Publicatiedatum: 23-11-2018
Bestuurlijke afspraak tussen minister en regio over voorkeursalternatief A67. Op woensdag 21 november vond het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Zuid (BO-MIRT) plaats. In het overleg tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg en de minister van Infrastructuur en Waterstaat is een bestuurlijke voorkeur vastgesteld voor de te nemen maatregelen voor deelopgave A67 Leenderheide - Zaarderheiken. Dit besluit is een belangrijke stap om de problemen op de A67 aan te pakken.
Foto A67 Viaduct Beekstraat Ommel.jpg

In de MIRT-Verkenning A67 Leenderheide-Zaarderheiken is de afgelopen 2 jaar onderzoek gedaan naar oplossingen voor een prettiger, veiliger en beter doorstromende A67. In een proces samen met weggebruikers, omwonenden, betrokken overheden en maatschappelijke organisaties zijn knelpunten en oplossingen in beeld gebracht. Vervolgens zijn deze oplossingen samen met de partijen nader uitgewerkt en zijn de effecten onderzocht. Het pakket aan maatregelen dat nu is vastgesteld is het resultaat van dit gezamenlijke proces.

Besluit minister

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft samen met de regio een bestuurlijke afspraak gemaakt over het voorkeursalternatief voor de aanpak van de A67. Deze aanpak bestaat uit verschillende maatregelen om de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A67 te verbeteren. Dit zijn zowel maatregelen om de capaciteit van de weg structureel te vergroten, alsook maatregelen voor de korte termijn.

Capaciteitsvergroting

De A67 wordt verbreed op het gedeelte tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop; richting Geldrop krijgt de weg een derde rijstrook. In de richting van Eindhoven wordt de capaciteit uitgebreid door middel van een weefvak. Het doortrekken van de verbreding tot Asten op de langere termijn blijft nadrukkelijk in beeld. Dat betekent dat daar bij eventuele infrastructurele of planologische ontwikkelingen rekening mee wordt gehouden.

Vervolgtraject

Na de realisatie van de capaciteitsvergroting zal monitoring en evaluatie van de verkeerskundige situatie op het netwerk in Zuid-Nederland plaatsvinden. In samenspraak met de bij SmartwayZ.NL betrokken partijen zal beoordeeld worden wanneer aanvullende maatregelen op de A67 nodig zijn. De doelen van SmartwayZ.NL, een goede doorstroming en de bereikbaarheid van de regio, monitoren we continu.

Te verwachten op korte termijn

Nog voordat de verbreding wordt gestart wordt er geïnvesteerd in een pakket aan Smart Mobility-maatregelen en kleine aanpassingen van de infrastructuur. Smart Mobility-maatregelen zijn slimme maatregelen die erop gericht zijn om de hoeveelheid verkeer te verminderen, de doorstroming te verbeteren en het aantal incidenten te verminderen. Besloten is dat er wordt ingezet op het verminderen van de hoeveelheid personenverkeer tussen Geldrop en Leenderheide in de spits, bijvoorbeeld door het fietsgebruik te stimuleren en door met werkgevers afspraken te maken. Verder zal het meten van de bandenspanning van vrachtwagens worden gerealiseerd, om het aantal pechgevallen door lekke banden te verminderen. Ook is gekozen voor een slim systeem om het verkeer makkelijker en veiliger in te laten voegen.

De minister heeft ook besloten om kleine infrastructurele maatregelen te nemen, hierbij gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van pechhavens en het aanpassen van de bebording zodat deze beter zichtbaar is nabij afritten. Verschillende aansluitingen moeten daarnaast ook nog aangepast worden ten oosten van Geldrop. Eventuele aanvullende informatie staat op de website voor de MIRT-Verkenning A67.

Planuitwerkingsfase

Met de definitieve Structuurvisie is de Verkenning afgerond. De volgende fase van de MIRT-procedure gaat vervolgens van start: de zogenaamde Planuitwerkingsfase. Deze is gericht op de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief en een goede inpassing van de maatregelen in de omgeving. Meer over deelopgave A67 Leenderheide – Zaarderheiken?

Bron

Dit bericht is gebaseerd op een persbericht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bekijk het originele bericht op de website van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.