Documenten

Hier vindt u de belangrijkste documenten van SmartwayZ.NL

Voortgangrapportages
Twee keer per jaar wordt een voortgangsrapportage opgesteld die de resultaten van de afgelopen periode beschrijft.
- 1e Voortgangsrapportage: 2016 - maart 2017
- 2e Voortgangsrapportage: maart 2017 - september 2017
- 3e Voortgangsrapportage: oktober 2017 - februari 2018
- 4e Voortgangsrapportage: maart 2018 - september 2018

Strategische langetermijnagenda
De programmaraad heeft 28 februari 2018 de Strategische langetermijnagenda voor SmartwayZ.NL vastgesteld. Deze agenda maakt de verbinding tussen de acties op korte termijn en het perspectief voor de langere termijn (2040).

Bidbook
In het bidbook staat het bod met het concrete maatregelenpakket van de regio Zuid-Nederland om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Dit bidbook is aangeboden aan minister Schultz van Haegen om samen de ambities van het Rijk, provincies Noord-Brabant en Limburg, gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te realiseren.

Kamerbrief Bereikbaarheid Zuid-Nederland
Minister Schultz van Haegen (IenM) informeerde op 5 november 2015 de Tweede Kamer over het gesprek met de aanbieders van het bidbook en de plannen voor de bereikbaarheid van de regio Zuid-Nederland.

Governance
SmartwayZ.NL vraagt om een specifieke organisatie en sturing, die adaptief is en meegroeit met de kansen die zich in de loop der tijd voordoen en die samenwerking tussen partijen mogelijk maakt. In de governance staat beschreven hoe.

Aanvalsplan Smart Mobility
Beschrijft hoe Smart Mobility wordt vormgegeven binnen SmartwayZ.NL. 

Monitoring en evaluatie
Een adaptief programma vraagt om een adaptieve sturing. Een goede monitoring en evaluatie is daarbij noodzakelijk.

 

Deel deze pagina: