Publicatiedatum: 19-05-2020
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Structuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken vastgesteld. Met deze Structuurvisie wordt de Verkenningsfase afgesloten en start de Planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het voorkeursalternatief in detail uitgewerkt. Een belangrijke stap in deze SmartwayZ.NL deelopgave.
Foto A67 Viaduct Beekstraat Ommel.jpg

Rijkswaterstaat start met de Planuitwerkingsfase A67

Het ministerie draagt de opdracht voor de zomer over aan zijn uitvoerende organisatie Rijkswaterstaat. De planning voor de Planuitwerkingsfase is dat het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) in 2023 en het Tracébesluit (TB) in 2024 wordt vastgesteld. Ook in de Planuitwerkingsfase zal de omgeving betrokken worden door het projectteam van Rijkswaterstaat. De wijze waarop dit gebeurt zal nog worden uitgewerkt en gecommuniceerd met de omgeving.

Het proces tot nu toe

De Ontwerp-Structuurvisie heeft begin 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. In totaal zijn 46 zienswijzen ingediend. In de Nota van Beantwoording zijn de zienswijzen samengevat en van een reactie voorzien. Daarbij is bovendien per zienswijze aangegeven of de zienswijze aanleiding is voor een aanpassing in de Ontwerp-Structuurvisie. In de Nota van beantwoording is ook een reactie opgenomen op het advies van de Commissie m.e.r. 

Het grootste deel van de zienswijzen leidt niet tot aanpassingen. Wel zijn er verduidelijkingen doorgevoerd. Op basis van het advies van de Commissie m.e.r. en de uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is de Structuurvisie op onderdelen aangevuld. 

Programma Aanpak Stikstof

Met de uitspraak van de Raad van State over de regeling ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS) liep de besluitvorming in 2019 vertraging op. De gevolgen van deze uitspraak zijn voor de A67 in beeld gebracht en er is aanvullend onderzoek gedaan naar de stikstofuitstoot als gevolg van het project. Vervolgens is hierover een extra onderbouwing toegevoegd aan de Structuurvisie. Met deze extra onderbouwing kon de Structuurvisie worden vastgesteld.

Meer weten?

De Structuurvisie is te lezen op de website www.mirta67.nl.