Publicatiedatum: 12-12-2018
Vandaag, 12 december 2018, hebben 21 gemeenten [1] in Zuidoost-Brabant een belangrijke samenwerkingsovereenkomst voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio ondertekend. Ook is op 4 december 2018 de Subsidieregeling Bereikbaarheidsakkoord vastgesteld, die het mogelijk maakt om aan projecten uit de Bereikbaarheidsagenda subsidie te verstrekken, met een totaal van € 55.750.000,-. “We leggen de lat hoog voor slimme en duurzame mobiliteit en gaan voor een betere bereikbaarheid in een aantrekkelijke regio”, aldus Antoinette Maas, wethouder van gemeente Helmond en voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en Innovatie van de Metropoolregio. “Samenwerken is daarbij cruciaal, want mobiliteit overstijgt gemeentegrenzen”.
Foto van een ondertekend docoment

De Samenwerkings-overeenkomst

De Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030 heeft als doel om zo’n 130 projecten uit te voeren die de bereikbaarheid en leefbaarheid in Zuidoost Brabant verbeteren. De 21 gemeenten willen dit bereiken door het programma Bereikbaarheidsagenda, het maken van afspraken over de organisatie van de samenwerking, de financiering van de projecten en de juridische aspecten van de samenwerking. Vooral de gezamenlijke financiering (naar rato van inwoneraantal) van de regiobrede projecten, is een belangrijke stap op weg naar het samen aanpakken van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de hele regio. De overeenkomst bouwt voort op bestuurlijke afspraken over de Bereikbaarheidsagenda, zoals vastgelegd in de intentieovereenkomst behorende bij het document “Brainport Duurzaam Slim Verbonden” en de Intentieovereenkomst Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant 2017-2030.

De Subsidieregeling

De Subsidieregeling Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant 2017-2030 regelt in principe de subsidiëring van twee soorten projecten:

  • regiobrede projecten uit de Bereikbaarheidsagenda (totaal subsidiebedrag € 17.200.000,-). Deze projecten komen in principe ten goede aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van alle 21 gemeenten;
  • routegebonden projecten in de 10 gemeenten [2] die deelnemen aan het Bereikbaarheidsakkoord (totaal subsidiebedrag: € 38.550.000,-).

Het totaalbedrag van de subsidie, € 55.750.000,-, is afkomstig van de provincie Noord-Brabant en is in mei 2018 beschikbaar gesteld na een besluit van Gedeputeerde Staten. De uitvoering van de subsidieregeling ligt bij de gemeente Helmond. De gemeenten leggen daar een even groot bedrag als cofinanciering bij. Daarmee komt er minimaal € 111.500.000,- beschikbaar voor de uitvoering van de
projecten.

130 projecten uitvoeren tot 2030

De projecten uit de Bereikbaarheidsagenda moeten voor 2030 uitgevoerd worden. Ze variëren van de aanleg van een Slowlane voor de fiets die de campussen in en rond Eindhoven met elkaar verbindt tot de verbetering van het OV-knooppunt in Deurne en van de aanleg van een randweg ten westen van Bladel tot Brainport Smart Mobility, een regiobreed project waarin de toepassing van smart mobility voor de regio onderzocht en gestimuleerd wordt.

Voor meer informatie over alle projecten van de Bereikbaarheidsagenda: www.zoslimbereikbaar.nl

[1] De 21 gemeenten uit de Metropoolregio
[2] Asten, Deurne, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren, Son en Breugel

Zo Slim Bereikbaar & SmartwayZ.NL

Het Bereikbaarheidsakkoord is een deelopgave van SmartwayZ.NL. Wilt u meer lezen over onze deelopgave? Kijk dan op de website van Zo Slim Bereikbaar of bekijk de informatie op deze website.

slim bereikbaar