A67 Leenderheide - Zaarderheiken

De A67 is belangrijk voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland en voor het goederenvervoer. Het is een drukke weg waar met name tijdens de spits problemen met de doorstroming zijn. De weg wordt veel gebruikt door vrachtwagens: circa 25 tot 40 procent van de voertuigen op de A67 is een vrachtwagen. Op de A67 gebeuren vaak ongevallen wat leidt tot sterke vertragingen. Daarom is het nodig dat onderzocht wordt op welke manier de doorstroming op de A67 verbeterd kan worden.

Dit wordt onderzocht in de MIRT-verkenning A67. Hier is in oktober 2016 een startbeslissing over getekend door minister Schultz van Haegen met de gedeputeerden Van der Maat (Noord-Brabant) en Van der Broeck (Limburg). Tijdens de MIRT-verkenning wordt met name gekeken naar de bijdragen die nieuwe innovatieve technieken op het gebied van mobiliteit en verkeersmanagement kunnen leveren aan een vlottere afwikkeling van de personenauto’s en vrachtwagens op de weg. De MIRT-verkenning voor de A67 richt zich op het wegdeel tussen de knooppunten Leenderheide in Eindhoven en Zaarderheiken bij Venlo.

De Programmaraad SmartwayZ.NL heeft op 27 september 2017 ingestemd met het voorstel voor het nader onderzoeken van drie clusters maatregelen om de problematiek op de A67 aan te pakken. Deze drie clusters lopen uiteen van smart mobility tot kleinschalige infrastructurele maatregelen tot capaciteitsuitbreiding, en de mogelijke combinaties daarvan. Met dit bestuurlijk besluit is de analytische fase van de MIRT-verkenning afgerond.

In 2017 en 2018 zijn de drie clusters aan maatregelen nader onderzocht in de beoordelingsfase van de MIRT-verkenning. In deze beoordelingsfase zijn de kansrijke maatregelen verder uitgewerkt en zijn de effecten op natuur, water, cultuurhistorie etc. in beeld gebracht.

In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Zuid (BO-MIRT) tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg en de minister van Infrastructuur en Waterstaat is afgelopen november een voorkeur vastgesteld voor te nemen maatregelen voor de A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken. Dit besluit is een belangrijke stap om de problemen op de A67 aan te pakken.

Capaciteitsvergroting en aanvullende korte termijn maatregelen

De A67 wordt verbreed op het gedeelte tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop. In de richting van Geldrop vanuit Eindhoven wordt een derde rijstrook toegevoegd. In de richting van Eindhoven wordt de capaciteit uitgebreid door middel van een weefvak. Het weefvak zorgt ervoor dat verkeer vanaf de oprit Geldrop dat bij Leenderheide de A67 weer verlaat, niet hoeft in te voegen tussen het overige verkeer.

Op korte termijn wordt er geïnvesteerd in een pakket aan smart-mobility-maatregelen en kleine aanpassingen van de infrastructuur. Smart-mobility-maatregelen zijn slimme maatregelen die erop gericht zijn om de hoeveelheid verkeer te verminderen, de doorstroming te verbeteren en het aantal incidenten te verminderen. Besloten is dat er wordt ingezet op het verminderen van de hoeveelheid personenverkeer tussen Geldrop en Leenderheide in de spits, bijvoorbeeld door het fietsgebruik te stimuleren en door met werkgevers afspraken te maken. Verder zal het meten van de bandenspanning van vrachtwagens worden gerealiseerd, om het aantal pechgevallen door lekke banden te verminderen. Ook is gekozen voor een slim systeem om het verkeer makkelijker en veiliger in te laten voegen.

De minister heeft ook besloten om kleine infrastructurele maatregelen te nemen, hierbij gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van pechhavens en het aanpassen van de bebording zodat deze beter zichtbaar is nabij afritten. Verschillende aansluitingen moeten daarnaast ook nog aangepast ten oosten van Geldrop. Het effect van deze aanpak zal gemonitord worden zodat op termijn bekeken kan worden of en wanneer aanvullende maatregelen nodig zijn.

Inspraakavonden

De volgende stap in de MIRT-verkenning is dat het Voorkeursalternatief zoals door de minister is gepresenteerd, wordt uitgewerkt in een Ontwerp-Structuurvisie. Deze wordt volgens planning begin 2019 gepubliceerd samen met de planMER. Gedurende zes weken wordt eenieder in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de Ontwerp-Structuurvisie. Tijdens de periode van terinzagelegging worden twee inspraakavonden georganiseerd in maart 2019. Er kan ter plekke mondeling een zienswijze ingediend worden op de Ontwerp-Structuurvisie.

Heeft u vragen?

Tom van Tilborg

Tom van Tilborg

Functie
Projectmanager
E-mail

Jasper de Graaf

Jasper de Graaf

Functie
Senior advisor stakeholdermanagement
E-mail

Tijdlijn

2016 - 2017

Start: plan van aanpak

2017

Analyse: Notitie kansrijke oplossingen

2017 - 2018

Ontwerp structuurvisie en plan MER

Eind 2018

Besluitvorming: Structuurvisie voorkeursbelissing

Vanaf 2019

Uitvoeren voorkeurspakket

2019-2022

Planuitwerking

Vanaf 2022-2023

Realisatie