Publicatiedatum: 11-12-2018
Na een zorgvuldige voorbereiding hebben Provinciale Staten op 7 december 2018 het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N279 Veghel-Asten vastgesteld. Met het PIP van de N279 worden de voorgestelde maatregelen met betrekking tot de bestaande weg alsook de aanleg van de omleiding Helmond planologisch juridisch mogelijk gemaakt. Dit betekent ook dat de contractvoorbereiding, de grondverwerving en de bewonersparticipatie in full swing door kan gaan. Met als doel om in 2020 de realisatie te starten.
Foto van twee vrachtwagens op de N279

In juli 2017 heeft Gedeputeerde Staten het zogenaamde Voorkeursalternatief (VKA) voor de N279 vastgesteld. Het VKA is het resultaat van een langdurig en intensief proces met betrokken overheden en bewoners. Het VKA is aan Gedeputeerde Staten ter vaststelling voorgelegd door de Stuurgroep N279 Veghel-Asten bestaande uit bestuurders van de gemeenten Meierijstad, Laarbeek, Gemert-Bakel, Helmond, Deurne en Asten, Rijkswaterstaat, waterschap Aa en Maas en gedeputeerde Christophe van de Maat. Om de provinciale weg N279 tussen Veghel en Asten vlotter, slimmer en veiliger te maken, is de keuze gevallen op het alternatief met ongelijkvloerse kruisingen (m.u.v. doorgaande route in Veghel), een omleiding bij Helmond en toepassing van slimme technieken als smart mobility.

Na afronding van het VKA is in het najaar van 2017 gestart met het organiseren van werkateliers voor enthousiaste bewoners en belanghebbenden. Er is actief mee geschetst bij het opstellen van een ruimtelijk plan voor de inpassing van de weg in de omgeving. Hierbij betrof het niet alleen de directe omgeving van de weg maar ook gebiedsontwikkelingen nabij de omleiding bij Helmond en nabij Keldonk. Begin 2018 is een start gemaakt met het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), het planologisch juridische kader voor contractvorming en realisatie van het project.

Het Ontwerp Provinciaal Inpassingplan (O-PIP) met het uitgewerkte plan en de achterliggende onderzoeken en rapporten is medio 2018 ter inzage gelegd. Hierna hebben belanghebbenden gedurende zes weken zienswijzen kunnen indienen. Deze zienswijzen hebben het ontwerp-PIP op een aantal punten aangescherpt maar niet noemenswaardig gewijzigd. In november 2018 hebben Gedeputeerde Staten het Provinciaal Inpassingsplan met de Nota van Zienswijzen voorgelegd aan Provinciale Staten. Op 7 december hebben Provinciale Staten het PIP vastgesteld.

Meer informatie?

Kijk dan op Brabant.nl.