N279 Veghel - Asten

De doelen van de deelopgave N279 Veghel - Asten zijn het verbeteren van de doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid, met de hieraan verbonden effecten het verbeteren van de leefbaarheid. De N279 tussen Veghel en Asten wordt een toekomstbestendige, innovatieve, ‘meest slimme’ provinciale weg met ongelijkvloerse aansluitingen.

Regionale bestuurders van betrokken gemeenten, waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat hebben op 26 juni 2017 een nagenoeg eensluidend advies aan de provincie geven voor de toekomstbestendige aanpak van de provinciale weg N279 tussen Veghel en Asten. Gedeputeerde Staten hebben dit advies betrokken bij hun besluit op 11 juli 2017 over het een voorkeursalternatief voor de N279 Veghel-Asten, dat verder is uitgewerkt in een Provinciaal Inpassingsplan dat tot 9 juli 2018 ter inzage lag.

Het plan houdt in dat:

  • de aansluitingen en kruisingen van de N279 ongelijkvloers worden gemaakt
  • de N279 voor nu grotendeels 2x1-baans blijft. Hierbij worden de maatregelen zo aangelegd dat een eventuele verbreding naar 2x2 op termijn zonder veel extra investeringen mogelijk is
  • bij Helmond wordt de N279 om de wijk Dierdonk gelegd
  • bij Veghel wordt het huidige tracé uitgebreid naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen

Planfase: Planstudie/Realisatie

Ruimtelijke procedures: Provinciaal Inpassingsplan, medio 2018
Startdatum uitvoering: 2020
Einddatum uitvoering: 2023

Voorkeursalternatief

Benieuwd hoe het voorkeursalternatief er uit ziet op de kaart? Klik hieronder.

 

 

Heeft u vragen?

Mark van den Hoven

Mark van den Hoven

Functie
Projectmanager
E-mail

Tijdlijn

12 september 2016

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter visie

Maart 2017

Gedupeerde Staten nemen een besluit over de onderdelen die in de project-millieueffectenrapport (m.e.r.) worden onderzocht.

Midden 2017

Milieueffectenrapport gereed

22 mei 2018

Vaststelling Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) door Gedeputeerde Staten

2017-2018

Verkenning mogelijke smart mobility maatregelen

December 2018

Vaststelling Provinciaal Inpassingsplan (PIP) door Provinciale Staten

Vanaf 2020

Start realisatiefase

2023

Oplevering