Publicatiedatum: 15-12-2016
De oplossingsrichtingen binnen het MIRT-onderzoek A2 Weert-Eindhoven zijn 14 december goedgekeurd door de programmaraad van SmartwayZ.NL. Het gaat om een totaal van vijf richtingen die onderzocht gaan worden.
Foto vanuit de lucht van de snelweg A2-Weert-Kerensheide

In de vergadering van 2 juni is de programmaraad al akkoord gegaan met het projectplan voor het MIRT-Onderzoek A2 Weert – Eindhoven. Dit plan gaat uit van twee fasen in het MIRT-onderzoek: een waarin de problematiek op en rond de A2 geanalyseerd wordt, en een tweede fase waarin oplossingsrichtingen worden onderzocht. Tussen beide fasen in is besluitvorming door de programmaraad voorzien over de vaststelling van de probleemanalyse en de in de oplossingenfase te onderzoeken oplossingsrichtingen. 
 
De Programmaraad heeft ingestemd met de voorliggende Probleemanalyse, waardoor er nu een door alle partijen gedeeld beeld ligt van de problematiek op en rond de A2 tussen Weert en Eindhoven.

Smart Mobility / ITS

Doel: files op de A2 en sluipverkeer verminderen en verkeersveiligheid verbeteren.

In de 2e fase van het MIRT-Onderzoek A2 Weert-Eindhoven zal verder verkend worden of met andere gedragsmaatregelen of met ITS verder kan worden ingegrepen in de hoeveelheid verkeer dat in de ochtendspits op de A2 rijdt. Ook zal worden gekeken of Smart/ITS kan worden ingezet ter verbetering van de verkeersveiligheid en voor het verminderen van het sluipverkeer. Bij deze verkenning zal gebruik worden gemaakt van de informatie die in het kader van Beter Benutten is verzameld. Ook zal aansluiting gezocht worden bij de kennis, ervaringen en denkkracht die aanwezig zijn binnen de deelopgave Smart Mobility en de andere deelopgaves binnen SmartwayZ.NL.

Uitbreiding van de wegcapaciteit

Doel: afname files op de A2 en sluipverkeer verminderen.

In elk geval zal onderzoek worden gedaan naar een 3e rijstrook in noordelijke richting, een 3e rijstrook in beide richtingen, en de mogelijkheden van spitsstroken.

Inzet alternatieve vervoerswijzen

Doel: vermindering files op de A2.

Denk bij alternatieve vervoerwijzen aan het OV en de E-bike. Interessant is dat uit het gebruikersonderzoek is gebleken dat een groot deel van de ondervraagde automobilisten aangeeft het OV en de E-bike niet als alternatieve optie voor hun autogebruik te zien.

Sluipverkeer beperken

Doel: betere verkeersveiligheid en minder uitstoot woonkernen A2.

Onderzocht zal worden of met maatregelen op het onderliggend wegennet (bv fysieke maatregelen of met verkeersregels) het sluipverkeer kan worden ontmoedigd of naar grotere wegen kan worden geleid.

Verbeteren verkeersveiligheid

Doel: minder verkeerslachtoffers.

Recent zijn op de A2 een aantal portalen met filedetectie geplaatst. Onderzocht zal worden of met andere maatregelen de verkeersveiligheid verder kan worden verbeterd. Hierbij kan ook gedacht worden aan het aanpakken van irritatie-opwekkend verkeersgedrag.