A2 Randweg Eindhoven

Uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) van 2017 blijkt dat na realisatie van de deelopgaven InnovA58, N279 en de A67 een samenhangende wegopgave ontstaat voor de A2 Randweg Eindhoven. De programmaraad heeft 27 september 2017 besloten tot een MIRT-onderzoek naar de mobiliteitsopgave.

Dit soort mobiliteitsopgaven wordt traditioneel gezien als een infrastructureel vraagstuk, maar kan net zo goed worden beschouwd als een gedragsvraagstuk. Immers, als de weggebruikers op een ander tijdstip vertrekken dan zou er geen of kleiner probleem zijn. SmartwayZ.NL kiest daarom voor een fundamenteel andere aanpak. Een design aanpak waarbij niet de infrastructuur, maar de mensen en haar gedrag centraal staan.

De verwachte doorlooptijd van het onderzoek is anderhalf jaar. Bij een start in oktober 2017 wordt de probleemanalyse aangeboden aan de programmaraad van voorjaar 2018; globale oplossingsrichtingen voor de zomer van 2018 en de eindrapportage in december 2018. Het eindproduct bevat (concrete) voorstellen voor het vervolg. Dat kan variëren van direct te realiseren maatregelen tot een opdracht voor een MIRT-Verkenning op basis van een Startbeslissing. Direct betrokken Colleges, Staten en Raden zullen hierover worden geïnformeerd of betrokken worden bij de besluitvorming (indien dit niet binnen het mandaat van de Programmaraad past). Een eventuele Startbeslissing wordt aan de Tweede Kamer aangeboden.

 

Deel deze pagina: