Publicatiedatum: 06-12-2017
Onlangs organiseerde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de jaarlijkse Netwerkdag Energie en Klimaat. Op die dag is de ‘IenW Award voor Energie en Klimaat’ uitgereikt aan InnovA58. Dit project verdient de juryprijs omdat het project volgens de jury een in het oog springende bijdrage gaat leveren aan de klimaatdoelen van IenW.
Foto van de award voor energie en klimaat 2017

Wat het project bijzonder maakt zijn de doelstellingen op het gebied van duurzame leefomgeving. Zo moet het project gerealiseerd worden met 30% minder energie dan een regulier wegverbredingsproject en 100% energieneutraal zijn in de beheer– en onderhoudsfase. De ambitie is zelfs om ook in de realisatiefase 100% energieneutraal te zijn.

Saldo-0

Op het gebied van circulaire infrastructuur bouwen we een weg met zo weinig mogelijk afval, zonder gebruik van primaire grondstoffen en hergebruik van grondstoffen en materialen in andere levenscycli. Qua gezonde leefomgeving is de ambitie om op voor mens of milieu kritische locaties een saldo-0 benadering te hanteren: een ondanks de wegverbreding gelijkblijvend of verbeterd niveau van geluid en luchtkwaliteit op deze locaties.

Innovatie

Om deze doelen te bereiken is het nodig innovatie in het project toe te passen. Voor InnovA58 ligt er nu een startpakket van 109 innovatieve ideeën welke bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstelling van het project. Deze ideeën worden getoetst op haalbaarheid en betaalbaarheid en vertaald naar een ideeënboek dat wordt meegegeven aan de aannemer. En dit aantal kan nog groeien. Een idee dat momenteel verkend wordt is bijvoorbeeld om de weg te laten functioneren als een energiecorridor. Een systeem dat duurzame energie kan vervoeren en opslaan.

Ook wordt, naast het reguliere ontwerp, een circulair ontwerp van de wegverbreding gemaakt. Om er van te leren voor andere deelopgaven binnen SmartwayZ.NL die verder in de tijd liggen. Maar ook om te kijken of we hier delen uit mee kunnen nemen voor het echte ontwerp van InnovA58. Een Circulaire Infra Community is opgericht waar met overheden, marktpartijen en kennisinstellingen wordt gekeken naar de mogelijkheden van een circulaire weg.