In 2023 is de N279 tussen Veghel en Asten een toekomstbestendige, innovatieve provinciale weg. Met ongelijkvloerse kruisingen, een omleiding bij Helmond en toepassing van slimme technieken als smart mobility.

De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen aan de deelopgave N279 Veghel-Asten. Het doel is het verbeteren van de doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid. Dat is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant en vergroot de leefbaarheid. Dit realiseren we door:

  • de aanleg van ongelijkvloerse aansluitingen en kruisingen;
  • de N279 blijft grotendeels 2x1-baans. De weg wordt zo aangelegd dat een eventuele verbreding naar 2x2 op termijn zonder veel extra investeringen mogelijk is;
  • een omleiding om de wijk Dierdonk;
  • uitbreiding van het huidige tracé bij Veghel naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen.

Planning

Na jaren zorgvuldige voorbereiding, stelden de Provinciale Staten op 7 december 2018 het Inpassingsplan vast. Hiermee werden de voorgestelde maatregelen planologisch juridisch mogelijk gemaakt. De realisatie van de nieuwe weg start in 2020. In 2023 is het project afgerond.

Interactieve kaart

Bekijk de interactieve tracé informatiekaart van de N279 Veghel-Asten.

7-N279-Veghel-Asten.jpg

Heeft u vragen?

Hans van Zandvoort

Hans van Zandvoort

Functie
Projectmanager
E-mail

Christophe van der Maat

Functie
Bestuurlijk trekker - Provincie Noord-Brabant

Tijdlijn

12 september 2016

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter visie

Maart 2017

Gedeputeerde Staten nemen een besluit over de onderdelen die in de project-millieueffectenrapport (m.e.r.) worden onderzocht.

Midden 2017

Milieueffectenrapport gereed

22 mei 2018

Vaststelling Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) door Gedeputeerde Staten

2017-2018

Verkenning mogelijke smart mobility maatregelen

December 2018

Vaststelling Provinciaal Inpassingsplan (PIP) door Provinciale Staten

Vanaf 2020

Start realisatiefase

2023

Oplevering

Documenten

Notitie Reikwijdte en Detailniveau.pdf Grootte: 3 MB | Type: PDF
Reactienota NRD N279.pdf Grootte: 2 MB | Type: PDF