Publicatiedatum: 17-12-2018
Minister IenW, regionale en lokale overheden en ASML ondertekenen intentieverklaring. Veldhoven, 17 december 2018 – In een unieke samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Veldhoven en Eindhoven, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en ASML is een samenhangend pakket van maatregelen afgesproken met effectieve en duurzame oplossingen om de bereikbaarheid in Brainport Eindhoven te verbeteren. Een breed pakket aan maatregelen zorgt ervoor dat met name bedrijventerrein De Run bereikbaar blijft als het aantal arbeidsplaatsen hier de komende jaren fors blijft groeien. Bestuurders van betrokken partijen ondertekenden vandaag de intentieverklaring voor het maatregelenpakket en de financiële bijdragen.
Foto van 5 personen die ondertekend bord vasthouden

Brainport Eindhoven herbergt een ecosysteem van een bedrijfsleven met wereldmarktleiders, toonaangevende kennisinstellingen, R&D en toeleveranciers. Door de huidige en toekomstige sterke groei van de bedrijven staat de bereikbaarheid van onder meer bedrijventerrein De Run en enkele omliggende economische toplocaties onder druk. Voor verdere groei van de regio is met name de bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde, zoals ook in de Brainport Nationale Actieagenda is aangegeven.

Profiteren

Overheden en het bedrijfsleven slaan daarom de handen ineen en investeren gezamenlijk in samenhangende maatregelen om een aantal urgente knelpunten nu aan te pakken. Hierbij wordt ingezet op een combinatie van nieuwe vormen van gedeeld vervoer en een significante opwaardering van fietsvoorzieningen, naast verbeteringen in auto-infrastructuur en openbaar vervoer. Duurzamere vervoersmogelijkheden worden door overheid en bedrijfsleven gestimuleerd. Alle belanghebbenden van de regio profiteren van dit maatregelenpakket, zoals het bedrijfsleven, overheidsinstellingen en kennisinstellingen en hun medewerkers, maar ook studenten/scholieren en uiteraard alle (overige) inwoners en reizigers in de regio.

Samenhangende maatregelen

Op korte termijn zullen reizigers al de eerste effecten zien. Zo start in januari onder andere een express busdienst in de spits met vier tot zes extra bussen tussen het Centraal Station Eindhoven en De Run in Veldhoven. Op iets langere termijn wordt de fietsinfrastructuur verbeterd door bijvoorbeeld de aanleg van tunnels, betere bewegwijzering en nieuwe fietsverbindingen. Er komen P&R locaties in combinatie met shuttle services tussen belangrijke bedrijfslocaties, waarbij de shuttlebussen over de busbaan zullen rijden. Ook zal door maatregelen om het verkeer te sturen de doorstroming van het verkeer op de Kempenbaan (West en Oost) verbeteren.

50 miljoen

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat niet alleen de infrastructuur aangepast wordt, maar dat het bedrijfsleven en overheidsinstellingen ook hun medewerkers actief gaan stimuleren om gebruik te maken van duurzamere vervoersmogelijkheden – die met dit maatregelenpakket ook verbeteren. Gezien de huidige en verwachte groei van de hier gevestigde bedrijven en de druk op de bereikbaarheid van de locaties, worden de meeste maatregelen in dit akkoord al in de periode 2018/2020 uitgevoerd. De partijen trekken voor het maatregelenpakket 45 tot 50 miljoen euro uit, waarbij iedere partij 25% van de kosten voor zijn rekening neemt (Ministerie IenW, ASML, provincie Noord-Brabant, de gemeenten Eindhoven en Veldhoven gezamenlijk).

Bron: Brabant.nl