Programma

Het gaat goed met de economie in Nederland en vooral in de regio Eindhoven. Nergens is de groei zo sterk als hier. Consumenten geven meer uit. Dat betekent drukke winkels, volle terrassen, maar ook meer personenauto’s en meer vrachtwagens op de weg. Een goede bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer zijn voor de slimste regio van essentieel belang, voor het vestigingsklimaat, de leefbaarheid en de internationale handel. Onder de vlag van SmartwayZ.NL werken overheden, markt- en kennispartijen en andere belanghebbenden intensief samen om de doorstroming van het verkeer in Zuid-Nederland te verbeteren en om de innovatie te stimuleren in deze slimme regio.

Acht deelopgaven

Het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL is in 2016 gestart en bestaat uit acht samenhangende deelopgaven in Noord-Brabant en Limburg. De corridor Breda-Venlo (A58, A2, A67), de A2 Weert-Eindhoven, de N279 Veghel-Asten en het gebied Zuidoost-Brabant vormen het werkgebied van SmartwayZ.NL. Acht deelopgaven, die moeten bijdragen aan verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming. De aanpak varieert van smart-mobility-oplossingen, tot het verbreden van snelwegen en het aanpakken van vervoersknooppunten. Het programma heeft een looptijd tot 2026.

Brochure

Lees meer over het programma SmartwayZ.NL en haar acht deelopgaven in onze digitale brochure. 

Smart Mobility

De ambitie is om met Smart Mobility een optimale bereikbaarheid en het slimste wegennet van Europa te realiseren. De reiziger als centrale spil in een netwerk van mobiliteitssystemen en afnemer van slimme oplossingen en diensten. Smart Mobility is een zelfstandige opgave, maar komt ook terug in de andere zeven deelopgaven.

Onze werkwijze

Samen

Samenwerken en kennis delen zitten in het Zuid-Nederlandse DNA en vormen de basis voor de kenmerkende open innovatie die Brainport Eindhoven slim en sterk en de Limburgse Brightlands-campussen grensoverschrijdend maakt. SmartwayZ.NL vertegenwoordigt dan ook niet voor niets zowel overheid als bedrijfsleven én kennisinstellingen en zoekt nadrukkelijk de samenwerking met aanpalende mobiliteits- en bereikbaarheidsprogramma's. Zo staan we onder meer in verbinding met BrabantStad, de Brainport Nationale Actieagenda, het programma Goederenvervoercorridor Zuidoost, Maastricht Bereikbaar en De Verkeersonderneming.

Duurzaam

Onze doelen willen wij graag op een zo duurzaam mogelijke manier bereiken zodat ons handelen aansluit op het Klimaatakkoord van Parijs en het kabinetsbeleid. Daarbij focussen wij ons op het leveren van een bijdrage aan de circulaire economie, de energietransitie en de reductie van CO2. Ook proberen we de vraag naar mobiliteit te verminderen, een verschuiving naar meer duurzame vervoersmiddelen en een vergroening door slim en zuinig gedrag te stimuleren.

Adaptief

Om onze doelen te kunnen bereiken is een flexibele instelling nodig. Daarom programmeren we adaptief. Dat sluit aan bij het centraal stellen van smart-mobility-innovaties; die vragen, bijna per definitie, om continue bijsturing. De verschillende projecten van SmartwayZ.NL beïnvloeden elkaar inhoudelijk. De binnen het ene project opgedane kennis vertalen we continu door naar andere projecten.
Daarnaast sluiten we aan op veranderingen in onze omgeving, zoals recente investeringen van rijk en provincie in verbetering van het vestigingsklimaat en aanwakkering van nieuwe technologie.

Learning by doing

We passen de laatste technieken slim toe en waar nodig ontwikkelen we die zelf, samen met de markt. We durven te experimenteren, leren van onze ervaringen, maar blijven realistisch. Zo doen we ervaring op met social design, een nieuwe manier van werken die rol en verantwoordelijkheid van de ontwerper in het hart van de samenleving plaatst. Anders gezegd: de uiteindelijke gebruiker levert een actieve bijdrage aan het ontwerpproces.
Ook de samenwerking met onze partners evalueren we continu in ons streven om zo efficiënt mogelijk te werken.

Onze organisatie

SmartwayZ.NL wordt aangestuurd door een programmaraad met bestuurders van verschillende overheden, kennisinstellingen en marktpartijen. Deze raad is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele programma en zorgt ervoor dat SmartwayZ.NL meer is dan de optelsom van acht deelopgaven. In de governance beschrijven we hoe de aansturing en samenwerking verlopen.

Deel deze pagina: