innovatieve geluidsmaatregelen.

Benieuwd hoe het voorkeursalternatief er uit ziet op de kaart? Klik hieronder.

 

 

Heeft u vragen?

Mark van den Hoven

Mark van den Hoven

Functie
Projectmanager
E-mail

Tijdlijn

12 september 2016

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter visie

Maart 2017

Gedupeerde Staten nemen een besluit over de onderdelen die in de project-millieueffectenrapport (m.e.r.) worden onderzocht.

Midden 2017

Milieueffectenrapport gereed

22 mei 2018

Vaststelling Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) door Gedeputeerde Staten

2017-2018

Verkenning mogelijke smart mobility maatregelen

December 2018

Vaststelling Provinciaal Inpassingsplan (PIP) door Provinciale Staten

Vanaf 2020

Start realisatiefase

2023

Oplevering