A2 Weert - Eindhoven

Op de A2 tussen Weert en Eindhoven staan elke werkdag files. Vooral in de ochtendspits richting Eindhoven. Naast -uiteraard- de dagelijkse gebruikers ondervinden de betrokken gemeenten en provincies hiervan de negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. Ook bestaat de sterke indruk dat er sprake is van sluipverkeer, met negatieve gevolgen voor leefbaarheid en verkeersveiligheid in een aantal dorpskernen.

Het verbeteren van de bereikbaarheid in Zuid-Nederland draagt bij aan de leefbaarheid, veiligheid, economie en de internationale handel. Een belangrijk onderdeel hierin is een oplossing voor de structurele opstoppingen op de A2 tussen Weert en Eindhoven. Voor de betrokken (regio)partijen reden om aan te dringen op maatregelen om die doorstroming op dit traject te verbeteren.

MIRT-Onderzoek

De verkeerssituatie op de A2 tussen Weert en Eindhoven wordt onderzocht met een zogeheten MIRT-Onderzoek. ‘MIRT-Onderzoek’ wil zeggen dat het is opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van de Rijksoverheid.

Het MIRT-Onderzoek heeft een tweeledig doel:

  • Het komen tot een door Rijk en regio gedragen probleemanalyse. Daarmee moeten besluiten kunnen worden genomen over de urgentie van de te constateren problemen en over de te onderzoeken oplossingen/oplossingsrichtingen.
  • Het onderzoeken van mogelijke oplossingen/oplossingsrichtingen voor de gezamenlijk gedragen problematiek. Daaronder vallen in elk geval een volwaardige derde rijstrook en Smart Mobility / ITS-oplossingen.

De komende maanden wordt als eerste fase een probleemanalyse uitgevoerd waarmee de problematiek op en rond de A2 in beeld wordt gebracht. Hierbij wordt er samengewerkt met een brede groep belanghebbenden in de regio. In de oplossingenfase worden de maatregelen onderzocht die de bereikbaarheid van de regio kunnen verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de verbreding van de A2 maar ook andere maatregelen komen hierbij aan bod.

Heeft u vragen?

Pieter Dronkert

Pieter Dronkert

Functie
Projectleider
E-mail

Tijdlijn

Novemeber 2016

Gereedkomen onderzoeken probleemanalysefase

December 2016

Besluitvorming over het vervolg door de Programmaraad SmartwayZ.NL

Begin 2017

Start oplossingenfase

Mei 2017

Besluitvorming over de oplossingenfase door de Programmaraad

A2 Eindhovens dagblad september 2016.jpg Grootte: 550 KB | Type: jpg
Deel deze pagina: