Publicatiedatum: 18-12-2017
Monitoring en evaluatie (M&E) is een essentieel onderdeel van het programma SmartwayZ.NL. Het is van belang voor het adaptief programmeren, het omgaan met onzekerheid en om verantwoording af te leggen. De werkgroep M&E heeft onlangs een nulmeting gepresenteerd met een aantal opvallende inzichten. Hoog tijd om kennis te maken met Ruud Schwillens, beleidsmedewerker Provincie Limburg, en één van de kartrekkers bij M&E.
Foto snelweg met verkeer.png

Ruud, hoe staat het er voor met de M&E methodiek?

We zijn goed op weg! We hebben een denkraam ontwikkeld waarmee we kunnen sturen op opgaven en doelen in plaats van op projecten. Daarbij rekening houdend met een adaptieve aanpak in de tijd en zowel de infrastructurele als niet-infrastructurele maatregelen als smart mobility.

Doorstroming is één van de drie doelen van SmartwayZ.NL. Dan stel je de vraag wat zijn goede indicatoren om dat te monitoren? En hoe meet je dat vervolgens? Welke criteria en normen heb je dan? Filezwaarte zou je als indicator kunnen zien, dus hoe ontwikkelt zich dat? Snelheid is als indicator heel interessant want er komen steeds meer nieuwe databronnen bij. Bijvoorbeeld uit navigatiesystemen. We krijgen zo meer ‘brede’ data en dus op nieuwe manieren inzicht in het gedrag van reizigers. Ondanks dat de basis van de methodiek staat, blijft het dus een voortdurend ontwikkelproces.

Waar ligt de grootste uitdaging?

De deelopgaven bevinden zich in verschillende fases en hebben verschillende monitoringsinformatie nodig. De grootste uitdaging is om de juiste informatie te krijgen waarop beslissingen genomen kunnen worden. Dat is een interactief proces tussen de verschillende deelopgaven, de werkgroep M&E en de Programmaraad. En we zijn daarin nog zoekende. We hebben nu een nulmeting gedaan en kijken nu of we voldoende informatie hebben of dat het toch aangevuld moet worden met andere indicatoren.

Wat viel op in de data uit de nulmeting?

In de periode 2011-2016 is het totale verkeer in de SmartwayZ.NL regio duidelijk toegenomen. De filezwaarte is groter geworden. De verkeersintensiteit speelt daarbij de grootste rol, maar opvallend is de factor ongelukken die steeds zwaarder weegt. En misschien nog wel opvallender: dit verschilt sterk per snelweg. Het is belangrijk om goed te kijken naar oorzaken van files om hierop gericht maatregelen te kunnen nemen.

Wat gaan jullie in 2018 doen?

We gaan de indicatoren voor de doorstroming verder uitdiepen en zijn op zoek hoe we innovatie, een andere doelstelling van SmartwayZ.NL, kunnen monitoren. Dus in hoeverre worden nieuwe middelen nu al ingezet om mobiliteit mogelijk te maken. En hoe krijgen we nou het hele proces van informatieverzameling tot besluitvorming beter lopend. Een M&E dashboard dat in het eerste kwartaal van 2018 operationeel moet zijn op programmaniveau, moet hierin helpen.

Meer weten over Monitoring en Evaluatie binnen SmartwayZ.NL of de nulmeting? Neem contact op met Ruud: ralj.schwillens@prvlimburg.nl