Publicatiedatum: 12-07-2017
De programmaraad is akkoord gegaan met het uitwerken en uitvoeren van het No Regret Pakket voor de deelopgave A2 Weert – Eindhoven. Dit is een pakket van maatregelen dat tegen geringe investeringskosten op korte termijn uitvoerbaar is. De komende maanden wordt het pakket verder uitgewerkt en daarna uitgevoerd. De uitvoering van dit pakket wordt betaald uit het budget van SmartwayZ.NL.
Foto van twee vrachtwagens op de N279

Overbrugging

Het No Regret Pakket verlicht de problematiek van de doorstroming, verkeersveiligheid en het sluipverkeer. Het pakket lost de doorstromingsproblemen op de A2 niet op. Hiervoor zijn grootschaliger maatregelen nodig. Het pakket vormt een overbrugging tussen de huidige situatie en een eventueel toekomstig te realiseren vervolgpakket.

Binnen het programma SmartwayZ.NL wordt de bereikbaarheid van Zuid-Nederland regelmatig gemeten. Hierbij wordt ook het verkeer op de A2 tussen Weert en Eindhoven meegenomen. Met de uitkomsten van die metingen wordt bekeken waar de prioriteiten gelegd moeten worden, en of er voor de A2 andere maatregelpakketten overwogen moeten worden.

Geen Verkenning


Naar aanleiding van de uitkomsten van het MIRT-onderzoek en de NMCA (Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse) en na de bespreking in de programmaraad heeft de minister besloten om nu geen Verkenning te starten naar de verbreding van de A2. De afweging daarbij is dat er grotere knelpunten zijn dan de A2 tussen Weert en Eindhoven, ook in de regio Zuid-Nederland.