N279 Veghel - Asten

Om de provinciale weg N279 tussen Veghel en Asten vlotter, slimmer en veiliger te maken, moet de huidige weg verbouwd worden. Met ongelijkvloerse kruisingen, een omleiding bij Helmond en toepassing van slimme technieken als smart mobility.

Een toekomstbestendige N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant. Het doel van de deelopgave N279 Veghel-Asten is het verbeteren van de doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid. Dat vergroot de leefbaarheid. De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen om van de N279 een toekomstbestendige, innovatieve provinciale weg te maken.

Na jarenlange zorgvuldige voorbereiding hebben Provinciale Staten op 7 december 2018 het Inpassingsplan (PIP) voor de N279 tussen Veghel en Asten vastgesteld. Hiermee worden de voorgestelde maatregelen met betrekking tot de bestaande weg, net als de aanleg van de omleiding Helmond, planologisch juridisch mogelijk gemaakt. De realisatie van de nieuwe weg moet in 2020 starten. 

Het plan houdt in dat:

  • De aansluitingen en kruisingen van de N279 ongelijkvloers worden gemaakt;
  • de N279 voor nu grotendeels 2x1-baans blijft. Hierbij worden de maatregelen zo aangelegd dat een eventuele verbreding naar 2x2 op termijn zonder veel extra investeringen mogelijk is;
  • bij Helmond wordt de N279 om de wijk Dierdonk gelegd;
  • bij Veghel wordt het huidige tracé uitgebreid naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen.

Planfase: Planstudie/Realisatie

  • Vaststellen PIP door Provinciale Staten: 2018
  • Ter inzage PIP voor beroep: 2019
  • Start realisatie: 2020
  • Oplevering: 2023

Kaart N279

Bekijk de interactieve tracé informatiekaart: het schetsontwerp behorende bij het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) van de N279 Veghel-Asten. 

Heeft u vragen?

Hans van Zandvoort

Hans van Zandvoort

Functie
Projectmanager
E-mail

Tijdlijn

12 september 2016

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter visie

Maart 2017

Gedeputeerde Staten nemen een besluit over de onderdelen die in de project-millieueffectenrapport (m.e.r.) worden onderzocht.

Midden 2017

Milieueffectenrapport gereed

22 mei 2018

Vaststelling Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) door Gedeputeerde Staten

2017-2018

Verkenning mogelijke smart mobility maatregelen

December 2018

Vaststelling Provinciaal Inpassingsplan (PIP) door Provinciale Staten

Vanaf 2020

Start realisatiefase

2023

Oplevering